Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.06.2019

Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna - zasady, limity, wyłączenia

Ulga teromodernizacyjna to nowość - pojawiła się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w 2019 r. Kierowana jest do osób fizycznych, opodatkowanych zarówno wg skali podatkowej jak i podatkiem jednolitym 19%, będących właścicielami lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ten ostatni warunek jest istotny dla osób, które dopiero budują swój dom - jeśli planują oni przedsięwzięcia termomodernizacyjne, powinni starannie zapoznać się z warunkami stosowania ulgi, aby odpowiednio zaplanować swoje działania (przed poniesieniem wydatków kwalifikowanych budowa powinna się zakończyć).

Ustawodawca, wprowadzając ulgę termomodernizacyjną wprowadził do ustawowego słowniczka nowe terminy, których znaczenie wyjaśnimy na początku:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi są – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Rodzaj tych wydatków określa specjalne rozporządzenie. Obecnie jest nim Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489) (link do rozporządzenia na końcu artykułu).


Ważne!

Ulga dotyczy przedsięwzięć które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Limity wydatków dla celów ulgi termomodernizacyjnej

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł - w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur. Co istotne - muszą one być wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Nieodliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT wlicza się do kwoty wydatku, uprawniającego do ulgi.

Wyłączenia

Ustawodawca uwzględnił fakt, iż dla osób modernizujących nieruchomości dostępnych jest wiele programów pomocowych. W związku z tym nie są objęte ulgą wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczeń dokonuje się sukcesywnie w kolejnych latach, w których ponoszone są wydatki, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zdarzać się wobec tego będzie, że po odliczeniu kwoty ulgi podatnik otrzyma zwrot uwzględnionych w uldze wydatków z tytułu udziału w jakimś programie modernizacyjnym. Wtedy należy doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał ten zwrot.

Wydatki sfinansowane kredytem lub pożyczką

Źródło finansowania wydatków nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli to korzystający ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów czy też zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Jeżeli zatem wydatki są sfinansowane kredytem lub pożyczką, których spłata obciąża korzystającego z ulgi, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Uwaga na termin

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, podatnik musi doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Czy konieczny jest audyt energetyczny?

Prawo do skorzystania z ulgi nie jest ograniczone warunkiem wykonania audytu energetycznego budynku. Ale jeśli mimo braku tego warunku inwestor zdecyduje się na taki audyt, to wydatki na jego wykonanie będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi modernizacyjnej

Rozporządzenie

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489) - rozporządzenie na stronach Sejmu RP znajduje się tutaj

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz