Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.12.2019

Podatki 2020: Termin wysłania pierwszego JPK_VAT po zmianach

Zgodnie z przepisem przejściowym, tj. art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o VAT, dnia 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy, w myśl których deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nową strukturą w postaci pliku JPK_VAT. Czy spółka będzie zobowiązana do wysyłania JPK VAT składającego się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej, zgodnie z nową strukturą, począwszy od rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2020 r., za który podatnicy zobowiązani są złożyć deklarację do 25 maja 2020 r.?

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - zwanej dalej „ustawą”, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520), zwanej dalej „ustawą nowelizującą” dodano następujące przepisy:

Art. 99 ust. 7c: deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika.

Art. 99 ust. 11c: deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Ww. ustawa nowelizująca nadała następującą treść art. 109 ust. 3 ustawy: Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

  1. rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
  2. kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
  3. kontrahentów;
  4. dowodów sprzedaży i zakupów.

Ponadto ustawą nowelizującą dodany został art. 109 ust. 3b ustawy, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Powyższe zmiany wchodzą w życie dnia 1 kwietnia 2020 r. - art. 28 pkt 6 ustawy nowelizującej.

Jak wyżej wskazano, od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmienia się treść m.in. art. 109 ust. 3 ustawy. Od tego dnia Spółka ma zatem obowiązek prowadzić ewidencję, która zawierać będzie dane określone nową treścią tego przepisu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że deklaracja podatkowa jest odzwierciedleniem danych zawartych w prowadzonej przez podatnika ewidencji. Terminem do złożenia/przesłania zarówno ewidencji, jak i deklaracji (dla podatników rozliczających się miesięcznie) jest natomiast 25 dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (art. 99 ust. 1 i art. 109 ust. 3b ustawy).

Tym samym Spółka będzie obowiązana do złożenia/przesłania ewidencji, jak i deklaracji zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w myśl ww. zmienionych przepisów (przesłania plików JPK zgodnie z nową strukturą, składającą się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej) począwszy od rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2020 r., tj. do dnia 25 maja 2020 r.

(Interpretacja indywidualna z 21 listopada 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.426.2019.1.RMA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

 

Kto i kiedy będzie składać nowy JPK_VAT?

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
  • od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

 

Komunikat techniczny MF z 12 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że do połowy lutego 2020 r. planowane jest uruchomienie środowiska testowego dla JPK_V7M i JPK_V7K (obowiązującego od 01.04.2020 r.), które zastąpią dotychczasowy JPK_VAT, w celu umożliwienia testów przesyłania JPK_V7M i JPK_V7K poprzez API (bramka). Jednocześnie nastąpi wyłączenie środowiska testowego dla obecnie funkcjonującego JPK.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz