Podstawa opodatkowania w imporcie towarów

Główną zasadą przy ustalaniu wartości podstawy opodatkowania w przypadku dokonanego importu towarów jest jej ustalenie w oparciu o wartość celną powiększoną o należne cło. W niektórych przypadkach podstawę tę należy powiększyć o koszty dodatkowe.

Oczywiście z importem towarów mamy do czynienia wtedy, gdy ma miejsce przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. W takich właśnie przypadkach zastosowanie znajdzie omawiany przepis (art. 30b ustawy o VAT). Jak zostało już wspomniane na podstawę opodatkowania w podatku VAT z tytułu importu towarów składa się wartość celna powiększona o należne cło. Pojęcie wartości celnej nie jest zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, a w przepisach celnych. Wartością tą jest wartość transakcyjna, tzn. cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, jeżeli zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu ustalania wartości celnej znajdują się w art. 32 i 33 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Przepisy celne wskazują również jakie dodatkowe koszty zwiększają wartość celną importowanych towarów. Zatem prawidłowe ustalenie wartości celnej importowanych towarów ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wyliczenia podstawy opodatkowania i podatku VAT z tytułu dokonanego importu.

Zgodnie ze wspomnianym już wcześniej art. 30b ustawy o VAT jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Podatek ten nie jest natomiast ostatnim składnikiem podstawy opodatkowania ustalanej w związku z importowanym towarem. Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o VAT zaliczymy do niej również koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu. Natomiast przez pierwsze miejsce przeznaczenia należy rozumieć miejsce wymienione w liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia należy uznać miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju (art. 30b ust. 5 ustawy o VAT).

Co do zasady wartość celna przy imporcie towarów obejmuje koszty związane z importem poniesione do granicy Unii Europejskiej. Skoro więc do podstawy opodatkowania wlicza się takie koszty dodatkowe, jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu – o ile nie zostały włączone do wartości celnej, to należy zauważyć, że katalog tych kosztów jest otwarty. Fakt ten ma duże znaczenie dla firm dokonujących importu towaru, które oprócz kosztów transportu towaru ponoszą szereg innych kosztów, w tym innych niż te dodatkowe wymienione w art. 30b ust. 4 ustawy o VAT. Jest tak na przykład w przypadku ponoszenia przez podatników dokonujących importu towarów drogą morską (najczęściej z Chin) dodatkowych kosztów tego transportu. Chodzi tutaj o m.in. koszty opłat terminalowych THC, opłat bezpieczeństwa ISPS, opłat przeładunkowych, opłat za składowanie towaru w porcie, itp. W takim przypadku koszty te, o ile nie zostały ujęte w wartości celnej, powinny zostać ujęte przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalanej dla potrzeb wyliczenia wartości podatku VAT.

Stanowisko takie potwierdza również od niedawna Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 stycznia 2015 r., sygn. ITPP3/443-616/14/AT). Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26 września 2014 r., sygn. IPPP3/443-608/14-5/LK w przypadku włączenia do podstawy opodatkowania importu towarów m.in. kosztów, o których mowa powyżej zajął stanowisko odmienne.

Krzysztof Kaźmierski

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...