Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.11.2017

Podatki 2018. Kwota wolna od podatku znowu w górę

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana zostanie treść art. 27 ustawy o PIT. Wzrośnie kwota zmniejszająca podatek z 1188 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 6600 zł) do wysokości 1440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8000 zł), przy czym progi podatkowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Zmiany będą korzystne dla najmniej zarabiających. W przypadku zdecydowanej większości podatników wysokość kwoty wolnej pozostanie bez zmian. Wysokość kwoty wolnej od 2017 r. nie jest już bowiem stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody są opodatkowane według skali.  

 

Podatek dochodowy będzie więc nadal pobierany od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

To, w jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy, zostało wskazane w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali  - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali  - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekracza 85 528 zł, sposób ich wyliczania jest analogiczny, jak w latach ubiegłych. Jeśli jednak zostanie ona przekroczona i zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki.

Zgodnie z art.  32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o podwójną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 2 x 46,33 zł,
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 46,33 zł.

Drugi wyjątek jest nowym rozwiązaniem, które obowiązuje od 2017 r. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1e ustawy o PIT, podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Dodajmy, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej obliczają zaliczki na podatek dochodowy na zasadach obowiązujących do końca 2016 r. Stanowi o tym art. 44 ust. 3 (zaliczki wyliczane miesięcznie), jak i ust. 3g (zaliczki kwartalne) oraz ust. 6b (zaliczki uproszczone) ustawy o PIT.

Z powyższego wynika, że sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy został zmieniony od 2017 r. tylko w odniesieniu do podatników będących pracownikami oraz otrzymujących świadczenia wypłacane przez organ rentowy, których dochody są opodatkowane stawką 32% oraz tych z nich, którzy złożą płatnikowi oświadczenie, że za dany rok ich dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W tych wypadkach nie jest bowiem odliczana kwota zmniejszająca podatek.

Stosownej korekty, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 1a ustawy o PIT, podatnicy będą musieli dokonać w rozliczeniu rocznym. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku w 2018 r. wynosi:

 1. 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczy 8000 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł,
 • przekroczy 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),
 • przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
 • przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu omawianej nowelizacji, korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują w szczególności osoby uzyskujące najniższe dochody z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów. Efektem podwyższania tej kwoty będzie stopniowy wzrost dochodów pozostających w dyspozycji większości podatników.

Jak jest obecnie?

W 2017 r. kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

 1. 1188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6600 zł;
 2. 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6600 zł) ÷ 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
 3. 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Co oznacza, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczy 6600 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1188 zł,
 • przekroczy 6600 zł, ale nie przekroczy 11 000 zł mają prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 1188 zł a 556,02 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 11 000 zł),
 • przekroczy 11 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł mają prawo do zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
 • przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł mają prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między  556,02 zł a 0,00 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Podstawa prawna:

Art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz