Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.05.2017

Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę

W ubiegłym tygodniu przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Stosownie do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Natomiast za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Z kolei, za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Przy czym, wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Określenie wielkości przedsiębiorcy w roku 2017

 

Liczba
prac.

Roczny obrót netto1)

Sumy aktywów bilansu

EUR

PLN w 20152)

PLN w 20163)

EUR

PLN w 20152)

PLN w 20163)

Średni

<250

≤50 mln

≤213.075.000

≤221.200.000

≤43 mln

≤183.244.500

≤190.232.000

Mały

<50

≤10 mln

≤42.615.000

≤44.240.000

≤10 mln

≤42.615.000

≤44.240.0000

Mikro

<10

≤2 mln

≤8.523.000

≤8.848.000

≤2 mln

≤8.523.000

≤8.848.000

1) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
2) kurs: 1 EUR = 4,2615 PLN (tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31 grudnia 2015 r.)
3) kurs: 1 EUR = 4,4240 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.)

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Dodajmy, że średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na:

 • urlopach macierzyńskich,
 • urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopach ojcowskich,
 • urlopach rodzicielskich i
 • urlopach wychowawczych,

a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Ważne!
Pracownikami są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zatem, umowa zlecenia czy umowa o dzieło, jako umowy cywilnoprawne, które reguluje Kodeks cywilny, nie wpływają w żaden sposób na wyliczenie średniorocznego zatrudnienia.

Przykład:
Firma zatrudniała w 2016 r. pracowników na etat:

Miesiąc

Ilość etatów

Styczeń

9

Luty

9

Marzec

10

Kwiecień

8

Maj

8,5

Czerwiec

8,5

Lipiec

8,5

Sierpień

10

Wrzesień

10

Październik

4,75

Listopad

4,75

Grudzień

0

Razem

91

Średnioroczne zatrudnienie firmy: 91/12 = 7,58 etatu na rok

Mikroprzedsiębiorca w 2017 r.

Jak wynika z powyższego, jeżeli podmiot w jednym z lat 2015 lub 2016 spełnia łącznie następne warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

jest traktowany w roku 2017 jako mikroprzedsiębiorca. Dotyczy to przedsiębiorcy, który:

 1. zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln euro oraz sumy aktywów bilansu równa lub mniejsza od 2 mln euro,
 2. zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót jest większy od 2 mln euro oraz sumy aktywów bilansu równa lub mniejsza od 2 mln euro,
 3. zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln euro oraz sumy aktywów bilansu większa od 2 mln euro.

Po przeliczeniu na złote kwota 2 mln euro wynosi odpowiednio:

 • za rok 2016: 8.848.000 zł
 • za rok 2015: 8.523.000 zł

Przy
pa
dek

2015

lub

2016

Liczba
prac.

Roczny obrót
(PLN)

Sumy aktywów
(PLN)

Liczba
prac.

Roczny obrót
(PLN)

Sumy aktywów
(PLN)

1

<10

≤8.523.000

≤8.523.000

<10

≤8.848.000

≤8.848.000

2

<10

>8.523.000

≤8.523.000

<10

>8.848.000

≤8.848.000

3

<10

≤8.523.000

>8.523.000

<10

≤8.848.000

>8.848.000

Przykład:
Firma zatrudniała średniorocznie w:

 • 2015 r. - 15 pracowników
 • 2016 r. - 8 pracowników

natomiast obrót netto i suma aktywów w:

 • 2015 r. wyniósł 6.500.000 zł
 • 2016 r. wyniósł 7.000.000 zł

Firma w 2015 r. zatrudniała średniorocznie więcej niż 10 pracowników, ale z uwagi na to, że limit w tym roku dla obrotu jak i sumy aktywów nie został przekroczony (nie przekracza 8.523.000 zł), a w 2016 r. średnioroczny limit zatrudnionych pracowników (mniej niż 10 pracowników), jaki i limit obrotu/sumy aktywów (nie przekracza 8.848.000 zł), nie zostały przekroczone, firma w 2017 r. posiada status „mikroprzedsiębiorcy”.

Podstawa prawna:
Art. 104-109 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)

Małgorzata Brand-Ciszewska


Przeczytaj także:

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz