Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.08.2019

Podatki 2019: Kto i kiedy musi prowadzić ewidencję wyposażenia?

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z brzmieniem § 4 tego rozporządzenia osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, które mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, mają również obowiązek prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia.

Zauważmy, że ewidencji wyposażenia nie mają obowiązku prowadzić jednostki opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2019 r. ryczałtowiec bez ewidencji

Z początkiem tego roku uchylono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia dla podatników podatku od przychodów ewidencjonowanych tzw. ryczałtowców.

Do końca 208 r. podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem mieli obowiązek prowadzić m.in. ewidencję wyposażenia. Zgodnie jednak z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, 1 stycznia br. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym zniesiony został obowiązek prowadzenia przez ryczałtowców karty przychodów, ewidencji wyposażenia, a także ewidencji zatrudnienia. Przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie dotyczył i tak podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a i 1d (przychody z najmu, dzierżawy itd. i przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych). A w przypadku, gdy podatnicy ci równocześnie osiągali przychody z działalności, ewidencją wyposażenia obejmowało się wyłącznie wyposażenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czym jest wyposażenie?

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach wspomnianego wyżej rozporządzenia ws. PKPiR, do wyposażenia zalicza się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Niezaliczanie składników do środków trwałych może następować ze względu na przewidywany okres używania danego składnika majątku krótszy niż rok lub też z uwagi na jego niską wartość początkową (niższą niż 10 000 zł).

Ważna jest wartość wyposażenia

Zwróćmy uwagę, że co do zasady ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł. Składniki majątku o niższej wartości stanowią również wyposażenie, jednakże nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.

Zatem, w ewidencji wyposażenia muszą znaleźć się składniki majątku o wartości wyższej niż 1500 zł. Co do zasady maksymalną wartością będzie kwota 10 000 zł, ponieważ po jej przekroczeniu będziemy mieli do czynienia ze środkiem trwałym ujmowanym w ewidencji środków trwałych, podlegającym amortyzacji. Wyjątkiem będą te składniki majątku, których wartość przekroczy wspomniane 10 000 zł, ale jednocześnie będą wykorzystywane krócej niż rok, przez co nie spełnią definicji środka trwałego. Wówczas taki składnik majątku trzeba będzie ująć w ewidencji wyposażenia.

Zapisy w ewidencji

Podatnik jest zobowiązany dokonywać zapisów w ewidencji wyposażenia najpóźniej w miesiącu przekazania wyposażenia do używania.

Przeanalizujmy przykład, w którym podatnik 24 stycznia dokonał zakupu laptopa za 1950 zł. 1 lutego komputer został przekazany do używania. Wpisu do ewidencji wyposażenia należy zatem dokonać najpóźniej w lutym.

Konieczne informacje

Przepisy rozporządzenia wskazują, że prawidłowo prowadzone ewidencja wyposażenia powinna zawierać następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • data nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwa wyposażenia,
  • cena zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • data likwidacji (w tym również data sprzedaży lub darowizny),
  • przyczyna likwidacji wyposażenia.

Dodajmy, żprzepisy nie precyzują szczególnych zasad dokonywania poprawek w ewidencji wyposażenia. Można zatem przyjąć, że dopuszczalne i poprawne będzie w takim przypadku dokonanie skreślenia dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty wprowadzenia poprawki i podpisu osoby dokonującej poprawki.

Na koniec zaznaczmy jeszcze, że brak ewidencji wyposażenia nie powoduje braku możliwości zaliczenia wydatku na nabycie danego składnika wyposażenia do kosztów uzyskania przychodu. Podlega jednak karze za nieprowadzenie ewidencji.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz