12.07.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Polski Ład 2.0: Składka zdrowotna - osoby powołane do pełnienia funkcji

Jeżeli jesteś lub będziesz powołany do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i będziesz pobierał z tego tytułu wynagrodzenie, od 1 stycznia 2022 r. podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Powinieneś zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez płatnika składek z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 22 50. 

Nie ma znaczenia forma organizacyjno-prawna podmiotu wypłacającego wynagrodzenie - czy jest to podmiot publiczno-prawny (np. jednostka budżetowa, samorządowa, komisja państwowa albo samorządowa) czy też niepubliczny podmiot (np. spółka prawa handlowego, fundacja, stowarzyszenie itd.).

Czyli płatnik zgłosi Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli spełnisz łącznie następujące przesłanki:

  1. zostałeś powołany do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. zostałeś powołany, a nie wybrany do pełnienia funkcji w organach podmiotów prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, oraz
  2. uzyskujesz z tytułu powołania wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od źródła przychodu.

ZUS nie obejmie Cię ubezpieczeniem, jeśli do pełnienia funkcji zostałeś powołany na podstawie aktu powołania i jednocześnie pełnisz tę funkcję:

  • na podstawie umowy rodzącej obowiązek ubezpieczenia, czyli umowy o pracę albo zlecenia,
  • jako członek rady nadzorczej i z tego tytułu jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawą wymiaru składki będzie dla Ciebie wynagrodzenie pobierane z tytułu powołania.

Przez wynagrodzenie rozumiemy „przychody”, o których mówią przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody otrzymywane z tytułu powołania, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od źródła przychodu.

Ważne

Jeśli – jako osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. – otrzymałeś w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień lub wcześniejszy okres 2021 r., to wynagrodzenia tego płatnik nie uwzględnił w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu do ubezpieczenia.

 


Przykład 1

Łukasz w 2017 r. został powołany na członka zarządu spółki z o.o. Dostaje z tego tytułu wynagrodzenie. Nie została z nim zawarta umowa (o pracę albo o świadczenie usług) na wykonywanie tych obowiązków. Od 1 stycznia 2022 r. Łukasz musi być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 2

Mariola została powołana 1 lutego 2022 r. na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Ponieważ dostaje z tego tytułu wynagrodzenie, ale nie mieszka w Polsce, podlega ubezpieczeniom społecznym i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rady nadzorczej. Spółka zgłasza Mariolę do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania od 1 lutego 2022 r.


 

Od 1 lipca 2022 r. przestają podlegać ubezpieczeniu osoby powołane, które uzyskują przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o PIT i których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6.000 zł. Dotyczy to osób:

  • których przychody otrzymywane są w związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób,
  • którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także osób, które biorą udział w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej.

Jeżeli jesteś jedną z tych osób i Twoje wynagrodzenie z tego tytułu liczone od początku roku nie przekroczyło kwoty 6000 zł, powinieneś zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba powołana od 1 lipca 2022 r.

 


Przykład 3

Adam został wybrany do gminnej komisji ds. rozwiazywania problemów alkoholowych. Otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu. Do 30 czerwca 2022 r. otrzymał w sumie, od początku roku 3900 zł. Od 1 lipca 2022 r. powinien być wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba powołana. 


 

Obowiązek ubezpieczenia osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o PIT powstaje od dnia, w którym uzyskane od początku roku przychody z tych źródeł przekroczą limit 6000 zł. Od tego dnia rozpoczyna bieg ogólny termin 7 dni na dokonanie zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawę wymiaru składki dla tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia, w części przekraczającej kwotę 6000 zł.

 


Przykład 4

Bożena jest sołtysem, pełni funkcję inkasenta podatku rolnego. 29 września 2022 r. otrzymała wynagrodzenie. Suma jej wynagrodzeń od początku roku wraz z wynagrodzeniem z 29 września wyniosła 6300 zł. Od tego dnia powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 22 50. W dokumencie ZUS RCA składanym za wrzesień 2022 r. wykazuje się kwotę 300 zł.


 

Ważne

Jeżeli jesteś prokurentem i otrzymujesz z tego tytułu wynagrodzenie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu i powinieneś być zgłoszony do tego ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia 2250.

Jako prokurent, podobnie jak pozostałe osoby powołane do pełnienia funkcji, nieuzyskujące przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o PIT, podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia powołania do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem, bez względu na jego wysokość. Podstawą wymiaru składki na Twoje ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu, rozumianego jako przychód określony w ustawie o PIT.

Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenia z tytułu powołania od więcej niż jednego płatnika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne powinien opłacić każdy z płatników od przyznanego Ci wynagrodzenia. Jeżeli uzyskujesz przychody w rozumieniu art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o PIT, każdy z płatników zgłasza Cię do ubezpieczenia w momencie, gdy wypłacane przez niego wynagrodzenie przekroczy kwotę 6000 zł. W przypadku, gdy uzyskujesz przychody w rozumieniu art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy o PIT i jesteś powołany do pełnienia więcej niż jednej funkcji u jednego płatnika, płatnik zgłasza Cię do ubezpieczeń, gdy suma wynagrodzeń przekroczy kwotę 6000 zł.

 


Przykład 5

Marian został w 2022 r. powołany do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jest biegłym powołanym przez prokuraturę. Zarówno gmina jak i prokuratura wypłaciły mu wynagrodzenia licząc, od początku roku, w kwotach niższych niż 6.000 zł. Powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 22 50 przez obydwu tych płatników od 1 lipca 2022 r. 


 

źródło: www.zus.pl

 

Hasła tematyczne: prokurent, składka na ubezpieczenie zdrowotne, polski Ład, osoba powołana do pełnienia funkcji

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...