Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.11.2016

Podatki 2017. MF chce ograniczyć prawo do zwrotu VAT

Jak wynika z przygotowywanych przez rząd projektów ustaw, w 2017 roku czeka nas podatkowe tsunami. Duże zmiany czekają nas w szczególności w VAT. 25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 4 listopada br. odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Przewidywane zmiany mają być, jak twierdzi ustawodawca, korzystne dla uczciwych przedsiębiorców (płacących VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja ta m.in. ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie.

Zwrot VAT tylko na polskie konto bankowe

Projektowane zmiany w art. 87 (ust. 2, 2b-2c, 5 i 5a) wynikają z konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących terminów zwrotu podatku oraz wydłużenia tego terminu. W tym zakresie proponuje się uściślenie w ust. 2 tego przepisu, iż zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, natomiast dokonywany zwrot przekazywany jako zabezpieczenie udzielanego podatnikowi kredytu powinien być dokonany na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK.

Weryfikacja rozliczeń kontrahentów

Z kolei w dodawanym ust. 2b proponuje się doprecyzowanie zasad i zakresu weryfikacji zasadności zwrotu dokonywanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Z uwagi na charakter i specyfikę podatku VAT, sprawdzenie zasadności zwrotu nie ogranicza się tylko do sprawdzenia (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego) złożonego przez podatnika rozliczenia. Aby stwierdzić zasadność zwrotu często należy prześledzić cały łańcuch obrotu, a więc zweryfikować rozliczenia innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego obrotu, sprawdzić inne dokumenty świadczące o faktycznym dokonaniu transakcji itp.

Stosownie natomiast do ust. 2c naczelnik urzędu skarbowego będzie przedłużał podatnikowi termin 60-dniowy, 180-dniowy i 25-dniowy zwrotu różnicy podatku (o którym mowa w art. 87 ust. 2, 5a i 6), na okres do 3 miesięcy, w przypadku zgłoszenia takiego żądania wraz z uzasadnieniem przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi przysługują odsetki w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Zmiany w ust. 5 i 5a są konsekwencją powyższych zmian. Jednocześnie w celu normy wynikającej z dodawanego ust. 2b proponuje się dodanie do art. 274c Ordynacji podatkowej § 1c stanowiącego o stosowaniu zasad określonych w § 1 - § 1b tego przepisu, dotyczących przeprowadzania czynności sprawdzających, również do wszystkich podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi (dostawcy i nabywcy w całym łańcuchu obrotu).

Ograniczenie stosowania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie

Projektowaną zmianę art. 87 ust. 6, dającego podatnikom prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym - 25-dniowym terminie, wprowadza się w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów. Obecne brzmienie tego przepisu uprawniające do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni, w opinii ustawodawcy, uniemożliwia urzędom skarbowym w tym terminie sprawdzenie, czy podatnik nie ma zamiaru wyłudzenia podatku. Ponadto w przypadku kwot podatku naliczonego, który nie został rozliczony w poprzednich okresach, podatnicy i urzędy skarbowe mają problem z udowodnieniem w tak krótkim terminie zapłaty należności wynikających ze wszystkich faktur. Wprowadzenie proponowanej zmiany brzmienia tego przepisu ma na celu ograniczenie stosowania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym, 25-dniowym terminie jedynie do sytuacji, gdy:

  1. należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,
  2. łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 000 zł,
  3. podatnik przez rok (kolejne dwanaście miesięcy) poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe; okres ten pozwoli na sprawdzenie wiarygodności podatnika i jest skorelowany z okresem zawartym w projektowanym przepisie nakładającym obowiązek rozliczeń za okresy miesięczne.

Jednocześnie w celu ułatwienia w udokumentowaniu przez podatnika zapłaconych należności wynikających z faktur oraz w sprawdzeniu tego faktu przez urząd skarbowy, ograniczono się do obowiązku zapłaty faktur, z których podatek naliczony został wykazany w deklaracji za dany okres, a także wyeliminowano możliwość otrzymania zwrotu w przyspieszonym terminie, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3000 zł. Ograniczenie to wynika z faktu wprowadzania braku wymogu zapłaty należności z faktur, które dokumentują różnicę podatku przeniesioną z poprzedniej deklaracji, do otrzymania zwrotu w przyspieszonym terminie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „Należy również wskazać, że przenoszenie różnicy podatku do rozliczenia w następnym okresie (a nie występowanie o zwrot bezpośredni) oznacza, iż podatnik sam sobie przedłuża termin zwrotu o 30 dni. Kwota zawarta w tym przepisie pozwoli na skorzystanie z przyspieszonego zwrotu bez konieczności dokumentowania zapłaty, w przypadku gdy w poprzednim okresie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym była niewielka (wynosiła nie więcej niż 3000 zł) i ewentualne występowanie o zwrot w deklaracji za tamten okres byłoby nieracjonalne.”.

Przepisy przejściowe

Nowe zasady dotyczące weryfikacji zasadności zwrotu (możliwość sprawdzania rozliczeń kontrahentów podatnika), dodawany do art. 87 ust. 2b, będą miały zastosowanie w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r. Jak zauważa projektodawca, w związku z weryfikacją prawidłowości rozliczeń w VAT za dany okres, niejednokrotnie występuje bowiem konieczność weryfikacji prawidłowości okresów wcześniejszych (np. możliwość przeniesienia kwoty do przeniesienia na następne okresy).

Ponadto, proponuje się, aby przepisy art. 87 ust. 6 ustawy o VAT w nowym brzmieniu nie były stosowane do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r. W efekcie nowe zasady ubiegania się o zwrot w 25-dniowym terminie będą miały zastosowanie począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r.

Wykaz zmian w ustawie o podatku od towarów i usług dot. zwrotu VAT

Zmiany w ustawie o VAT

Do końca 2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r.

w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie

2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

w art. 87 dodaje się ust. 2b i 2c

___

2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

w art. 87 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

w art. 87 w ust. 5a zdanie trzecie otrzymuje brzmienie

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

w art. 87 ust. 6 otrzymuje brzmienie

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
b) pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł, 
c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł, 
3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2, 
4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 
b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

w art. 87 ust. 10 otrzymuje brzmienie

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-2c, 6 i 7.

W opinii ekspertów

W opinii KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna proponowany zapis art. 87 ust. 2 i 2a ustawy o VAT daje organom podatkowym uprawnienie do nieokreślonego w czasie weryfikowania zasadności zwrotu podatku, który może być zawieszony aż do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń u jego kontrahentów. W konsekwencji wydłużanie tych terminów prowadzić może w wielu przypadkach do zachwiania płynności finansowej podatników. W ocenie KGHM zasadne zatem byłoby dookreślenie czasu trwania weryfikacji rozliczeń kontrahentów np. poprzez wskazanie terminu takiej weryfikacji jak również jednoznacznego momentu zakończenia tych czynności przez organ w ustawowej formie (np. protokół, decyzja).

Podobnego zdania jest Konfederacji LEWIATAN oraz Hutnicza Izba Przemysłowo - Handlowa. W ocenie Konfederacji planowana regulacja pozwoli organom przedłużać terminy zwrotu na czas nieokreślony. W momencie wydawania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, nie jest możliwe określenie, jak długo takie czynności potrwają. Fakt, że w dodawanym ustępie 2b określono zakres czynności sprawdzających, nie pozbawia regulacji takiego charakteru - zawiera bowiem bardzo szeroki katalog czynności, które mogą trwać bardzo długo. Tymczasem projekt nie przewiduje uprawnienia do złożenia zażalenia na postanowienie, na podstawie, którego następuje wstrzymanie zwrotu VAT. Ponadto, Konfederacja LEWIATAN uważa, że przepisy te grożą istotnym naruszeniem przepisów o tajemnicy przedsiębiorstw np. dotyczącej dostawców czy stosowanych cen.

Wątpliwości Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej budzą również wprowadzane dodatkowe warunki dla otrzymania zwrotu w terminie przyspieszonym: brak możliwości otrzymania takiego zwrotu w przypadku, gdy kwota nadwyżki podatku z poprzedniego okresu rozliczeniowego przekracza 3 tys. zł oraz konieczność przedłożenia potwierdzenia przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie należności. Pozostawianie kwoty nadwyżki podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych powodowane jest bowiem praktycznym, zaś w przypadku regulowania należności wobec kontrahentów, częstym zabiegiem w praktyce jest ich regulowanie w drodze potrącenia. Stąd też propozycja uznania tego rodzaju regulowania należności za uprawniające do otrzymania przyspieszonego zwrotu.

W opinii Konfederacji LEWIATAN, brak jest uzasadnienia dla zaostrzenia tych warunków. Wprowadzenie złożonego zakresu dokumentów, potwierdzeń oraz zapewnień, które dają prawo do przyspieszenia zwrotu uczyni w praktyce przedmiotową instytucję dysfunkcjonalną, co w zasadniczy sposób pogorszy płynność finansową przedsiębiorców i pozostaje w sprzeczności z promowanym tworzeniem rozwiązań korzystnych dla rozwoju gospodarczego.

Odpowiedź MF na uwagi

Ministerstwo wyjaśniło, że proponowane działania w zakresie weryfikacji wniosków o zwrot są konieczne dla stwierdzenia zasadności tego zwrotu. Z uwagi na charakter i specyfikę podatku VAT, sprawdzenie zasadności zwrotu nie ogranicza się tylko do sprawdzenia (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego) złożonego przez podatnika rozliczenia. Aby stwierdzić zasadność zwrotu często należy prześledzić cały łańcuch obrotu, a więc zweryfikować rozliczenia innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego obrotu, sprawdzić inne dokumenty świadczące o faktycznym dokonaniu transakcji itp.

Zgodnie z projektowaną zmianą, przedłużenia terminu zwrotu dokonuje się do czasu zakończenia weryfikacji zasadności zwrotu postanowieniem wydanym na podstawie art. 87 ust. 2. Zakończenie czynności sprawdzających czy zakończenie kontroli nie powoduje automatycznie zakończenia weryfikacji zasadności zwrotu. Postanowienie zachowuje swoją moc do czasu zakończenia weryfikacji, tj. zakończenia jednego z wymienionych trybów, który kończy tą weryfikację, np. zakończeniem postępowania podatkowego, jeżeli to postępowanie kończy ww. weryfikację. Podatnik będzie miał też prawo do złożenia zażalenia na opieszałość organu.

Ponadto, ustawodawca zaznaczył, że wprowadzono jedynie wymóg udokumentowania dokonanej płatności. Wystarczy tu wyciąg z rachunku bankowego. Obecnie też co zasady prawo do szybszego zwrotu powstawało tylko, jeżeli podatnik dokonał zapłaty, również za faktury które dokumentowały kwotę nadwyżki podatku naliczonego przeniesioną z poprzedniej deklaracji, Podatnik więc musiał też mieć udokumentowaną zapłatę. Urząd skarbowy musiał często wzywać podatnika do przedstawienia dokumentów. Zgodnie z projektowanymi przepisami pozostaje pewna kwota (w tym również kwota z przeniesienia), której nie trzeba będzie dokumentować.

W odniesieniu zaś do uwag dotyczących art. 87 ust. 6 pkt 2 (kwota nadwyżki z poprzedniego okresu nie wyższa niż 3 tys. zł) projektodawca zauważył, że wprowadzany warunek odnosi się jedynie do otrzymania zwrotu w terminie przyspieszonym (co jest pewnego rodzaju przywilejem) i ma na celu przede wszystkim sprawne przeprowadzenie procedur weryfikacyjnych. Niespełnienie wymienionych w przepisie art. 87 ust. 6 warunków nie spowoduje odmowy zwrotu, zwrot zostanie dokonany w terminie podstawowym. Odnosząc się zaś do propozycji uwzględnienia możliwości regulowania należności w drodze potrąceń zauważył, że już na tle obecnie obowiązujących przepisów sądy administracyjne podważały zasadność stosowania kompensat zobowiązań czy też wygasania zobowiązań poprzez potrącanie wzajemnych wierzytelności w przypadku rozliczeń objętych zwrotem w trybie przyspieszonym, oceniając je jako mało przejrzyste (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. IFSK 1292.14). Zdaniem MF, w tym kontekście należy zatem negatywnie ocenić propozycję umożliwienia co do zasady regulowania należności również przez dokonanie potrącenia. Jednocześnie zwrócił uwagę, że projektowany art. 87 ust 6 pkt 1 lit. b nie wyklucza stosowania kompensaty (potrącenia) jako sposobu regulowania należności, dotyczy on bowiem faktur innych niż dokumentujące należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Należy jednak mieć na uwadze ograniczenie wynikające z tego przepisu, tj. iż łączna kwota niezapłaconych przelewem należności wynikających z tych faktur nie powinna przekraczać 15 tys. zł. Wprowadzenie tego ograniczenia jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji rozliczeń w krótkim terminie, bowiem należy pamiętać, iż analizowane przepisy dotyczą zwrotu w przyspieszonym terminie.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz