Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.10.2015

Podróże służbowe. Ubezpieczenie nie jest przychodem pracownika

Jak wynika z najnowszych interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych, zapewnienie przez pracodawcę ochrony ubezpieczeniowej swoim pracownikom podczas podróży zagranicznych w celach służbowych, nie generuje przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: ustawa o PIT). Podkreślić należy, że dla powyższej oceny bez znaczenia pozostaje okoliczność wykupienia polisy imiennej bądź też grupowej, bez wskazania nazwisk osób objętych przedmiotową ochroną.

Na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT katalog przychodów ze stosunku pracy został określony dosyć szeroko, zawierając wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jak również różnego rodzaju dodatki i nagrody, a także świadczenia ponoszone za pracownika i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wymienione przez ustawodawcę, jako ostatnia kategoria przychodów wynikających ze stosunku pracy, „inne nieodpłatne świadczenia”, dotyczą przysporzeń o charakterze majątkowym, które pracownik otrzymuje pod tytułem darmym. Zauważyć można, że zagadnienie dotyczące nieodpłatnych świadczeń, otrzymywanych w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, wzbudza najwięcej kontrowersji.

Ubezpieczenie pracownika było jego przychodem

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, wyrażanym jeszcze kilka lat temu, wartość składki opłaconej przez pracodawcę na ubezpieczenie pracownika odbywającego podróż służbową, powinna być uznana za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 czerwca 2012 r., (sygn. akt II FSK 2351/10), rozpatrując sprawę dotyczącą ubezpieczeń kierowców odbywających służbowe podróże zagraniczne stwierdził, że:

(...) zapłata składki przez pracodawcę za pracownika stanowi wymierną korzyść dla tego ostatniego z tytułu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczoną przez pracodawcę składkę pracownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową. Prowadzi to do wniosku, iż co do zasady, możliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracowników Spółki ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego wartość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczeniowej.

Polisa nie jest korzyścią dla pracownika

Analizując obecnie wydawane interpretacje oraz orzeczenia sądów administracyjnych, zaobserwować można iż kształtuje się w powyższym zakresie nowa, korzystna dla podatników linia interpretacyjna. Słusznie bowiem dostrzeżono, że nabycie ubezpieczenia podróżnego dla pracowników determinowane jest w głównej mierze chęcią zabezpieczenia się pracodawcy przed ewentualnymi nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze zwrotem udokumentowanych kosztów leczenia za granicą bądź kosztów transportu zwłok do kraju i innych wydatków, które zostały przez pracodawcę określone bądź uznane. Wskazać należy, że obowiązki te wynikają z regulacji § 19 ust. 1 i ust. 4 oraz § 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wobec czego, jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2014 r., (znak IPPB2/415-465/14-4/MK), opłata polisy ubezpieczeniowej przez pracodawcę stanowi właściwą realizację obowiązku sprowadzającego się do konieczności zwrotu należności na rzecz pracownika z tytułu niezbędnych kosztów leczenia, a nawet pokrycia nagłych zachorowań i urazów wynikających z nieszczęśliwych wypadków bądź zorganizowania i pokrycia kosztów poszukiwań i ratownictwa w ramach usług assistance (jeśli pracodawca dobrowolnie przyjął na siebie w tym zakresie obowiązek zwrotu kosztów podróży). Pracodawca nie kieruje się wówczas chęcią zapewnienia korzyści finansowych swoim pracownikom, oddelegowanych do wykonania zadań służbowych. Podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2015 r. (znak IBPB-2-1/4511-79/15/MK), uznając iż wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową nie powoduje powstania po ich stronie przychodu, o ile zakres polisy ubezpieczeniowej odzwierciedla obowiązki przyjęte przez pracodawcę, bądź wynikające z odrębnych przepisów prawa, a zatem nie zapewnia pracownikom korzyści materialnych.

Wykupienie ubezpieczenia podróżnego dla pracowników ma więc przede wszystkim minimalizować niebezpieczeństwo ponoszenia przez pracodawcę wysokich kosztów leczenia za granicą i nie leży w interesie samych pracowników. Bez względu bowiem na to, czy pracownik będzie objęty ochroną ubezpieczeniową, to w przypadku choroby bądź wypadku uzasadniającego podjęcie leczenia poza granicami kraju, ostateczne koszty opieki medycznej zobowiązany będzie ponieść pracodawca (por. wyrok NSA z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3295/12). Podnosi się więc, że wartość ubezpieczenia zakupionego przez pracodawcę, jakim objęty jest pracownik w związku z odbyciem podróży służbowej, nie może być uznana za przychód ze stosunku pracy, gdyż przede wszystkim nie stanowi wymiernej korzyści dla ubezpieczonego i nie jest przysporzeniem w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Aleksandra Kołc
Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz