Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.03.2016

Podatki 2016. Korygowanie kosztów uzyskania przychodów po zmianie przepisów

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Czy ta zasada dotyczy również korygowania kosztów z lat ubiegłych? Zobaczmy.

Odpowiedź na to pytanie była przedmiotem interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lutego 2016 r., nr ITPB3/4510-699/10/PW.

Podatnik miał wątpliwości w zakresie określania momentu korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanymi rabatami. Nie wiedział, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów art. 15 ust. 4i do 4l spółka powinna ująć faktury korygujące wystawione do faktur pierwotnych dokumentujących dostawy wykonane w 2015 r. na rzecz spółki w rozliczeniu podatkowym za 2015 r. również wówczas, gdy faktury te zostaną wystawione w 2016 r. lub spółka otrzyma te korekty w 2016 r.

Podatnik uważał, że korekty faktur wystawione do faktur pierwotnych dotyczących dostaw towarów z 2015 r. powinny być ujęte w rozliczeniu za 2015 r., to jest niezależnie od daty ich wystawienia bądź otrzymania, w tym – w razie otrzymania faktur korygujących w 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem.

Zmiany w korygowaniu kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595, dalej: ustawa nowelizująca) wprowadzono do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) rozwiązanie polegające na tym, że fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz” (ex tunc), lecz będą rozliczane w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Nowe przepisy w ustawie o CIT

Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 2 ustawy nowelizującej, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15 po ust. 4h dodano ust. 4i-4l w brzmieniu:

4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

4j. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 4i, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

4k. Przepisów ust. 4i i 4j nie stosuje się do korekty kosztów uzyskania przychodów, do których ma zastosowanie art. 15b, oraz jeżeli korekta dotyczy kosztu uzyskania przychodów związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

4l. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 4i, następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.

Moment korekty kosztów po nowemu

Organ podatkowy wyjaśnił, że powyższe zmiany weszły w życie 1 stycznia 2016 r. i zgodnie z art. 11 ustawy nowelizującej nowe przepisy o korektach kosztów powinno się stosować do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy. Tym samym w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. podatnicy dokonują korekty kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Korekta kosztów polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił jednak, że nowe zasady korekty mają zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W sytuacji, w której korekta spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązują dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „wstecz” (ex tunc).

Jak wskazał organ podatkowy, opisane zasady mają zastosowanie do korekty kosztów uzyskania przychodów poniesionych od 1 stycznia 2016 r. Jednakże na podstawie przepisu przejściowego ustawy nowelizującej nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu.

Odnosząc się do sytuacji podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że w razie otrzymania przez spółkę faktur korygujących w 2016 r. dotyczących kosztów poniesionych w 2015 r., do korekty kosztów powinna ona stosować przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., tj. art. 15 ust. 4i i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że koszty te powinny być korygowane „na bieżąco”. Powyższe jest niezależne od daty wystawienia faktury korygującej przez dostawcę towarów, gdyż ww. art. 15 ust. 4i wiąże moment korekty z otrzymaniem faktury korygującej przez podatnika.

Natomiast w przypadku, gdyby spółka otrzymała faktury korygujące jeszcze w 2015 r. dotyczące kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku, powinny być one rozpatrywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2015 r., tj. będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz” (ex tunc). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., nie określały bowiem szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz