Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.01.2018

Podatki 2018: JPK mikroprzedsiębiorcy wynajmującego prywatnie nieruchomość

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), podatnicy VAT, prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Jednocześnie, od 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ww. ewidencja może być prowadzona tylko w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, co oznacza, że od 2018 r. obowiązek składania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.

Jednolity Plik Kontrolny VAT jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, wynikający z ewidencji VAT za dany okres, do którego dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika. Poza danymi niezbędnymi do określenia przedmiotu, podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi, uwzględnia też on informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT.

Ordynacja podatkowa przewidziała dwa wyjątki od przesyłania JPK:

  • za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. informacji nie składali mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (teks jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, z późn.zm.),
  • za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. JPK nie składali mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu tejże ustawy.

Mikroprzedsiebiorca, czyli kto?

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i rejestru zakupu VAT) i przesyłania go jako Jednolitego Pliku Kontrolnego organom skarbowym objął więc także mikroprzedsiębiorców. Jest to największa bo licząca ok. 1,6 mln podmiotów grupa podatników VAT objęta tym obowiązkiem.

Zgodnie z art. 104 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych 2 milionów euro.

Najem w JPK_VAT

Wszystko w teorii wydaje się proste. Jednak w praktyce mogą nierzadko pojawiać się przypadki np. wynajmowania nieruchomości nienależącej do majątku przedsiębiorstwa przez podatników VAT. Jak wtedy należy rozliczać podatek od towarów i usług? I co w takiej sytuacji z JPK_VAT?

Działalność gospodarcza w świetle ustawy o VAT pojmowana jest bardzo szeroko. Jej zakres określony w art. 15 ust. 2 tej ustawy obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Tak sformułowana definicja działalności gospodarczej wskazuje, że uważane za nią jest także wykorzystywanie prywatnego majątku przez osoby fizyczne o ile wykonywane jest w sposób ciągły służąc celom zarobkowym. Skoro wynajmujący prywatny lokal jest uznawany za podatnika VAT biorąc pod uwagę zapis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT należność z tego tytułu stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem. Zakwalifikowanie prywatnego najmu jako działalności gospodarczej dla celów VAT nie oznacza od razu, że powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy ponieważ:

  • usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe są zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT,
  • podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł.

Jeżeli zaś poza najmem wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą, z tytułu której jest czynnym podatnikiem VAT ma on obowiązek rozliczać VAT również z tytułu najmu. Potwierdzeniem prawidłowości takiego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2014 r., sygn. IPPP2/443-332/14-2/BH. Organ skarbowy odpowiadał w niej na pytanie podatnika, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i wynajmując swoje prywatne mieszkanie na cele mieszkaniowe ma obowiązek czynności najmu ujmować w deklaracji podatkowej i odprowadzać od nich VAT. Dyrektor stwierdził, iż wnioskodawca będzie z tego tytułu podatnikiem VAT z obowiązkiem wykazywania obrotu z wynajmu w deklaracjach VAT. Ponieważ jednak usługi takie zwolnione są z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie będzie z tego tytułu obowiązku naliczania i wykazywania podatku należnego.

Skoro czynny podatnik VAT musi obrót z tytułu prywatnego najmu wykazać w składanych deklaracjach dotyczących tego podatku jest on obowiązany najpierw uwzględnić go w swej ewidencji VAT. Wskazuje na to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443-361/11/PH, w której stwierdzono że wynagrodzenie z tytułu najmu, jako wartość sprzedaży zwolnionej z opodatkowania mieści się w grupie danych niezbędnych do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z kolei, gdy podatnik zwolniony podmiotowo nie rozlicza VAT, obroty uzyskane z najmu mogą sprawić, iż przekroczy on limit zwolnienia z niego i będzie on obowiązany zarejestrować się na potrzeby tego podatku i rozliczać VAT od wszystkich osiągniętych obrotów.

JPK u podmiotów niebędących przedsiębiorcami - MF wyjaśnia

W kontekście Jednolitego Pliku Kontrolnego pojawił się problem czy podatnicy VAT, którzy nie są przedsiębiorcami w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają obowiązek przesyłać je organom skarbowym. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r., PK4.8012.55.2016, skierowanej do podległych mu organów skarbowych.

Minister uznał w niej, że czasowe zwolnienie z obowiązku przekazywania JPK organom skarbowym dotyczy również innych podmiotów niż przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni niemożliwym ustalenia u podatnika VAT obowiązanego do prowadzenia ewidencji dla potrzeb tego podatku rocznego obrotu netto ani średniorocznego zatrudnienia, które są istotne dla powinności przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Zastosowanie kryteriów mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy stanowiło zabieg wyłącznie porządkujący kolejność obejmowania w/w obowiązkiem poszczególnych grup podatników VAT.

Zdaniem Ministra zamiarem ustawodawcy było nakładanie nowego obowiązku na coraz to mniejsze podmioty, aż do objęcia nim wszystkich „vatowców”.

Zatem, do podatników VAT będących wynajmującymi prywatnie nieruchomości nie będących przedsiębiorcami należy odpowiednio stosować okresy zwolnienia z przekazywania JPK dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Warto przypomnieć, że jeżeli podatnik prowadzi działalność w formie spółki i dodatkowo uzyskuje obroty z najmu prywatnego, obrotów uzyskanych w spółce i z najmu nie łączy się. Dla celów VAT istnieje tu bowiem dwóch podatników spółka i osoba fizyczna.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz