Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.01.2017

Podatki 2017. Kwartalne deklaracje VAT. Nowe zasady

Zasadą wynikającą z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT jest, że podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Do końca 2016 r. każdy podatnik mógł wybrać również składanie kwartalnych deklaracji.

Obecnie takie uprawnienie przysługiwać będzie jedynie małym podatnikom, i to też nie zawsze.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie
do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Natomiast, stosownie do postanowień ust. 3, mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać kwartalne deklaracje podatkowe, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Jednocześnie wskazanych przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

  1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, lub
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę uprawniającą ich do posiadania statusu małego podatnika, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w razie gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,
  • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Co bardzo ważne: z przepisu przejściowego wynika, że brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników w ciągu pierwszych 12 miesięcy tej działalności będzie miał zastosowanie do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w czwartym kwartale 2016 r.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 15 nowelizacji, czyli ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024), przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po 31 grudnia 2016 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy:

„Doświadczenie organów skarbowych z przeprowadzonych kontroli wykazuje, że ta forma rozliczeń jest nadużywana przez nieuczciwe podmioty rejestrujące się jako podatnicy VAT, a których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, lecz osiąganie korzyści kosztem budżetu państwa. Podmioty takie wykorzystują różnicę w terminach rozliczeń dostawcy (kwartalne okresy rozliczeń) i odbiorcy (miesięczne terminy rozliczeń i często wnioski o skrócony termin zwrotu podatku), będących ogniwami karuzel.

W takich mechanizmach dostawcy zazwyczaj znikają po miesiącu lub dwóch tzn. przed terminem złożenia deklaracji za ten okres rozliczeniowy (kwartał), nie wywiązując się z obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu dokonanej transakcji. Natomiast organy podatkowe często zmuszone są dokonać zwrotu dla nabywcy, który odliczył podatek naliczony, bez możliwości.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz