Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.

1. Ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych w grach hazardowych

Obecnie, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są wygrane:

 • w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od 1 kwietnia 2017 r. w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach poza kasynami gry zostało objęte monopolem Państwa. Monopol ten wykonuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

W obecnym stanie prawnym – z uwagi na dyspozycję zacytowanych powyżej przepisów ustawy PIT – wygrane w grach na automatach uzyskanych w salonach gry Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu, natomiast wygrane na automatach uzyskanych w kasynach gry podlegają zwolnieniu z opodatkowania. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych we wszystkich grach hazardowych z jednym wyjątkiem (zwolnienie wygranych w turnieju gry w pokera). W tym celu w art. 21 ust. 1 uchyla się pkt 6 oraz nadaje nowe brzmienie pkt 6a.

Zatem, od 1 stycznia 2018 r., wolne od podatku dochodowego będą wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przy czym, za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych uważa się w przypadku:

 1. gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne - kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu, zakładu lub innego dowodu udziału w grze;
 2. wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach - uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach;
 3. innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa - kwotę uzyskaną podczas jednego logowania.

Wygrane, które przekroczą ww. kwotę będą w całości podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT).

Zwolnieniem objęte będą jednak wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dodawany pkt 6b w art. 21 ust. 1). Wprowadzenie tego zwolnienia jest uzasadnione tym, iż pokerzysta jest podatnikiem podatku od gier. W tym przypadku wystąpiłoby zatem podwójne opodatkowanie tego samego dochodu (wygranej).

Tak jak obecnie, ww. zwolnienia, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie stosować się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

2. Podniesienie limitów zwolnień

 • Zapomogi wypłacane z funduszu zakładowej organizacji związkowej

Zapomogi (inne niż zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, o których mowa niżej) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 638 zł).

Zwolnienie z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej organizacji związkowej do kwoty 638 zł zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wówczas stanowiło połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 2009. Zmiana limitu stanowi zatem poprawę obecnego stanu prawnego.

 • Diety i zwrot kosztów dla osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich wolne będą od PIT do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

 • Zapomogi otrzymane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk, choroby czy śmierci

Wolne od podatku dochodowego będą zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Obecnie, ze zwolnienia z PIT korzystają zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Kwota zwolnienia podatkowego nie ulegała zmianie od dłuższego czasu.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, uzależnienie wysokości świadczeń lub zobowiązań obywateli i przedsiębiorców od wskaźników obrazujących realne zmiany cen lub wynagrodzeń wynika z zasady zaufania do państwa. Brak tego rodzaju rozwiązań oznacza w praktyce obniżenie otrzymywanych świadczeń lub podnoszenie obciążeń publicznoprawnych obywateli. Dlatego też powrócono z powrotem do brzmienia przepisu obowiązującego w latach wcześniejszych, a zatem od przyszłego roku:

 1. zlikwidowany będzie limit zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
 2. podniesiony zostanie limit zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie z 2280 zł rocznie do 6000 zł.

Projektodawca postanowił wprowadzić ww. rozróżnienia przede wszystkim ze względu na wyeliminowanie nadużyć jakie mogłyby występować przy okazji likwidacji limitu, np. wypłata części wynagrodzenia w formie zapomogi.

 • Przychody z zamiany rzeczy lub praw

Przychody z zamiany rzeczy lub praw będą zwolnione z PIT, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

Podwyższenie limitu zwolnienia podatkowego do wysokości 6000 zł sprowadza się do przywrócenia pierwotnego limitu zwolnienia podatkowego, obowiązującego do końca 2002 r., tj. ustalonego wówczas na poziomie trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

Co istotne, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlega przychód z zamiany rzeczy, jeżeli podatnik był właścicielem przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). W przypadku gdy do zamiany rzeczy dojdzie przed upływem 6 miesięcy, wówczas zamiana ta jest wolna od opodatkowania, pod warunkiem że przychody uzyskane z tytułu umowy zamiany nie przekraczają kwoty 2280 zł, a od 2018 r. będzie to 6000 zł. Podkreślić przy tym należy, iż limit zwolnienia dotyczy jednej umowy zamiany.

W ocenie projektodawcy, ograniczenie kwotowe w zakresie zwolnienia podatkowego w przypadku zamiany rzeczy lub praw powinno odpowiadać realiom gospodarczym. Nie sposób uznać, że owe realia w ciągu 15 lat pozostały względnie niezmienione. Ponadto zdaniem projektodawcy, zachodzi prawdopodobieństwo, że z uwagi na zbyt niski limit zwolnienia istotna część przychodów z tytułu zamiany jest nieewidencjonowana.

 • Świadczenia na rzecz emerytów oraz członków rodzin zmarłych pracowników i emerytów

Wolne od opodatkowania będą:

 1. świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).
 2. świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).
 • Świadczenia z ZFŚS

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, będzie wolna od podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 380 zł), przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Obecny limit zwolnienia w wysokości 380 zł wprowadziła ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1182).

Wysokość otrzymywanych świadczeń z ZFŚS jest uzależniona od sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego. Oznacza to, że świadczenia w kwocie powyżej limitu 380 zł otrzymują osoby, które są w trudniejszej sytuacji, najgorzej sytuowane. Dlatego też zdecydowano o podwyższeniu tego limitu. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, utrzymanie przez ustawodawcę niskiego ograniczenia zwolnienia nie jest zasadne społecznie.

 • Świadczenia spoza ZFŚS na żłobki i przedszkola

Od 2018 r., świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, a więc na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym pracownik:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przypomnijmy, że obecnie wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

 1. objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
 2. uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

- na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 67b zostało dodane ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1296) i pozwoliło na zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń ze źródeł innych niż ZFŚS otrzymywanych od pracodawcy, związanych z objęciem dziecka opieką dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego do kwoty 400 zł lub do przedszkola do kwoty 200 zł. Wcześniej świadczenia tego rodzaju w ogóle nie podlegały zwolnieniu.

Od przyszłego roku zniesione zostanie zróżnicowania kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem i wprowadzony zostanie jeden limit w wysokości 1000 zł. Zdaniem projektodawcy, takie rozwiązanie wydaje się być bardziej sprawiedliwe. Można bowiem argumentować, że pracownicy małych zakładów pracy, które nie posiadają ZFŚS, ale otrzymują świadczenia tego rodzaju od pracodawcy ze środków bieżących zakładu, są traktowani mniej korzystnie. Taka zmiana podniesie atrakcyjność tego rodzaju świadczeń zarówno w oczach pracodawców, jak i rodziców. Wyższy limit zwolnienia będzie stanowić zachętę do ich przyznawania.

 • Wygrane w konkursach

Wolna od podatku dochodowego będzie wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 760 zł), przy czym zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należy zwrócić uwagę na wąski zakres stosowania tego zwolnienia, bowiem zwolnienie to można zastosować tylko wówczas, gdy konkurs jest nie tylko emitowany przez środki masowego przekazu, ale także przez takie środki organizowany. Oznacza to, że organizatorem takiego konkursu musi być podmiot będący środkiem masowego przekazu (np. gazeta, stacja telewizyjna, stacja radiowa). W przeciwnym razie każda nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu (por. wyrok NSA z 4 lutego 2016 r. II FSK 3410/13).

Ponadto ze względu na bardzo niską kwotę limitu organizatorzy konkursów chętnie go omijają, przekazując nagrodę w darowiźnie podatnikowi. Świadczenie takie podlega wtedy podatkowi od spadków i darowizn, od którego zwolnione są świadczenia do wartości 4902 zł.

Zatem realia gospodarcze pokazują, że pożądane jest podniesienie limitu zwolnienia, a także uzależnienie go od zmiennej aktualizowanej rokrocznie – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

 • Dopłaty do wypoczynku

Zwolnione z podatku będą dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 760 zł).

Wprowadzając tę kategorię zwolnienia ustawodawca podkreślał, że w jego ocenie dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18 są świadczeniem pożądanym i powinny być traktowane korzystnie. Niemniej utrzymywanie limitu w wysokości 760 zł przez ostatnie 15 lat doprowadziło do zmniejszenia ich znaczenia i atrakcyjności. Dlatego w ocenie projektodawcy niezbędne jest urealnienie tego limitu.

 • Świadczenia od uczelni w związku ze skierowaniem na praktyki zawodowe

Od 2018 r. wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe będą wolne od podatku dochodowego bez względu na wysokość. Do końca tego roku świadczenia te są zwolnione z PIT tylko do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Z uwagi na to, iż w praktyce uczelnie bardzo rzadko wypłacają studentom świadczenia w związku ze skierowaniem na praktyki zawodowe (najczęściej dotyczy to praktyk pedagogicznych, ale także wtedy student otrzymuje znacznie niższe wsparcie finansowe niż obowiązujący limit) uznano, iż kwota ograniczenia stanowi de facto martwy zapis, stąd projektodawca zdecydował o likwidacji tego limitu.

3. Nowe zwolnienia:

 • wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;

Wprowadzono zwolnienie od podatku wynagrodzeń za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacanych z funduszu operacyjnego (Policji, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu), przy jednoczesnym uchyleniu pkt 5 w art. 30 ust. 1 ustawy o PIT dotyczącego opodatkowania tych wynagrodzeń zryczałtowanym 20% podatkiem dochodowym.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, dane pokazują, że w zdecydowanej większości przypadków osoba udzielająca pomocy organom otrzymuje wypłaty od 12 zł do 1000 zł. Zatem kwoty podatku odprowadzane od takich sum są niewielkie. Co więcej, likwidacja obowiązku podatkowego zwiększy wysokość otrzymywanego świadczenia przez osoby współpracujące z tymi organami, co może zachęcić do wspierania działań tych jednostek.

 • świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;

Przepis ten obejmuje świadczenia, które trzykrotnie były przedmiotem wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), rozporządzeń w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Pierwsze rozporządzenie wydane w 2011 r. obejmowało świadczenia uzyskane w latach 2010–2012, drugie dotyczyło świadczeń z okresu 2014–2015. Ostatnie rozporządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej (Dz. U. poz. 2061) obejmowało świadczenia uzyskane w latach 2015-2016.

Zdaniem projektodawcy, skoro przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego dla tych świadczeń są stale aktualne, zasadne jest wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego obejmującego ww. świadczenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zdecydowano, aby przepis ten miał zastosowanie do świadczeń uzyskanych z tego tytułu od dnia 1 stycznia 2017 r., bowiem ostatnie rozporządzenie obejmuje świadczenia uzyskane do końca 2016 r.

 • kwoty należności z tytułu:
  1. zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
  2. zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
  3. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
  4. odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c,
  5. nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

  - umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy;

Zwolnienie to jest konsekwencją wydania przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 380).

Przepis ten obejmuje zwolnieniem świadczenia uzyskane z tytułu umorzenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego zastosowanych zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 lub uchwałą, o której mowa w art. 59 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Beneficjentami tego zwolnienia podatkowego są osoby (podatnicy) wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, stąd za zwolnieniem przemawiają względy społeczne, w szczególności możliwości płatnicze dłużnika. Ponadto, wprowadzenie przedmiotowego zwolnienia uzasadnione jest tym, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak zwolnienia podatkowego dla tych świadczeń spowodowałby, że jednostki samorządu terytorialnego (poprzez te udziały) w pewnym stopniu uzyskiwałyby dochody związane z dokonanymi przez siebie umorzeniami. W związku z tym zasadne jest twierdzenie, iż w tym aspekcie dodawany przepis stanowi logiczną konsekwencję umorzenia należności.

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 7 oraz art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)

Red.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...