Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.11.2018

Podatki 2019: Mniej obowiązków przy najmie na ryczałcie

Z początkiem przyszłego roku uchylone zostaną obowiązki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp., tj. zlikwidowany zostanie obowiązek składania oświadczenia o wyborze opodatkowania, nie będzie także już obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysokość przychodów nie będzie wynikać z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.

Zmienione przepisy będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu

(art. 9 ust. 4)

Obecnie wybór zryczałtowanej formy opodatkowania następuje poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego oświadczenia. Oświadczenie to składa się w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zmiana, które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., upraszcza zasady wyboru opodatkowania przychodów z najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego (według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) podatnik zdecyduje dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy.

Zmieniony art. 9 ust. 4 ustawy ryczałtowej wprost uznaje za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania przychodów, osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu. Jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania PIT-28 będzie równoznaczne z dokonaniem wyboru.

Ewidencja przychodów

(art. 15 ust. 3)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku braku umowy pisemnej wymagane jest prowadzenie ewidencji przychodów. W innych przypadkach prowadzenia takiej ewidencji nie jest wymagane. Po zmianie wysokość przychodów ustalana będzie na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.

Wznowienie działalności po zawieszeniu

(art. 21 ust. 1k)

Ponadto, nowela ustaw o podatkach dochodowych dostosowuje przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). Ustawa ta, w art. 23, wprowadziła możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Stąd konieczne stało się dostosowanie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zmiana

Obecnie

Od 1 stycznia 2019 r.

w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej, oraz podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d.

w art. 21 ust. 1k otrzymuje brzmienie

1k. Przepisy ust. 1g-1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) i art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650).

1k. Przepisy ust. 1g-1j stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wznowienie działalności gospodarczej następuje po drugim roku, licząc od końca roku, w którym zawieszono działalność.

Podstawa prawna:

Art. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159)

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz