Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

12.10.2017

Pomoc de minimis

Przepisy podatkowe zawierają czasami odniesienie do pojęcia pomocy „de minimis”. Co ono oznacza?

Pojęcie pomocy de minimis wywodzi się z zasady prawa rzymskiego „de minimis non curat lex” oznaczającej, iż prawo nie troszczy się o drobiazgi.

Do działań pomocowych, których rozmiar jest na tyle niewielki, że nie zakłóca konkurencji na rynku, stosuje się właśnie to określenie.

Pomoc de minimis jest limitowana - limit ten to 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych. Nieco dyskryminowany jest sektor transportu drogowego. Należące do niego przedsiębiorstwa mogą korzystać z pomocy de minis w ramach limitu 100 000 euro w okresie 3 lat podatkowych.

Pomoc skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem:

- projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,

- działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (dotyczy zakupu środków transportu),

- działalności w sektorze węgla kamiennego,

- przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

- podmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE oraz podmiotów, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy de minimis określono w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego.

W Polsce stosujemy również art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, który określa warunki, które muszą zostać spełnione, aby z pomocy de minimis móc skorzystać.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Ponieważ część ulg podatkowych zaliczona została do pomocy de minimis (dotyczy to np. jednorazowej amortyzacji do wysokości 50 000 euro dla małych i rozpoczynających działalność podatników), przedsiębiorca korzystający z takich ulg musi pamiętać, aby starając się o inną pomoc należącą do kategorii de minimis ujawnić ją w dokumentach aplikacyjnych. 

RG

Hasła tematyczne: pomoc de minimis

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz