Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.07.2014

Podatkowo-składkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracowników i ich rodzin

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży - różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a świadczenie urlopowe

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określone są w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z jej art. 3 ust. 1 i 2, fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Jednocześnie jednak, stosownie do postanowień art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą:

  • tworzyć fundusz, lub
  • wypłacać świadczenie urlopowe.

Koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Zasadą wynikającą z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej: ustawa o CIT) jest, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Z art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o CIT) wynika, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Kosztem uzyskania przychodów są również – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT) – świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ten sam przepis stanowi również o tym, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Oznacza to, że kosztem uzyskania przychodów mogą być wyłącznie:

  • wpłacone kwoty odpisów na ZFŚS,
  • wypłacone kwoty świadczeń urlopowych.

Wysokość otrzymanego dofinansowania a przychód ze stosunku pracy

Co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W przepisie tym wymienione są przykładowe rodzaje tych wypłat, np. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ale również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W konsekwencji w całości opodatkowana jest kwota dofinansowania dokonana ze środków obrotowych pracodawcy. Jednocześnie jednak, w oparciu o postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zdecydowanie dalej idące jest zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18. Jak bowiem stanowi art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, jeśli dofinansowanie pochodzi z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wówczas jest zwolnione niezależnie od jego wysokości. Jeśli zaś zostało ono przekazane pracownikowi z innych źródeł (np. ze środków obrotowych pracodawcy), wtedy jest zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Składki ZUS od dofinansowania

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o ZFŚS, świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników. O tym, że zwolnienie to dotyczy świadczenia wypłacanego do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie, stanowi § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.)

Podstawy wymiaru składek nie stanowią również – w myśl § 2 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia - świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to, że dofinansowanie do wypoczynku pracownika lub jego rodziny dokonane ze środków ZFŚS, nie podlega oskładkowaniu.

Jeśli zaś wypoczynek jest dofinansowywany ze środków obrotowych pracodawcy, wówczas w każdym wypadku, wartość dofinansowania stanowi podstawę wymiaru składek społecznych. Będzie tak niezależnie od tego, że dofinansowanie poczynione z tych środków, które jest przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 760 zł.

Te same reguły dotyczą ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dofinansowanie wypoczynku w świetle ustawy VAT

1. dofinansowanie ze środków ZFŚS

a) pracodawca jako administrator ZFŚS nabywający towary i usługi od podmiotów trzecich

W dniu 27 maja 2013 r. została wydana interpretacja ogólna dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859), w której Minister Finansów stwierdził, że:

(...) gdy pracodawca działa jako administrator Funduszu i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnionym do korzystania z Funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

b) pracodawca jako podmiot przekazujący towary i usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

We wskazanej interpretacji ogólnej Minister Finansów podkreślił również, że wyżej przedstawione zasady:

(...) nie dotyczą czynności pracodawcy podejmowanych przez niego w ramach jego aktywności jako przedsiębiorcy – podatnika VAT, a polegających np. na świadczeniu przez pracodawcę, w związku z organizacją wycieczki na rzecz pracowników, usługi transportowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, finansowanej ze środków Funduszu (w całości lub części). Tego rodzaju czynności są bowiem rozliczane przez pracodawcę (podatnika VAT), zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w podatku od towarów i usług.

Oznacza to, że jeśli pracodawca, który wykona usługę na rzecz pracowników, która następnie zostanie sfinansowana ze środków ZFŚS, wówczas ma obowiązek rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy VAT. Fakt sfinansowania tej usługi ze środków ZFŚS nie ma bowiem żadnego wpływu na powstanie tego obowiązku.

2. ze środków obrotowych

W sytuacji, gdy pracodawca udziela pracownikowi dofinansowania ze środków obrotowych, a ma ono charakter pieniężny, wówczas przekazana kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli zaś przekazywane są nieodpłatnie towary lub usługi, wtedy zastosowanie znajdą odpowiednio art. 7 ust. 2 pkt 1 lub art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. I tak na przykład, za dostawę towarów rozumie się również m.in. przekazanie towarów na cele osobiste pracowników podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz