Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.10.2020

Podatki i opłaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w górę, a minimalne bez zmian

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. (M.P. poz. 1002) minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 r. nie zmienią się, a zatem będą obowiązywały w wysokości obowiązującej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2021 r., w tym podatku od środków transportowych, będą o wiele wyższe. Dodajmy jednak, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. 

Przypomnijmy, że minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2020 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2019 r. jest niższy niż 5%. W związku z tym w 2021 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2020 r.

Z kolei, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stąd od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i są wyższe w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 1,8%.

Górne granice stawek kwotowych na rok 2021 będą zatem wynosić:

 

Podatek

(Opłata)

Przedmiot opodatkowania

Maksymalna stawka

2020

2021

Podatek od nieruchomości

grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,95 zł od 1 m2 powierzchni

0,99 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,80 zł od 1 ha powierzchni

4,99 zł od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,50 zł od 1 m2 powierzchni

0,52 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,15 zł od 1 m2 powierzchni

3,28 zł od 1 m2 powierzchni

budynki lub ich części

mieszkalne

0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od środków transportowych

samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

847,70 zł

880,77 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1414,15 zł

1469,31 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1696,97 zł

1763,16 zł

równej lub wyższej niż 12 ton1)

3238,26 zł

3364,56 zł

ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1979,77 zł

2056,99 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie2)

2502,96 zł

2600,58 zł

powyżej 36 ton2)

3238,26 zł

3364,56 zł

przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1696,97 zł

1763,16 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie3)

1979,77 zł

2056,99 zł

powyżej 36 ton3)

2502,96 zł

2600,58 zł

autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca

2003,81 zł

2081,96 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

2533,36 zł

2632,17 zł

Opłata targowa

792,21 zł dziennie

823,11 zł dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,31 zł dziennie

2,41 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,26 zł dziennie

3,39 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,48 zł dziennie

4,66 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

125,40 zł rocznie od jednego psa

130,30 zł rocznie od jednego psa

Opłata reklamowa

część stała

2,59 zł dziennie

2,70 zł dziennie

część zmienna

0,23 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

0,24 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

 

1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).

2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).

3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).

 

Przedstawione poniżej załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniają stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. poz. 1002).

 

Załącznik nr 1
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
(tj. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

Załącznik nr 2
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
(tj. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

Załącznik nr 3
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
(tj. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz