Podatki 2017. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Nowe zasady

1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Skutkiem tej zmiany będzie również nowelizacja zasad rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone ustawą z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1926).

Pobór zaliczek na podatek dochodowy przez zakład pracy

Jeśli pracownik, stosownie do postanowień art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2, w oparciu o które ten zakład pracy będzie właściwy do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy, wówczas co do zasady zakład pracy będzie pomniejszał tę zaliczkę o 46,33 zł (czyli 1/12 z kwoty 556,02 zł). Będzie tak jednak jedynie do miesiąca, w którym wynagrodzenie będzie opodatkowane według stawki 18%. Jeśli zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o owe 46,33 zł.

Oznacza to, że sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy nie zmieni się tylko w odniesieniu do tych pracowników, których wynagrodzenie jest opodatkowane według stawki 18%.

Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki. Pierwszy z nich funkcjonuje także w stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. Zgodnie z art. 32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu dochody podatnika:

  • nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę 46,33 zł,
  • przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (i nie są pomniejszane o 46,33 zł).

Drugi wyjątek jest nowym rozwiązaniem. Zgodnie z art. 32 ust. 1e ustawy o PIT podatnik będzie miał prawo złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Pobór zaliczek na podatek dochodowy przez organ rentowy

Świadczeniobiorcy otrzymujący emerytury czy renty wypłacane przez organ rentowy (ZUS, KRUS), opodatkowane według stawki 18%, nadal będą mieli pomniejszane zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł. W sytuacji gdy świadczenie będzie opodatkowane według stawki 32%, wówczas organ rentowy zaprzestanie pomniejszania zaliczek o tę kwotę.

Tu podatnik również będzie miał prawo złożenia wyżej wskazanych oświadczeń, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownika – z takimi samymi konsekwencjami.

Zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Prawo do kwoty wolnej od podatku mają tylko podatnicy opodatkowani według skali. Muszą oni stosować zasady, o których mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1, ust. 3g ust. 1 oraz ust. 6b ustawy o PIT. Pierwsza z tych regulacji odnosi się do zaliczek wpłacanych miesięcznie, druga – do zaliczek wpłacanych kwartalnie, trzecia – do zaliczek uproszczonych. Jak wynika z pierwszego przepisu, obowiązek wpłacania zaliczek miesięcznych powstaje poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę 3091 zł.

Taka sama kwota wolna od podatku przewidziana jest w przypadku podatników wpłacających zaliczki uproszczone oraz kwartalne.

Tym samym zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nadal będą wyliczane na dotychczasowych zasadach.

Reasumując:

Sposób wyliczania zaliczek na podatek dochodowy ulegnie zmianie tylko w odniesieniu do podatników będących pracownikami oraz otrzymujących świadczenia wypłacane przez organ rentowy, którzy będą uzyskiwać dochody, od których płatnik będzie naliczał podatek w wysokości 32% lub którzy złożą stosowne oświadczenie, że ich przewidywane dochody będą w takiej wysokości. W tym wypadku nie będzie bowiem odliczana kwota 46,33 zł.

Jednak zarówno część z tych podatników (a dokładniej ci, których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 85 528 zł, a jednocześnie nie przekroczy kwoty 127 000 zł, którym będzie przysługiwała część z kwoty wolnej 556,02 zł, oraz ci, którzy przekroczą kwotę 127 000 zł, którym taka kwota nie będzie wcale przysługiwać), jak również podatnicy, których podstawa obliczenia podatku nie przekroczy 11 000 zł, składając zeznanie roczne, będą dokonywać stosownej korekty w zakresie przysługującej kwoty zmniejszającej podatek.

Zmiany przepisów nie odczują ci podatnicy, których podstawa opodatkowania będzie wyższa niż 11 000 zł i nie przekroczy 85 528 zł.

Izabela Rutkowska

Czytaj również:
Podatki 2017. Kwota wolna, czyli jak się tworzy prawo

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...