Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe). Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

23.11.2021

Połączenie odwrotne przez przejęcie spółki – czy to unikanie opodatkowania?

Polska spółka córka w ramach funkcjonującego holdingu zamierzała przejąć zagraniczną spółkę matkę. W celu uniknięcia zarzutu o unikanie opodatkowania złożyła wniosek o opinię zabezpieczającą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, do przygotowania wniosku podeszła profesjonalnie – wyczerpująco i merytorycznie uzasadniając celowość transakcji.

Przedsiębiorcy, planując przeprowadzenie określonych transakcji, w wyniku których osiągną korzyść podatkową, mogą mieć obawy, czy działania te nie zostaną uznane przez skarbówkę za unikanie opodatkowania z całymi tego negatywnymi konsekwencjami. W takim przypadku pomocną instytucją jest opinia zabezpieczająca wydawana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku uznania przez organ podatkowy, że głównym celem transakcji nie jest sama korzyść podatkowa, a ma ona ważniejsze gospodarcze uzasadnienie, organ wyda opinię zabezpieczającą, pod ochroną której przedsiębiorca może przeprowadzić zamierzoną czynność bez obawy o zakwestionowanie jej przez fiskusa. Wniosek o wydanie opinii kosztuje niemało, bo 20 000 zł.

Połączenie odwrotne spółek przez przejęcie

Polska spółka dążyła do przejęcia 100% majątku spółki zagranicznej będącej obcym rezydentem podatkowym i jednocześnie 99,78% udziałowcem przejmującej ją polskiej spółki. Planowana fuzja miała stanowić transakcję tzw. połączenia odwrotnego przez przejęcie. Polega ona na tym, że w ramach tej samej grupy kapitałowej spółka przejmująca (spółka córka) przejmuje swoją spółkę matkę.

Jako główne cele strategiczne planowanej fuzji spółka wskazała uproszczenie struktury grupy kapitałowej i wyeliminowanie kosztów generowanych przez spółkę przejmowaną, dostosowanie struktury grupy do profilu działalności i strategii grupy oraz wyeliminowanie podmiotu, który nie prowadzi istotnej z perspektywy grupy działalności gospodarczej, a którego istnienie w jej strukturze jest rezultatem ustrukturyzowania transakcji zbycia spółki córki wraz z jej spółką holdingową – spółką matką przez poprzedniego wspólnika spółki matki. W wyniku fuzji chciano również przenieść zarządzanie akcjami w podmiocie posiadającym strategiczne aktywa do Polski, wyeliminować konieczność dokonywania rozliczeń z podmiotem zagranicznym oraz związanych z tym konsekwencji administracyjnych, jak i zapewnić możliwość spłacania bieżącego zadłużenia bankowego ze środków pochodzących z działalności operacyjnej (skupienie kosztów finansowania dłużnego i środków na jego spłatę w jednym podmiocie, co umożliwia ograniczenie kosztów związanych z obsługą długu bankowego).

Jedna z przesłanek unikania opodatkowania

Spółka wystąpiła o wydanie opinii zabezpieczającej. 27 sierpnia 2021 r. Szef KAS stwierdził, że w ramach planowanej przez przedsiębiorcę transakcji występuje korzyść podatkowa w postaci neutralności podatkowej połączenia obu spółek w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem przy tej fuzji możliwe jest zidentyfikowanie pierwszej z przesłanek prowadzących do stwierdzenia, iż jej celem jest unikanie opodatkowania.

Gospodarcze uzasadnienie transakcji

Jednak po przeanalizowaniu przedstawionych przez przedsiębiorcę celów ekonomicznych organ przyznał, że łącznie mają one charakter istotnych i rzeczywistych przyczyn, decydujących o racjonalności planowanej fuzji, właśnie z uzasadnionych przyczyn gospodarczych. Zidentyfikowana przez Szefa KAS korzyść podatkowa nie mogła być więc uznana za główny lub jeden z głównych celów opisanej przez przedsiębiorcę transakcji.

„Szef KAS nie zidentyfikował powodów pozwalających na uznanie, że wskazana we wniosku korzyść podatkowa jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, natomiast planowane połączenie odwrotne należało uznać w świetle wskazanych przez Wnioskodawcę powodów biznesowych (biznesowych, strukturalnych, finansowych) za uzasadnione ekonomicznie” (opinia zabezpieczająca z 27 sierpnia 2021 r., DKP2.8011.8.2021, sygn. 203398/K).

Podsumowanie

Opinie zabezpieczające weryfikują konkretne, planowane transakcje przez pryzmat klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Są one gwarancją dla przedsiębiorców, że planowane posunięcia nie zostaną uznane za sztuczne czy podejmowane wyłącznie w celu uniknięcia opodatkowania. W przypadku, gdy opinia zabezpieczająca stwierdzi sztuczność transakcji, organy podatkowe same określą wysokość faktycznego opodatkowania transakcji, z pominięciem uznanych za sztuczne czynności. Dlatego, aby nie narazić się na negatywne skutki odmowy wydania opinii zabezpieczającej ani na zakwalifikowanie planowanej transakcji jako sztucznej, zmierzającej jedynie do uniknięcia opodatkowania, warto dobrze przygotować wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej i przed przystąpieniem do jej złożenia skonsultować się z posiadającą doświadczenie i praktykę w tej procedurze kancelarią, doradcą podatkowym czy radcą prawnym.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: unikanie opodatkowania, połączenie odwrotne przez przejęcie

poprzednie artykuły

  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego jest jedną z kluczowych zasad systemu podatku VAT. Należy zwrócić uwagę, że prawo to przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do działalności opodatkowanej z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie. W związku z taką konstrukcją przepisu podatnicy zastanawiają się czy podatek VAT od wydatków na towary i usługi poniesione przed rejestracją dla potrzeb tego podatku może być odliczony już po dokonaniu rejestracji. Tematyką tą zajął się ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.62.2022.2.KP.   więcej »

  W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. lub akcyjnej za jej zaległości podatkowe całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu, jeśli w zawiniony sposób, we właściwym czasie, nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, lub nie zostanie otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, lub nie nastąpi zatwierdzenie układu. Prezesi i inni członkowie zarządów spółek zadają sobie pytanie – kiedy jest ten „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od odpowiedzialności majątkowej za długi przedsiębiorstwa?   więcej »

  Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych. Jak każda preferencja, także ulga B+R jest obwarowana szeregiem warunków, co powoduje, że w tym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał już setki indywidualnych interpretacji podatkowych. Jakie jest najbardziej aktualne stanowisko organów podatkowych w tym zakresie?   więcej »

  W świecie niestabilnej i coraz mniej przewidywalnej gospodarki coraz częściej sięgamy po sprawdzone na rynku wymiany towarowo-pieniężnej instrumenty. Jednym z takich instrumentów jest złoto. W ciągu ostatnich dziesięcioleci „władcy pieniądza” zrobili wiele, aby wyrzucić złoto ze świata finansów i zastąpić je dolarem.   więcej »

  Samo złożenie wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, czy o odroczenie płatności nie ma wpływu na możliwość jej egzekwowania. Tak wynika z wyroku sądu (NSA o sygn. akt III FSK 440/21). Orzeczenie NSA świadczy o tym jak ważne jest dochowanie terminów w postępowaniu administracyjnym. Zbyt późne działania, podejmowane często „po fakcie” mogą nie przynieść oczekiwanych skutków.   więcej »

Struktura organizacyjna grup kapitałowych ewoluuje wraz z rozwojem firmy, co wymusza naturalne procesy restrukturyzacyjne. Każdy proces restrukturyzacji niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe, które należy przeanalizować zanim grupa podejmie decyzję o reorganizacji. Jednym z takich przykładów jest sytuacja transgranicznego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która została zabezpieczona w ramach interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23.02.2022 r. o nr 0113-KDIPT1-2.4012.903.2021.1.AM. więcej »

Zawyżanie podatków od nieruchomości jest nagminne. Wynika najczęściej z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać. więcej »

Najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje podwyższenie górnych granic zagrożenia sankcjami grzywien i więzienia za wybrane przestępstwa skarbowe. Jak tłumaczy ministerstwo, celem zaostrzenia kar jest lepsze zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa. więcej »

Finansowa wojna Rosji z Zachodem  Sankcje Zachodu wobec Rosji, spowodowane jej inwazją na Ukrainę były szybkie i druzgocące. W ciągu półtora miesiąca, licząc od dnia rozpoczęcia wojny, konsekwentnie nazywanej przez Rosję „operacją specjalną”, wprowadzono ponad 5,3 tys. ograniczeń wobec Moskwy. Ograniczenia w szczególności dotknęły sektor bankowy, energetykę i handel. Wiele międzynarodowych firm ogłosiło wycofanie się z Federacji Rosyjskiej. W geopolitycznej rozgrywce z Rosją, Zachód użył między innymi bardzo bolesnej dla tego kraju broni finansowej. Kraje zachodnie zablokowały prawie połowę rosyjskich rezerw złota i walut. więcej »

Polscy rezydenci podatkowi są zobligowani do rozliczenia się z całości dochodów osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą. Międzynarodowa Konwencja MLI kilka lat temu narzuciła zmiany w sposobach rozliczeń przychodów zagranicznych, a od tego roku obowiązuje ograniczenie w stosowaniu tzw. ulgi abolicyjnej dla dochodów osiągniętych w 2021 r. Jakie są nowe zasady opodatkowania? więcej »