Polski Ład: Etat i działalność to podwójna składka zdrowotna, ale ma być wyjątek

Jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez pracownika, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ta uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia oraz opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpelacja nr 26578 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podwójnego oskładkowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy, którzy pracują na umowę o pracę oraz prowadzą dodatkowo działalność gospodarczą. Pracodawcy tych osób odprowadzają obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale tożsamą składkę odprowadzają również oni sami, ale już z tytułu prowadzonej działalności, czyli składka zdrowotna od jednej osoby odprowadzana jest dwukrotnie.

W związku z tym proszę o przeanalizowanie sytuacji osób pracujących na umowę o pracę i prowadzących dodatkowo działalność gospodarczą pod kątem podwójnego oskładkowania na ubezpieczenie zdrowotne.

Proszę również o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Z czego wynika podwójne oskładkowanie powyższych osób?
  2. Czy jest możliwość zmiany przepisów w taki sposób, aby od jednej osoby odprowadzana była tylko jedna składka na ubezpieczenie zdrowotne?
  3. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w powyższej kwestii?
  4. Czy rząd planuje jakiekolwiek zmiany w przedmiocie powyższej sprawy w kontekście Nowego Ładu?

Posłanka Urszula Nowogórska

26 sierpnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 26578 w sprawie podwójnego oskładkowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 6 września 2021 r. nr 26578 Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej w sprawie podwójnego oskładkowania w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, stanowiących odpowiedź na pytania postawione przez Panią Poseł:

1. Z czego wynika podwójne oskładkowanie powyższych osób?

Zasady opłacania składki zdrowotnej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

W myśl art. 82 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Stosownie natomiast do art. 82 ust. 2 ustawy, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Powyższe regulacje zatem nakładają obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego tytułu, niezależnie od tego, czy w zbiegu pozostają różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły. Obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne obciąża zatem np. zarówno pracowników, którzy jedocześnie wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą (zbieg różnych tytułów), jak i pracowników zatrudnionych w kilku miejscach czy przedsiębiorców, którzy prowadzą kilka działalności gospodarczych (zbieg przychodów w ramach jednego tytułu).

Obciążenie każdego ze zbiegających się tytułów składką na ubezpieczenie zdrowotne znajduje uzasadnienie fiskalne, lecz również wynika z właściwości składki jako obciążenia publicznoprawnego o charakterze celowym. Środki zgromadzone tytułem składki przeznaczane są na finansowanie bieżących świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych osobom uprawnionym, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb zdrowotnych, w oderwaniu od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego (m.in. wysokości odprowadzanej składki, czy okresu pozostawania w ubezpieczeniu zdrowotnym).

2. Czy jest możliwość zmiany przepisów w taki sposób, aby od jednej osoby odprowadzana była tylko jedna składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Wyjątki od ww. zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdego zbiegającego się tytułu mogą być ustanowione wyłącznie przez przepisy ustawowe. Uzasadnieniem dla takich wyjątków mogą być względy społeczne lub aksjologiczne. Z tych też powodów ustawodawca wprowadził nieliczne wyjątki od ww. zasady opłacania składki (art. 82 ust. 8-11 ww. ustawy). Wskazane wyjątki dotyczą nieobciążenia składką na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w sytuacji gdy:

  1. taką działalność prowadzi emeryt (lub rencista) uzyskujący świadczenie emerytalne (lub rentowe) nieprzekraczające miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i uzyskujący dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (lub opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej);
  2. taką działalność prowadzi osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, a jej miesięczne przychody z działalności nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury (lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej).

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuję, że założenia „Polskiego Ładu” dotyczą również składki zdrowotnej. Przedmiotowy projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego wyjątku od ww. reguły w stosunku do osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą.

3. Jakie jest stanowisko Pana Premiera w powyższej kwestii?

Jak już zostało wspomniane wyżej wyjątki od powyższych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdego zbiegającego się tytułu mogą być ustanowione wyłącznie przez przepisy ustawowe. Uzasadnieniem dla takich wyjątków mogą być względy społeczne lub aksjologiczne. Nowy wyjątek zaproponowany w „Polskim Ładzie” dotyczy osób najmniej zarabiających. Z tego też względu projektodawca zaproponował nowy wyjątek od powyższych zasad.

4. Czy Rząd planuje jakiekolwiek zmiany w przedmiocie powyższej sprawy w kontekście „Nowego Ładu?

Zgodnie z powyższym rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1532 i 1532-A) zakłada wprowadzenie nowego wyjątku od ww. reguły w stosunku do osób pracujących na podstawie umowy o pracę oraz jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie opłacana przez pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu pierwszego stycznia danego roku, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ta:

  1. uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku oraz
  2. opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pragniemy zaznaczyć, że Ministerstwem wiodącym w pracach legislacyjnych nad ww. projektem jest Ministerstwo Finansów.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Waldemar Kraska

Warszawa, 27 września 2021 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...