Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

31.12.2014

Podatki 2015: Stawki podatków i opłat lokalnych

Od 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 27 sierpnia 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) i wzrosną wobec 2014 roku o 0,4%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r.

 

Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2015 wyniosą:

 

Podatek/Opłata

Przedmiot opodatkowania

Maksymalna stawka

Podatek od nieruchomości

grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł od 1 m2 powierzchni

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,58 zł od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł od 1 m2 powierzchni

budynki lub ich części

mieszkalne

0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od środków transportowych

samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

821,45 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1370,38 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1644,45 zł

równej lub wyższej niż 12 ton1)

3138,07 zł

ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1918,50 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 

do 36 ton włącznie2)

2425,51 zł

powyżej 36 ton2)

3138,07 zł

przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1644,45 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 

do 36 ton włącznie3)

1918,50 zł

powyżej 36 ton3)

2425,51 zł

autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

mniejszej niż 30 miejsc

1918,50 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2425,51 zł

Opłata targowa

767,68 zł dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,20 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,13 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,32 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

121,50 zł rocznie od jednego psa

 

1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).

2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).

3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).

Przedstawione poniżej załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniają stawki określone w obwieszczeniu ministra finansów z 13 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 895)

Załącznik nr 1
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
(tj. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

Załącznik nr 2
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
(tj. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

Załącznik nr 3
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
(tj. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

Przypomnijmy, że stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października br., tj. na 1 października 2014 r., wyniósł 4,1776 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 1% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2013 r. wynosił 4,2288  zł. W związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2015 roku, pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

Uwaga! W razie nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz