Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.01.2018

Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia

Podatnicy, którzy w 2018 r. chcą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decydują się np. na ryczałt, muszą złożyć do 22 stycznia br. stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Oświadczenia nie składają podatnicy, którzy nie zamierzają zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie należy również złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia składa się także oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków.

Ustawowy termin to 20 stycznia danego roku, ale ponieważ 20 stycznia 2018 r. wypada w sobotę, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, czyli 22 stycznia.

Zasady opodatkowania wybraną formą podatku

Podatnicy, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, mają możliwość opodatkowania według:

 • zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;
 • podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczałtowanych;
 • karty podatkowej - tj. wg stawek karty określonych obwieszczeniem Ministra Finansów.

1. Zasady ogólne:

 • jest to podstawowa forma opodatkowania;
 • podatnik prowadzący działalność zobowiązany jest prowadzić takie urządzenia księgowe jak:
  1. podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe;
  2. ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  3. ewidencję przebiegu pojazdu;
  4. inne ewidencje nie wymienione w ustawie o PIT, a wskazane w odrębnych przepisach;
 • przychody opodatkowane są według skali progresywnej – wg. stawek 18% i 32%;
 • obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku;
 • zaliczki, w terminach określonych w ustawie o PIT, można wpłacać:
  • miesięcznie;
  • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą).
  • w sposób uproszczony.
 • można korzystać z ulg i preferencji wskazanych w ustawie.

2. Podatek liniowy

 • opodatkowanie możliwe po wybraniu tej formy przy spełnieniu warunków o których mowa w ustawie o PIT;
 • przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według stałej stawki – 19% (brak kwoty wolnej od podatku);
 • dochodów opodatkowanych wg tej formy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem;
 • zaliczki od uzyskanego dochodu, w terminach określonych w ustawie o PIT, można wpłacać:
  • miesięcznie;
  • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą).
  • w sposób uproszczony.
 • przysługuje prawo odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych w roku podatkowym;
 • nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie);
 • nie przysługuje możliwość odliczenia od 19% podatku ulgi na dzieci;
 • nie przysługuje prawo do zwolnień z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia szkół oraz dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • opodatkowanie możliwe przy wyborze tej formy po spełnieniu warunków o których mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku;
 • ryczałt pobierany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów, zgodnie ze stawkami stosowanymi do danego rodzaju przychodu – 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% oraz 10%;
 • ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej, a kontynuujący działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty przychodów stanowiącej równowartość 25 000 euro (limit ten w 2018 r. wynosi 107 842,50 zł);
 • można korzystać z ulg wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku;
 • nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

4. Karta podatkowa

 • opodatkowanie możliwe przy wyborze tej formy po spełnieniu warunków o których mowa w Rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku;
 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg, za wyjątkiem sytuacji gdy działalność rozpoczęto w trakcie roku podatkowego (w tym przypadku do momentu doręczenia decyzji o wysokości podatku, należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów);
 • uzyskanych przychodów z pozarolniczej działalności opodatkowanej tą formą nie rozlicza się zeznaniami podatkowymi;
 • wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji ustalającej (na każdy rok odrębnie) i jest uzależniona jest m.in. od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości w których działalność jest wykonywana. Wysokość podatku może być obniżana lub podwyższana po spełnieniu ustawowych przesłanek w tym zakresie, jak również po zgłoszeniu zmian w działalności;
 • podatek w formie karty podatkowej płatny jest bez wezwania w terminach wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku;
 • podatek wynikający z decyzji podatnik obniża się o składki zdrowotne;
 • nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

Podatnicy, dla działów specjalnych produkcji rolnej, mogą, co do zasady, ustalać dochód na podstawie norm szacunkowych albo ksiąg podatkowych. Podatnicy mogą także wybrać formę opodatkowania tych dochodów według skali podatkowej lub przy zastosowaniu 19% stawki liniowej, przy czym uprawnienie to przysługuje jednak wyłączenie podatnikom, którzy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg.

Z kolei, rolnik ma możliwość, pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie o PIT, dokonywać sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowując je ryczałem 2% (od wartości przychodu) lub według skali podatkowej 18% (od dochodu, po rozliczeniu kosztów uzyskania).

Natomiast dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, tzw. najem prywatny, opodatkowane są według skali, przy uwzględnieniu stawek 18%, 32%. Przychody takie na zasadzie wyboru mogą być opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5%.

Ważne!
Od 2018 r. zastosowanie ma druga stawka ryczałtu w wysokości 12,5% (dla przychodów ponad 100 000 zł, a dokładnie od nadwyżki ponad tę kwotę), przy czym limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

Wykaz oświadczeń i zawiadomień składanych do 22 stycznia 2018 r.:

Zawiadomienie o sposobie ustalania daty powstania przychodu

W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty, jeżeli podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Ww. wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym korzystał z tego sposobu ustalania daty powstania przychodu, zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Ważne!
W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj. tzw. podatkiem liniowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zawiadomienie o rezygnacji z formy opodatkowania podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodajmy, że jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
 2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną

- wybór opodatkowania podatkiem liniowym dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Ponadto, jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do tej formy opodatkowania i ma obowiązek do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj. podatkiem liniowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Dodajmy, że jeżeli podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
 2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną

- wybór opodatkowania podatkiem liniowym dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne!
Oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z opłacania ryczałtu co kwartał

Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego

W przypadku osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania ryczałtem całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków

Kiedy przedmiot najmu lub dzierżawy należy do wspólnego majątku małżonków, to każdy z małżonków powinien rozliczać te dochody (przychody) odrębnie, proporcjonalnie do prawa udziału w zysku.

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane dochody (przychody) z najmu lub dzierżawy rzeczy należących do wspólnego majątku mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków. Aby podatek mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego dochodu (przychodu) z najmu lub dzierżawy. Oświadczenie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Dodajmy, że wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania ryczałtem sprzedaży wyrobów z własnego gospodarstwa

W przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oświadczenie o wyborze/rezygnacji z opodatkowania ryczałtem całości przychodu ze sprzedaży wyrobów z własnego gospodarstwa przez jednego z małżonków

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane przychody ze sprzedaży wyrobów z własnego gospodarstwa mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków. Aby podatek mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego przychodu. Oświadczenie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Dodajmy, że wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i prawo do wyrobów z gospodarstwa przypadło temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Dodajmy, że podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują równocześnie działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu. Oświadczenie to, wraz z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz