Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.01.2015

Podatki 2015: Opodatkowanie PIT dochodów księży wikariuszy i proboszczów

Osoby duchowne płacą zryczałtowany podatek dochodowy. Stawki ryczałtu zarówno od przychodów proboszczów, jak i przychodów wikariuszy, określone są kwotowo, a ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców parafii.

Zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych.

Mają one obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której określa wysokość należnego podatku.

Ryczałt płacony kwartalnie

Osoby duchowne swój PIT płacą kwartalnie. Wysokość podatku uzależniona jest od liczby mieszkańców parafii. Liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności. Wynika z tego zatem, że podstawą obliczenia wysokości podatku jest liczba mieszkańców danej parafii, a nie liczba wiernych. Stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do ustawy. Wartości te stosuje się odpowiednio do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje. Ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek osoby duchownej, może obniżyć stawkę podatku, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna w takiej sytuacji zobowiązana jest dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców.

Zapłata podatku i roczny PIT

Osoby duchowne opłacają ryczałt, pomniejszony o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne bez wezwania - w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał - do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. Zgodnie z przepisami ustawy do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym mają one obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim rocznej deklaracji PIT-19a. W zeznaniu tym wykazuje się jedynie wysokość zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wartości całkowitych dochodów rocznych podawać nie trzeba. W ciągu roku deklaracji podatkowych nie składa się.

Na koniec warto jeszcze dodać, że osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych funkcji w ciągu roku podatkowego i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Z ryczałtu można również zrezygnować w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość ryczałtu. W takiej sytuacji, PIT rozlicza się według zasad ogólnych.KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

W parafiach o liczbie mieszkańców

Wysokość stawek w złotych

powyżej

do

 

1000

420

1000

2000

477

2000

3000

515

3000

4000

564

4000

5000

613

5000

6000

670

6000

7000

730

7000

8000

788

8000

9000

849

9000

10 000

922

10 000

12 000

1004

12 000

14 000

1089

14 000

16 000

1185

16 000

18 000

1283

18 000

20 000

1388

20 000

 

1505

 

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

W parafiach o liczbie mieszkańców

Jeżeli siedziba parafii znajduje się

powyżej

do

na terenie gminy
lub miasta o liczbie
mieszkańców
do 5000

w mieście o liczbie mieszkańców

powyżej 5000
do 50 000

powyżej 50 000

wysokość stawek w złotych

 

1000

127

264

380

1000

3000

380

399

399

3000

5000

399

423

440

5000

8000

408

440

452

8000

10 000

423

462

475

10 000

 

440

475

486

Dodajmy, że aktualne stawki pochodzą z obwieszczenia Ministra Finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 1119).

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz