Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.11.2014

Podatki 2015: Wzrosną normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców

W 2015 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 2,2% wyższy niż w 2014 r. Tak wynika z opublikowanego 12 listopada br. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w przyszłym roku. Podwyżka ominie m.in. osoby prowadzące wylęgarnie drobiu, czy hodowców białych myszy i szczurów laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.

Powyższe rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłasza co roku w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Normy są corocznie zmieniane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 27 maja 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 398), wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 102,2 (wzrost cen o 2,2%). Dlatego też Minister Finansów uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS dokonał w ww. rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu.

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
(obowiązujące w 2014 i 2015 r.)

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa
dochodu rocznego

2014

2015

gr

gr

1

2

3

4

5

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

         

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

19

12

46

b) pozostałe

1 m2

4

53

4

63

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

79

2

85

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

08

9

28

b) pozostałe

1 m2

5

58

5

70

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

23

5

35

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

1

16

1

16

b) gęsi

1 sztuka

36

39

c) kaczki

1 sztuka

36

37

d) indyki

1 sztuka

88

90

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

46

3

54

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

90

2

96

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

91

1

95

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

57

3

65

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

15

19

15

52

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 

1 sztuka

2

54

2

60

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

01

b) gęsi

1 sztuka

 

09

 

09

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

02

d) indyki

1 sztuka

 

09

 

09

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

48

06

49

12

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

21

13

21

59

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

16

36

16

72

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

24

98

25

53

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

76

5

89

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

76

5

89

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

15

 

15

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

 

02

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3 

 

35

 

36

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

48

3

56

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2 

209

14

213

74

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2 

174

27

178

10

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2 

87

15

89

07

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

348

52

356

19

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

73

21

74

82

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

38

31

39

15

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

43

58

44

54

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

17

43

17

81

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

6

99

7

14

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

10

45

10

68

h) konie rzeźne

1 sztuka

522

83

534

33

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

418

26

427

46

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3 

1

57

1

60

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

47

07

48

11

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

17

43

17

81

Przypomnijmy, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Należy tu zaznaczyć, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”.

Sposoby ustalania dochodu z działów specjalnych

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:

 1. jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące przychody - dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego,

  Uwaga! O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.
 2. jeżeli podatnik nie prowadzi ww. ksiąg - dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w pkt 2, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, z tym że w przypadku:

 1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian;
 2. upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
 3. wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
 4. zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych;
 5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h Tabeli - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;
 6. hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

W przypadku, gdy rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w ww. Tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Dodajmy, że jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. Powyższe stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Uwaga! W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

Deklaracja i zaliczki na podatek

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani:

 • składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L, przy czym deklaracja PIT-6L przeznaczona jest dla podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj według tzw. stawki liniowej 19%). Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu w ww. terminie deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym,

  Ważne! Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej powinni złożyć deklarację PIT-6/PIT6L wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji.

  Decyzja ustalająca wysokość zaliczek na podatek z działów specjalnych produkcji rolnej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, decyzja w sprawie zaliczek na podatek dochodowy wydawana jest nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli wyliczony dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy nie jest wydawana.
 • wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu przez podatnika. Jeżeli podatnicy osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Uwaga! Zaliczki za grudzień nie należy wpłacać, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty podatnik złoży zeznanie i dokona wpłaty podatku.

Ponadto, podatnicy są zobowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

 • zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
 • zaprzestaniu lub rozpoczęciu eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
 • rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej składając deklarację PIT-6/PIT-6L o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz