Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

12.10.2020

Pojęcie i moment powstania przychodu w świetle przepisów tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z rozwiązań osłonowych przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, np. zwolnienia ze składek ZUS, niejednokrotnie muszą wykazać, że nie przekroczyli określonego w ustawie limitu przychodów. Dlatego też, istotne jest prawidłowe określenie definicji przychodu oraz momentu jego powstania.

Ilekroć w Tarczy Antykryzysowej jest mowa o przychodzie przedsiębiorcy osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza to przychód określony zgodnie z art. 14 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem jest więc kwota należności, która stała się wymagalna, nawet jeżeli nie została jeszcze faktycznie zapłacona.

Przykład

Kontrahent dokonuje zakupu towaru i przy zakupie otrzymuje fakturę. Kontrahent zobowiązuje się opłacić zakupioną rzecz w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Czy jeśli nie ureguluje należności, mimo to powstanie przychód?

Tak, przychód powstaje niezależnie od faktu uregulowania należności. Nawet w przypadku nieopłacenia towaru przez kontrahenta, przedsiębiorca będzie musiał rozpoznać przychód w odpowiednim okresie rozliczeniowym.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy PIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Przykład

Przedsiębiorca 31 marca wykonał usługę i wystawił fakturę z terminem płatności w ciągu 7 dni począwszy od dnia wystawienia faktury. Kiedy powstaje przychód?

Przychód powstaje 31 marca.

Często powyższe czynności następują w tym samym momencie, np. kontrahent dokonując zakupu towaru natychmiast reguluje należność i odbiera zakupiony towar. W tym samym dniu następuje więc wydanie rzeczy i uregulowanie należności, zatem łatwo określić dokładny dzień powstania przychodu.

Problem pojawia się jednak, gdy powyższe czynności następują w różnych momentach. Problem z określeniem dokładnej daty powstania przychodu może występować również w przypadkach etapowego (częściowego) wykonywania usługi.

Przykład

Firma prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych świadczyła swoje usługi w okresie od stycznia do marca 2020 r. Inwestycja została zakończona w marcu. Po zakończeniu projektu w marcu została wystawiona faktura oraz dokonano rozliczenia z kontrahentem. Kiedy powstanie przychód?

Moment powstania przychodu uzależniony jest od przyjętej metody rozliczania inwestycji.

Usługa mogła być wykonywana częściowo w poszczególnych miesiącach, a rozliczenie inwestycji z kontrahentem mogło następować etapowo i być udokumentowane np. protokołem zdawczo-odbiorczym dotyczącym wykonanych prac. W takiej sytuacji należy uznać, że momentem uzyskania przychodu było każdorazowe dokonanie rozliczenia postępów inwestycji. Przykładowo, pierwszy etap prac został rozliczony w styczniu, drugi etap prac został rozliczony w lutym, zaś końcowe rozliczenie nastąpiło w marcu. Odpowiednio więc uzyskano przychód w styczniu, lutym i marcu.

Natomiast, jeśli odbiór usługi miał charakter jednorazowy, bez częściowych rozliczeń za poszczególne etapy wykonanych prac, to należy przyjąć, że przychód powstał w momencie wykonania (całościowego odbioru) usługi, nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności. Wtedy data powstania całego przychodu przypada w marcu.

Przychód z działalności gospodarczej określa art. 14 ustawy PIT. Przychodem z działalności są również przychody zawarte w art. 14 ust. 2 ustawy PIT, m.in . dotacje, nieodpłatne świadczenia, przychody ze zbycia środków trwałych.

Przykład

Czy w przychodach z działalności gospodarczej należy ujmować przychody związane ze zbyciem środków trwałych?

Tak, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również przychód ze zbycia środków trwałych.

Redakcja podatki.biz

Opracowano na podstawie objaśnień podatkowych z dnia 21.07.2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Hasła tematyczne: moment powstania przychodu, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz