Podatki 2017. Stawki podatku od środków transportowych

W Monitorze Polskim (poz. 979) opublikowano właśnie obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. Sprawdźmy, ile wyniosą.

W sierpniu Minister Finansów określił maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Warto pamiętać, że rady gmin nie mają obowiązku stosować się do stawek maksymalnych. Mogą je obniżać. Obniżenie podatku od środków transportowych nie jest jednak w pełni dowolne. Minister Finansów ma bowiem prawo określania stawek minimalnych w stosunku do niektórych środków transportowych.

Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych

Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 8 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Co do zasady obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstał:

 1. po 1 lutego, a przed 1 września danego roku – podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  2. do 15 września danego roku – II rata;
 2. od 1 września danego roku – podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Stawki na 2017

Poniżej przedstawiamy stawki minimalne podatku od niektórych środków transportowych

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY

(samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61


STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY

(ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

trzy osie i więcej

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33


STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

(przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

trzy osie i więcej

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

Warto dodać, że stawki zostały utrzymane na poziomie z 2016 roku. Zwróćmy uwagę, że w myśl art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy, począwszy od 2004 r., ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5%, stawki określone w załącznikach nr 1–3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Krzysztof Koślicki

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...