Polski Ład: Nowa kwota wolna i skala podatkowa oraz ulga dla klasy średniej

Najważniejszymi rozwiązaniami podatkowymi w Polskim Ładzie, jak informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, to m.in: historyczna podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (europejski poziom) - równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków, wyższy próg podatkowy - podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł (liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę), oraz fair play w zakresie składki zdrowotnej. Zobaczmy zatem co to oznacza w praktyce. Dla kogo te zmiany będą korzystne, a kto będzie musiał więcej dołożyć się do budżetu państwa?

 

Skala podatkowa i kwota wolna

 

W 2021 r. podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Przy czym kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu wynosi:

 1. 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

W 2022 r. skala podatkowa ma przedstawiać się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Ustawodawca przewiduje zatem podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5100 zł = 0 zł).

Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama. Ponadto kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5100 zł = 425 zł miesięcznie). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

 

Brak odliczenia składki zdrowotnej

 

Obecnie, kwota składki opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami ustawy o NFZ, lub pobrana w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z tymi przepisami, podlega odliczeniu od podatku na zasadach określonych w art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenie realizowane jest już na etapie obliczania zaliczek na podatek. Dotyczy to zarówno zaliczek obliczanych samodzielnie przez podatników, jak i pobieranych przez płatników, np. zakłady pracy, organy rentowe.

Od 2022 r. zlikwidowane mają być przepisy, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

 

Ulga dla klasy średniej

 

Od 2022 r. podstawę obliczenia podatku będzie stanowić dochód po odliczeniu kwot m.in. ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulga ta, jak tłumaczą projektodawcy, ma chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzanych w PIT zmian.

Kwotę ulgi będzie obliczać się według wzoru:

 1. (A x 6,68% - 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

- w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 (według skali podatkowej) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Kwota ulgi określona według powyższego wzoru będzie stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

Ulga przy zaliczkach na podatek

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik pomniejsza dochód (tj. przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne) o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru:

 1. (A x 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przy czym, jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Przykłady

 

Tyle teorii, a teraz przeanalizujmy skutki powyższych zmian na konkretnych przykładach.

Założenia:

 • pracownik - umowa o pracę na pełny etat,
 • wiek powyżej 26 lat, ale nie w wieku emerytalnym, tj. bez ulgi dla młodych i ulgi dla seniorów,
 • praca w miejscu zamieszkania, czyli miesięczne koszty uzyskania przychodu to 250 zł (rocznie: 3000 zł),
 • uwzględniamy kwotę wolną od podatku,
 • bez PPK,
 • minimalna kwota wynagrodzenia: 3010 zł (obowiązująca w 2022 r.),
 • kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 157 770 zł (obowiązująca w 2021 r.).

 

Rok

2021

2022

2021

2022

2021

2022

wynagrodzenie brutto miesięcznie

3010

3010

4000

4000

5000

5000

wynagrodzenie brutto rocznie

36 120

36 120

48 000

48 000

60 000

60 000

KUP

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Kwota zmniejszająca podatek

525,12

5100

525,12

5100

525,12

5100

Składki ub.społ. (13,71%)

4952,16

4952,16

6580,80

6580,80

8226,00

8226,00

Ulga dla klasy średniej

0

0

0

0

0

0

Składka ub.zdr. (9%)

2805,12

2805,12

3727,68

3727,68

4659,72

4659,72

Składka ub.zdr. (7,75%)

2415,48

0

3210,00

0

4012,44

0

Podstawa opodatkowania

28 168

28 168

38 419

38 419

48 774

48 774

roczny PIT

1848

0

2796

1431

3754

3192

wynagrodzenie netto miesięcznie

2209,56

2363,56

2907,96

3021,71

3613,36

3660,19

wynagrodzenie netto rocznie

26 514,72

28 362,72

34 895,52

36 260,52

43 360,32

43 922,28

zysk/strata rocznie

(zaokr. do zł)

 

1848

 

1365

 

562

 

Rok

2021

2022

2021

2022

2021

2022

wynagrodzenie brutto miesięcznie

5701

5701

8000

8000

10 000

10 000

wynagrodzenie brutto rocznie

68 412

68 412

96 000

96 000

120 000

120 000

KUP

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Kwota zmniejszająca podatek

525,12

5100

525,12

5100

334,94

5100

Składki ub.społ. (13,71%)

9379,32

9379,32

13 161,60

13 161,60

16 452,00

16 452,00

Ulga dla klasy średniej

0

23,07

0

10 863,53

0

5935,29

Składka ub.zdr. (9%)

5313,00

5313,00

7455,48

7455,48

9319,32

9319,32

Składka ub.zdr. (7,75%)

4575,00

0

6420,00

0

8025,00

0

Podstawa opodatkowania

56 033

56 010

79 838

68 975

100 548

94 613

roczny PIT

4425

4422

6627

6626

10 986

10 984

wynagrodzenie netto miesięcznie

4170,89

4108,14

5729,66

5729,74

6936,89

6937,06

wynagrodzenie netto rocznie

49 294,68

49 297,68

68 755,92

68 756,88

83 242,68

83 244,72

zysk/strata rocznie

(zaokr. do zł)

 

3

 

1

 

2

 

W skrócie:

 

Zestawienie wynagrodzeń brutto i netto w 2021 i 2022 r.

 

Wynagrodzenie

Zysk/strata 

rocznie

(zaokr. do zł)

brutto

(miesiąc)

brutto

(rok)

2021

2022

netto

(miesiąc)

netto

(rok)

netto

(miesiąc)

netto

(rok)

3010

36 120

2209,56

26 514,72

2363,56

28 362,72

1848

4000

48 000

2907,96

34 895,52

3021,71

36 260,52

1365

5000

60 000

3613,36

43 360,32

3660,19

43 922,28

562

5701

68 412

4107,89

49 294,68

4108,14

49 297,68

3

7000

84 000

5024,17

60 290,04

5024,32

60 293,04

3

8000

96 000

5729,66

68 755,92

5729,74

68 756,88

1

9000

108 000

6371,82

76 461,84

6371,98

76 463,76

2

10 000

120 000

6936,89

83 242,68

6937,06

83 244,72

2

15 000

180 000

9928,15

119 137,80

9764,73

117 176,76

-1961

20 000

240 000

13 183,85

158 206,20

12 642,43

151 709,16

-6497

25 000

300 000

16 439,62

197 275,44

15 520,20

186 242,40

-11 033

30 000

360 000

19 695,31

236 343,72

18 397,90

220 774,80

-15 569

 

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...