Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.12.2017

Podatki 2018: Podatek od środków trwałych powyżej 10 mln zł

Od początku przyszłego roku zacznie obowiązywać nowy podatek, który będzie dotyczył właścicieli środków trwałych w postaci nieruchomości komercyjnych, tj. budynków handlowo-usługowych oraz budynków biurowych. Miesięczny podatek w wysokości 0,035% będzie pobierany od wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, a pomniejszonej o 10 mln zł. Podatek ten wprowadza tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz. U. poz. 2175).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych podyktowane jest tym, iż w wielu przypadkach podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują dochody w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Oznaczać to może wykorzystywanie przez podatnika działań optymalizacyjnych. Z punktu widzenia budżetu państwa sytuacja taka jest nieakceptowalna i wiąże się z podjęciem działań mających na celu zminimalizowanie takich możliwości.

Przyjrzymy się zatem szczegółom.

Przedmiot opodatkowania

Podatek będzie pobierany od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł, w postaci:

 1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
  1. centrum handlowe,
  2. dom towarowy,
  3. samodzielny sklep i butik,
  4. pozostały handlowo-usługowy,
 2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy.

Przy czym, nowe przepisy nie będą miały zastosowania do:

 1. ww. środków trwałych od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane;
 2. budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Jak wyjaśniają projektodawcy, pojęcie „wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika” używane jest obecnie w Klasyfikacji Środków Trwałych przy objaśnieniach do rodzaju 105 (budynki biurowe) tej klasyfikacji. Przez „potrzeby własne podatnika” należy rozumieć wykorzystywanie danego budynku przez niego samego (jego przedsiębiorstwo) np. jako siedzibę jej zarządu, korzystanie z biur przez pracowników danej jednostki itp. Omawiany wyjątek obejmie m.in. budynki urzędów publicznych (np. gminnych, ministerstw), sądów itp. Wyłączenie to znajdzie również zastosowanie do budynków stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, wykorzystywanych na cele statutowe takiej organizacji.

Stawka podatku

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika. Natomiast, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, wartość początkową przypadającą na wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (tj. stosuje się tu zasady wynikające z art. 8 ustawy o PIT).

Jeżeli środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem, przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. Przy obliczaniu podatku podatnik uwzględnia:

 • wynikającą z prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego ustaloną w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku, i
 • kwotę 10 mln zł ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego.

Zatem, w przypadku podmiotów powiązanych, które mają na współwłasność środek trwały, dla obliczenia wartości początkowej środka trwałego u danego podatnika i zakwalifikowaniu środka trwałego do objęcia minimalnym podatkiem, przyjmować się będzie całkowitą wartość początkową (a nie część wartości przypadającą na podatnika). Z tym że obliczając podatek, podatnik będzie już uwzględniał przypadającą na niego wartość początkową.

Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, której wspólnikami są podatnik i podmiot powiązany z podatnikiem.

Termin płatności

Podatnicy będą mieli obowiązek obliczać podatek za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy będą odliczać od zaliczki na podatek. A w przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu będzie podlegać podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.

Należy zaznaczyć, że podatnicy mogą nie wpłacać podatku jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc.

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku odliczać się będzie od podatku obliczonego na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub stawka liniowa) za rok podatkowy. Odliczenia będzie dokonywać się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak wynika z powyższego, podatek ten będzie podlegał odliczeniu od kwoty podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Stosowne odliczenie będzie dokonywane od zaliczek na podatek dochodowy obliczany wg zasad ogólnych. Ponadto podatnicy będą mieli możliwość w zeznaniu składanym za rok podatkowy do odliczenia kwot uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym minimalnego podatku.

Środek trwały oddany do używania

Nowym podatkiem będą objęci również ci podatnicy, którzy nie są właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości, ale jej używają i na podstawie przepisów ustaw podatkowych dokonują odpisów amortyzacyjnych (np. korzystający w umowie leasingu finansowego).

Podatek nie jest kosztem

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych nie będzie mógł stanowić kosztu uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 11 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz