Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.01.2015

Podatki 2015: Dowóz pracowników – zmiana przepisów

Wielu pracodawców, chcąc zachęcić do pracy pracowników z miejscowości odległych od zakładu pracy, decyduje się na zapewnienie im transportu pracowniczego. Bardzo często transport ten odbywa się autobusami lub innymi środkami komunikacji samochodowej. Pracodawcy mieli jednak problem z prawidłowym rozliczeniem podatkowym takiego świadczenia. W szczególności problematyczne było, czy w takim przypadku po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy.

Przychód ze stosunku pracy

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Powyższy przepis jest bardzo ogólny i nie wskazuje wprost, czy – i ewentualnie w jaki sposób – powinny być opodatkowane świadczenia przyznawane pracownikom przez pracodawcę.

Praktyka organów podatkowych

W wydawanych interpretacjach organy podatkowe uznawały, że wartość nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do i z pracy stanowi przychód pracownika. Stanowisko takie zajął przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 1 marca 2012 r., sygn. IPPB4/415-932/11-2/MP. Co więcej, organy podatkowe uznawały, że nawet w sytuacji gdy pracodawca rozlicza się z przewoźnikiem ryczałtowo, tj. gdy brak jest możliwości ewidencji przejazdów poszczególnych osób, po stronie pracownika powstaje przychód. Tak np. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 15 lutego 2013 r., sygn. ILPB1/415-1095/12-2/TW, w której stwierdził, że:

(...) ryczałtowy sposób rozliczenia usługi z przewoźnikiem nie może być podstawą odstąpienia od ustalenia przychodu po stronie pracownika. Pracodawca (…) doskonale wie, komu udziela świadczenia w postaci dowozu do pracy i z pracy. W tym stanie rzeczy ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników (…) mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

W orzecznictwie sądów administracyjnych można było spotkać odmienne – korzystniejsze dla pracowników i pracodawców – podejście, ale niestety w jednym z najnowszych orzeczeń dotyczących tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska organów podatkowych (wyrok z 20 listopada 2014 r., sygn. II FSK 2771/14).

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2015 r.

Dostrzegając powyższe problemy oraz uwzględniając istotność tego świadczenia, ustawodawca zdecydował się zmienić przepisy ustawy o PIT i rozszerzyć katalog zwolnień przedmiotowych.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. artykułem 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Podkreślmy, że w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym autobusem jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Z uzasadnienia…

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że organizowanie bezpłatnego dowozu pracownika do zakładu pracy przez pracodawcę wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji dla celów ustalenia przychodów poszczególnych pracowników z tego tytułu. Ze względu na skomplikowany charakter rozliczeń przedsiębiorcy niejednokrotnie nie wykazują tego typu działań. Aby uprościć system rozliczeń w tym zakresie oraz w celu promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, mieszkających na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną, wprowadza się zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem).

Zapewnienie darmowego transportu przez pracodawcę stanowi jeden z czynników decydujących o podjęciu pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. W związku z brakami kadrowymi w najbliższym otoczeniu inwestycji przedsiębiorcy decydują się na dowóz pracowników z sąsiednich miejscowości, z których osoby bezrobotne gotowe są podjąć pracę.

Michał Wójcik

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz