Polski Ład: Zmiany w składce zdrowotnej

Oprócz preferencji dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej, szykowane są także zmiany dot. zasad wyliczania składki zdrowotnej. Zmiany te dotyczą m.in. ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji, rozliczania rocznej składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność, zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów oraz składki zdrowotnej osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji

Celem zmiany jest doprecyzowanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie podstawy składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji i uzyskujących wynagrodzenie z tego tytułu.

Zgodnie z wprowadzonym ustawą z dnia 29 października 2021 r. art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Obecne brzmienie zmienianego art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach zdrowotnych także wskazuje, że to kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu powołania stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawodawca w momencie uchwalenia ww. przepisów prawa nie ograniczył wskazanej w nich kategorii „wynagrodzenia” do żadnych konkretnych źródeł przychodu, a zatem wszelkie przychody związane z pełnieniem funkcji na podstawie „aktu powołania” stanowią podstawę ustalenia składki zdrowotnej. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Celem doprecyzowania obowiązku podmiotu wypłacającego to wynagrodzenie w zakresie obliczania, pobierania z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne (zob. art. 85 ust. 17a ustawy o świadczeniach zdrowotnych), uzasadnione jest wprowadzenie zmiany potwierdzającej powyższe wskazane konsekwencje obowiązujących regulacji art. 66 ust. 1 pkt 35a i art. 81 ust. 1 pkt 11a ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania pod wskazany tytuł prokurentów ustawodawca proponuje się wprost wskazać, że katalog osób powołanych obejmuje także prokurentów. Prokura jako forma szczególna pełnomocnictwa jest ustanawiana, przy czym dochodzi do tego w drodze aktu powołania, o czym świadczy stosowanie przez prawodawcę wyrażenia „powołanie” w art. 208, art. 30058 § 7, art. 30064, art. 30075, art. 371 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526, ze zm.; dalej jako „K.s.h.”). Powołanie prokurenta jest czynnością, która przynależy do zakresu wyrażenia „akt powołania”, a zatem na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych, prokurenci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Mając jednak na uwadze wskazane powyżej wątpliwości, celem ich jednoznacznego rozstrzygnięcia, proponuje się doprecyzowanie przepisu.

Liczba miesięcy uwzględniana dla określenia składki zdrowotnej (osób prowadzących działalność gospodarczą stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych)

Propozycja zmiany brzmienia art. 81 ust. 2b ustawy, który określa sposób ustalania minimalnej rocznej podstawy wymiaru składki, polega na zastąpieniu zwrotu „iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym podlegania ubezpieczeniu” na „iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku kalendarzowym…”. Zmiana ta ma na celu usunięcie wątpliwości w zakresie ustalania liczby miesięcy podlegania dla celów określenia minimalnej rocznej podstawy wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych. W stosunku do tej grupy, miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest na podstawie dochodu z działalności uzyskiwanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Dlatego też wprowadzona została instytucja roku składkowego obejmującego okres od lutego danego roku do stycznia roku następnego. Podstawą ustalenia składki za luty (płatnej w marcu) jest dochód ze stycznia. Zatem podstawą wymiaru składki za rok składkowy jest dochód osiągnięty w danym roku kalendarzowym. Tym samym, dla celów obliczania minimalnej wysokości rocznej podstawy wymiaru składki wymaganym jest odnoszenie się do miesięcy roku kalendarzowego, a nie roku składkowego, bowiem realnie składki miesięczne są ustalane od dochodów jakie są uzyskiwane już od pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, a nie do pierwszego miesiąca roku składkowego.

Uwzględnienie zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej

Dodanie w art. 81 nowych przepisów, tj. ust. 2ba, 2ca, 2ea, 2fa i 2ga, polega na wprowadzeniu regulacji, zgodnie z którymi w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą spełniających warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej za dany miesiąc, o którym mowa w art. 82 ust. 8-9b, przychody/dochody uzyskane w tych miesiącach nie będą uwzględniane w rocznych przychodach/dochodach przyjmowanych do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki. Obowiązujące przepisy wprowadziły instytucję rocznej podstawy wymiaru i rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do przedsiębiorców stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala lub podatek liniowy) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W art. 81 ust. 2 (w odniesieniu do przedsiębiorców stosujących zasady ogólne) oraz art. 81 ust. 2e (w odniesieniu do przedsiębiorców na ryczałcie) wskazuje się że roczną podstawą wymiaru składki ustala się odpowiednio na podstawie dochodu za dany rok kalendarzowy albo w oparciu o osiągnięte w tym okresie przychody. Nieuwzględnienie w obowiązujących przepisach możliwości niewliczania do sumy dochodów/przychodów za dany rok przychodów/dochodów uzyskiwanych w miesiącach, w których ubezpieczony spełnia warunki do zwolnienia ze składki powoduje, że nieopłacona w miesiącu zwolnienia składka na ubezpieczenie zdrowotne byłaby pobierana po zakończeniu roku przy obliczaniu rocznej podstawy wymiaru składki w której ubezpieczony musiałby ujmować uzyskane przychody/dochody za cały rok. Taka sytuacja powoduje, że obowiązujące regulacje dotyczące miesięcznego zwolnienia ze składki byłyby przepisami częściowo martwymi.

Regulowane w art. 82 ust. 8-9b zwolnienia ze składki dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność, które:

  • mają ustalone prawo do emerytury lub renty w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenia i uzyskują dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (art. 82 ust. 8);
  • mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uzyskują przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (art. 82 ust. 9);
  • pobierają zasiłek macierzyński, który nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (art. 82 ust. 9a);
  • uzyskują przychody z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie przekraczają miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia jeśli dodatkowo pozostają w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 82 ust. 9b).

Mając na uwadze, że w odniesieniu do instytucji rocznej podstawy wymiaru składki obowiązują przepisy określające sposób jej ustalenia w oparciu o liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu w danym roku (art. 81 ust. 2b i ust. 2e), proponowane zmiany wprowadzają również zasadę nieuwzględniania w liczbie miesięcy na podstawie, których ustalana jest roczna podstawa wymiaru składki, miesięcy w których ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu.

Minimalna podstawa miesięcznej składki zdrowotnej

Doprecyzowano brzmienie art. 81 ust. 2d poprzez odniesienie się do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego zamiast pierwszego stycznia danego roku.

Rozliczanie rocznej składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i stosujące opodatkowanie na zasadach ogólnych

Proponuje się dodanie w art. 81 nowych ustępów 2ja, 2ka, 2kb oraz zmianę brzmienia ust. 2l. Wprowadzenie przepisów nakładających obowiązek dokonania dopłaty składki oraz określających sposób jej rozliczenia przez osoby, o których mowa w art. 81 ust. 2, tj. prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Wprowadzane rozwiązania są analogiczne do już obowiązujących przepisów, a dotyczących osób prowadzących działalność i stosujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych, dla których roczną podstawą wymiaru składki jest dochód za dany rok kalendarzowy możliwa jest bowiem sytuacja, w której suma opłaconych za poszczególne miesiące składek będzie niższa niż składka obliczona od rocznej podstawy jej wymiaru. Wynika to z przyjętej zasady, że składki miesięczne są opłacane za dany miesiąc na podstawie dochodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który rozliczana jest składka. W sytuacjach, gdy osoba prowadząca działalność stosująca opodatkowanie na zasadach ogólnych zakończy ją w trakcie roku, wówczas za ostatni miesiąc podlegania ubezpieczeniu opłaci składkę od dochodu uzyskanego za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że od dochodu za ostatni miesiąc podlegania ubezpieczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zostanie naliczona i odprowadzona w ramach rozliczeń miesięcznych. Tym samym, suma opłaconych za poszczególne miesiące składek będzie niższa od składki rocznej ustalanej od całości dochodów za dany rok kalendarzowy.

Dlatego też koniecznym jest dodanie przepisów, wskazujących że w takich przypadkach ubezpieczony po zakończeniu roku, za miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego, dokonuje dopłaty należnej składki wynikającej z różnicy pomiędzy składkami opłaconymi miesięcznie, a składką roczną.

Termin składania korekty dokumentów rozliczeniowych

Zmiana brzmienia ust. 2y w art. 81 dotyczy terminu w jakim płatnik może składać korektę dokumentów rozliczeniowych. Przepis ten reguluje termin korygowania podstaw wymiaru i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych. W obecnym brzmieniu przepisu wskazuje się, że korekty te mogą być przekazywane nie później niż do końca drugiego miesiąca licząc od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego. W rezultacie zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, który wynika z rozliczenia rocznego mógłby być zrealizowany po upływie terminu na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych.

Proponowana zmiana umożliwia obsługę wniosku o zwrot nadpłaty bezpośrednio po jego złożeniu i przyspiesza zwrot środków przedsiębiorcy. Dlatego proponuje się zmianę brzmienia art. 81 ust. 2y, poprzez wskazanie, że korekta podstawy wymiaru składek i należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego może być składana do ZUS do dnia przekazania wniosku o zwrot nadpłaty składki, a jedynie w przypadku jego nie przekazania nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą

Zmiana zakłada obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą do 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Powyższa zmiana ma na celu zrównanie wysokości obciążenia składką zdrowotną osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą osiągającymi najniższe przychody przy jednoczesnym zachowaniu uproszczonego mechanizmu rozliczeń. Obecnie dla osób współpracujących podstawa wymiaru składki wynosi zawsze 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, natomiast u osoby prowadzącej działalność gospodarczą uzależniona jest od osiąganego dochodu (przychodu). Obniżenie podstawy zniweluje różnicę w oskładkowaniu ww. osób w miesiącach w których osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą osiągają niższe dochody, a jednocześnie pozwoli uniknąć rozbudowanego mechanizmu rozliczenia i poboru składki. Przewiduje się, iż nowe rozwiązanie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. By uniknąć wstecznego korygowania wysokości pobranej składki przewiduje się w przepisie przejściowym określić, iż nowa podstawa wymiaru składki dotyczyć będzie okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Rozliczanie składki rocznej

Zmiana brzmienia art. 81 ust. 2zb polega na zmianie miesiąca, do którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypisuje różnicę powstałą z rozliczenia rocznego w przypadku stwierdzenia rozbieżności po upływie terminu do którego płatnik składek ma obowiązek korygować podstawę wymiaru lub składkę zdrowotną.

Zasady opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów (podstawa składki, zbieg tytułów)

Projekt dookreśla również zasady opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów. W obowiązującym stanie prawnym ta grupa społeczna podlega regulacji art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w myśl którego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w art. 81 ust. 2, 2e i 2z ustawy o świadczeniach zdrowotnych, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Proponowany w art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ust. 2zaa jednoznacznie określi, że twórcy i artyści, którzy oprócz działalności twórczej i artystycznej prowadzą dodatkową działalność gospodarczą (inną niż twórcza lub artystyczna), podlegać będą zasadom ogólnym wyznaczającym sposób określenia wysokości składki zdrowotnej (tj. art. 81 ust. 2 i 2e), przy czym grupa ta zostanie objęta także sumowaniem otrzymywanych dochodów na cele ustalenia wysokości składki zdrowotnej, tj. zostaną objęte regulacją art. 82 ust. 2a i 2b tej ustawy.

Mając na uwadze, iż dla celów rozliczenia podatku dochodowego, twórca lub artysta, który oprócz działalności twórczej lub artystycznej prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, nie rozróżnia z jakiej formy prowadzonej działalności pochodzi konkretny przychód/dochód, zasadnym jest by był on obciążony tylko jedną składką zdrowotną od sumy uzyskiwanych dochodów. W tej sytuacji przychód/dochód z prowadzonej działalności artystycznej będzie się wliczał również do podstawy wymiaru składki zdrowotnej określonej przepisami art. 81 ust. 2 lub 81 ust. 2e ustawy z o świadczeniach zdrowotnych i podlegał sumowaniu z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danej formie podatkowej zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b tej ustawy. Natomiast twórca lub artysta, który prowadzi wyłącznie działalność twórczą lub artystyczną (i nie prowadzi oprócz niej innej działalności gospodarczej) będzie nadal podlegał obowiązkowi odprowadzenia składki zdrowotnej od zryczałtowanej podstawy, odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa powyżej.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej

Celem zmiany jest doprecyzowanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie stosowania zwolnienia ze składki zdrowotnej dla osób uzyskujących przychody z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie przekraczają miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia jeśli dodatkowo pozostają w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po wprowadzeniu do ustawy o świadczeniach zdrowotnych instytucji miesięcznej oraz rocznej składki zdrowotnej konieczne jest doprecyzowanie, że na potrzeby wyliczeń nowego zwolnienia należy przyjąć miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Ponadto w przepisie tym dookreśla się zasady podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągających przychody, które dla celów podatkowych nie są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej – tj. osób u których składka odprowadzana jest od zryczałtowanej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Z katalogu rodzajów działalności które podlegają oskładkowaniu od zryczałtowanej kwoty proponuje się wyłączyć działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej oraz działalność gospodarczą prowadzona w formie spółki partnerskiej, mając na uwadze, że przychód osiągany z tej działalności dla celów podatkowych traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej, zatem przepisy te pozostają martwe, gdyż osoby podlegają oskładkowaniu zgodnie z zasadami z art. 82 ust. 2 - 2b – tzn. ich dochód albo przychód podlega sumowaniu w ramach danej formy opodatkowania. Pozostawia się rodzaje działalności w formie spółek, w których osiąga się przychody, które dla celów podatkowych nie są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej (jednoosobową spółkę z o.o., spółkę komandytowa oraz spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Ponadto dodaje się nowe rodzaje działalności - działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, działalność gospodarczą prowadzoną w formie prostej spółki akcyjnej przez akcjonariusza wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług oraz wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej przez osoby, o których mowa w art. 81 ust. 2za. Działalność w formie ww. spółek zbliżona jest bowiem charakterem oraz obowiązkami ciążącymi na komplementariuszu albo akcjonariuszu do działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej. Wspólnik ten podobnie podlega także ubezpieczeniom społecznym.

Składka zdrowotna dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności

W związku z wprowadzeniem przez ustawę z 29 października 2021 r. rozróżnienia na miesięczną i roczną składkę zdrowotną, a także mając na uwadze zmiany dotyczące możliwości odliczenia składki zdrowotnej od przychodu w przypadku podatników rozliczających się na zasadach innych niż z zastosowaniem skali podatkowej, konieczne jest doprecyzowanie regulacji art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która pozwala przedsiębiorcom będącym jednocześnie osobami z niepełnosprawnościami (umiarkowanymi lub znacznymi) na obniżenie składki zdrowotnej w relacji do zaliczki na podatek dochody od osób fizycznych.

Proponowana zmiana doprecyzowuje krąg adresatów powyższego mechanizmu obniżania składki zdrowotnej. Będą nimi osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są to osoby z niepełnosprawnościami (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem),
  2. prowadzące działalność pozarolniczą,
  3. objęte jedynie tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c albo pkt 1a ustawy o świadczeniach zdrowotnych,
  4. rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w oparciu o skalę podatkową, tj. na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku miesięcznej składki zdrowotnej proponowana zmiana wyklucza wątpliwości dotyczące zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, do której będzie możliwe obniżenia składki; celem uproszczenia sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki zdrowotnej proponuje się, aby punktem odniesienia była zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych należna za ten sam miesiąc, co obniżana składka zdrowotna.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż część osób ze wskazanej grupy, która spełniać będzie wymogi określone w art. 82 ust. 9 ustawy o świadczeniach (osiąganie przychodu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacanie podatku dochodowego w formie karty podatkowej), nadal pozostanie zwolniona z opłacania składki zdrowotnej.

Mechanizm obniżania składki zdrowotnej do 0 zł 

Celem zmiany jest doprecyzowanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie stosowania możliwości ustalenia składki zdrowotnej w wysokości 0 zł w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W projekcie proponuje się także zmianę doprecyzowująca art. 83 w związku z pojawiającymi się interpretacjami rozszerzającymi te przepisy na osoby spoza kręgu osób wymienionych w ust. 1. Poprzez zmianę, precyzyjnie wskazano - co wynika już z systematyki przepisu - że ust. 2 i 3 przedmiotowego artykułu odnoszą się wyłącznie do płatników wymienionych w ust. 1 tego przepisu prawa w drodze odesłania wewnątrzsystemowego do art. 85 ust. 1-13.

 

źródło: legislacja.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...