Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.06.2015

Podatki 2016: Planowane zmiany w dokumentowaniu cen transferowych

28 kwietnia 2015 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt ten stanowi zapowiedź istotnych zmian w zakresie obowiązku przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów, wprowadzenie zmian legislacyjnych ma na celu dostosowanie krajowych regulacji w zakresie cen transferowych do wytycznych dyrektywy Unii Europejskiej z 27 stycznia 2015 r. o zapobieganiu agresywnego planowania podatkowego oraz implementację wytycznych OECD w ramach inicjatywy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan). Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie już 1 stycznia 2016 r.

Proponowane zmiany będą dotyczyły następujących kwestii:

Rozszerzenie zakresu wymaganych informacji

Zakres informacji, które będą przekazywane w dokumentacji podatkowej, zostanie znacznie rozszerzony. Wymagany będzie także opis „innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych”, jeżeli mają one wpływ na dochód lub stratę podatnika i zostały ustalone między podmiotami powiązanymi m.in. umowy zarządzania płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki lub inne umowy o podobnym charakterze. Nowością będzie też obowiązek przedstawienia opisu zgodności warunków transakcji i zdarzeń z warunkami rynkowymi. Do tej pory, podatnik nie musiał wykazywać, że transakcje są dokonywane na warunkach rynkowych, lecz jedynie wskazać faktyczny sposób rozliczeń.

W przypadku podatników, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym wyniosą powyżej 2 000 000 euro, dokumentacja powinna zawierać opis dodatkowych zdarzeń obejmujący:

 • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty),
 • opis zgodności warunków transakcji ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń,
 • dokumenty mające istotny wpływ na transakcje lub inne zdarzenia,
 • opis analizy aktywów, funkcji i ryzyk,
 • opis metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
 • algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji lub innych zdarzeń, wraz ze sposobem wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika lub jego wspólnika,
 • informacje finansowe podatnika, uzupełnione sprawozdaniem finansowym po jego zatwierdzeniu.

Analiza porównawcza (Benchmark)

Jeżeli przychody podatnika przekroczą 10 000 000 euro w danym roku, wymogi wobec niego znacznie wzrosną – po raz pierwszy będzie zobowiązany przygotować studium porównawcze w celu weryfikacji, czy warunki, które stosuje w transakcjach z podmiotami powiązanymi, spełniają zasadę ceny rynkowej.

Analiza będzie musiała zostać przeprowadzona z uwzględnieniem polskich podmiotów prowadzących porównywalną działalność.

Nowe wymogi dokumentowania transakcji

Znikną limity dokumentowania transakcji, a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych będzie spoczywał na podatnikach, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym równowartość 2 000 000 euro.

Proponuje się, aby obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmował również podatników, którzy prowadzą działalność w formie spółki osobowej (przy czym istniałaby możliwość wyznaczenia wspólnika odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji, co nie zwalniałoby jednak pozostałych wspólników z odpowiedzialności).

Warto też dodać, że zgodnie z projektem zmian, próg powiązań kapitałowych ma zostać podniesiony z 5% do 20%.

Dokumentacja dla całej grupy (Masterfile)

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą w danym roku 20 000 000 euro, będą także zobowiązani do przygotowania dokumentacji grupowej, tzw. Masterfile, prezentującej mechanizmy rozliczeń z perspektywy grupy, w skład której będą wchodzić, zawierającej:

 • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził dokumentację,
 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
 • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transferowych) prowadzonej przez grupę,
 • opis działalności gospodarczej grupy,
 • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez grupę wartości niematerialnych,
 • opis sytuacji finansowej między podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
 • opis zawartych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności uprzednich porozumień cenowych (tzw. Advance Pricing Agreements).

Dodatkowe obowiązki

Zgodnie z projektem zmian, przygotowanie dokumentacji stanie się w praktyce elementem przygotowania zeznania podatkowego, gdyż podmioty osiągające przychody powyżej 10 000 000 euro będą zobowiązane załączyć do deklaracji sprawozdanie wskazujące transakcje realizowane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie zostaną one zwolnione z obowiązku składania formularza ORD-U, zawierającego informacje o umowach zawartych przez podatnika z nierezydentami. Pozostałe elementy dokumentacji muszą być przygotowane w takim samym terminie.

Dodatkowo, w przypadku podatników CIT – członek zarządu będzie zobowiązany do złożenia wraz z deklaracją CIT pisemnego oświadczenia, że kompletna dokumentacja podatkowa została przygotowana. Projektowane przepisy rozwieją wątpliwości na temat terminu sporządzenia dokumentacji.

Projekt ten stanowi propozycję zamian, jaką przygotowało Ministerstwo Finansów. Trudno na razie określić, w jakim kształcie regulacje te ostatecznie wejdą w życie. Można jednak stwierdzić, że proponowane zmiany dążą do zmniejszenia grupy podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji. Natomiast same dokumentacje mają być znacznie obszerniejsze, a w niektórych przypadkach będzie wymagane także dodatkowo przygotowanie studium porównywalności transakcji.

Katarzyna Zakrzewska
Konsultant ds. doradztwa podatkowego
PKF Consult Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz