Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.11.2014

Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas

Od stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak już pisaliśmy, rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców). Odnośnie natomiast przepisów dotyczących utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasadę, że utrata zwolnienia z kas następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego tytułu zwolnieniowego.

Przekroczenie limitu 20 tys. zł

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które będzie obowiązywać w latach 2015-2016, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
 • podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Przykład (proporcja dla rozpoczynających)
Firma X rozpocznie prowadzenie działalności 1 kwietnia 2015 r. Zatem, okres prowadzenia działalności dla obliczenia proporcji limitu zwolnienia należy ustalić w odniesieniu do okresu od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Jest to więc 275 dni.
Wyliczenie limitu w takim przypadku wygląda następującą:
(20 000 zł / 365 dni) x 275 dni = 15 068,49 zł

Przykład (sprzedaż sezonowa):
Podatnik Jan Kowalski prowadzi sprzedaż sezonową, np. skup i sprzedaż owoców od 2012 r. handlując tylko z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Co roku przed rozpoczęciem sezonu składa do urzędu VAT-R, dokonując rejestracji jako czynny podatnik VAT w miesiącach czerwiec-sierpień. Natomiast po jego zakończeniu składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania działalności VAT-Z. W latach poprzednich nigdy nie przekroczył limitu sprzedaży 20 000 zł, zatem nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie.
Jak liczyć limit sprzedaży w 2015 r. po przekroczeniu którego będzie zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą? Czy podatnikowi przysługuje limit liczony w proporcji do okresów sprzedaży w trakcie roku, czy ma zwolnienie do całej kwoty 20 000 zł?
W opisanej sytuacji podatnikowi w 2015 r. przysługuje cały limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących tj. 20 000 zł. Podatnik nie rozpoczyna w 2015 r. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zatem limit nie może być liczony proporcjonalnie.

Zwolnienie z tytułu obrotu traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających - w kwocie 20 000 zł (liczonej w proporcji do okresu wykonywania czynności) - § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80%

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
  1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
 • - będzie wyższy niż 80%.

W przypadku podatników kontynuujących działalność ww. zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%. Należy tu zaznaczyć, że jeżeli na skutek utraty zwolnienia podatnicy ci byliby obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5000 kas, zwolnienie to traci moc po upływie roku, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%.

Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, u których:

 • udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres,
 • udział procentowy obrotu jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

Zwolnienie z obrotu a wykonanie czynności podlegających ewidencjonowaniu

Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z obrotu (nie przekroczył limitu 20 tys. zł), zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania, o której mowa w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b. Oznacza to, że podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie lub wykonują czynności wyłączone w ogóle ze zwolnienia nie mogą korzystać z tytułu zwolnieniowego wynikającego z limitu obrotu (zwolnienia podmiotowego).

Dodajmy, że w stosunku do pozostałych czynności, innych niż wyżej wymienione, podatnicy mogą korzystać z innych tytułów zwolnieniowych (podmiotowo-przedmiotowych określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przedmiotowych określonych w § 2 rozporządzenia), o ile spełniają odrębne warunki.

Szczegółowo o zwolnieniach pisaliśmy w artykule: Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Czynności, o których mowa w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b rozporządzenia to:

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

  - z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

 2. świadczenia usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

  - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (tj. podatnika, który przy świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej).

Zwolnienie podmiotowe a nowe wyłączenia ze zwolnienia z kas

W rozporządzeniu rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia (§ 4) poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

 1. usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 2. usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 3. usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 4. usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. czynności notarialnych - bez względu na symbol PKWiU),
 6. doradztwa podatkowego,
 7. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

  - z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w pozycji 45 załącznika do rozporządzenia,

  Zgodnie z poz. 45 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolnione są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

 8. usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 9. dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

- z wyjątkiem świadczenia usług (lit. a-h) na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (tj. podatnika, który przy świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej).

Zgodnie z poz. 35 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolniona jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Nowe wyłączenia ze zwolnień z kas zostały określone w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z obrotu (nie przekroczyli limitu 20 tys. zł), zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano ww. usługę, z wyjątkiem podatników, którzy zaprzestaną przed upływem tego okresu świadczenia tych usług. Ale uwaga, jeżeli podatnik po zaprzestaniu świadczenia ww. usług ponownie wykona taką usługę po upływie wspomnianych dwóch miesiącach, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania tej usługi.

Różne terminy utraty zwolnień

W rozporządzeniu doprecyzowano mogące się zrodzić wątpliwości związanych z ewentualnym ustaleniem przez podatników terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy. Regulacja ta określa, że w przypadku, gdy dla danego podatnika mogą mieć zastosowanie różne terminy utraty mocy zwolnień - stosuje się termin najwcześniejszy.

Przykładowo mogłaby mieć miejsce sytuacja, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą obejmującą czynności inne niż określone w § 4 rozporządzenia (tj. czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania), przekroczy limit 20 tys. zł w miesiącu lutym 2015 r., natomiast w miesiącu marcu 2015 r. rozszerzy swoją działalność o działalność objętą zakresem regulacji § 4 pkt 2 lit. c-j (w tym miesiącu podatnik jeszcze korzysta ze zwolnienia z obrotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 maja 2015 r., natomiast zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia, traci ono moc z dniem 1 czerwca 2015 r. W braku § 5 ust. 10 mogłaby powstać wątpliwość, kiedy nastąpi utrata mocy tego zwolnienia.

Zwolnienie 1/5 kas

Podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia.

Rozpoczęcie ewidencjonowania według powyższych zasadach przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Ważne! Sukcesywne wprowadzanie kas u podatnika nie ma zastosowania względem czynności, o których mowa w § 4 rozporządzenia, tj. czynności wyłączonych w ogóle ze zwolnienia.

Przepisy przejściowe

Zasady ogólne

W przypadku:

 • podatników, którzy przestaną spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (przed 1 stycznia 2015 r.), w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej będą oni stosowali terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym w latach 2013-2014 (rozporządzenie z 29 listopada 2012 r.);
 • podatników, którzy nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r. oraz nie zostaną zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie nowych przepisów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania utraci moc z dniem 1 marca 2015 r.

  Powyższy przepis przejściowy znajduje w szczególności zastosowanie do podatników korzystających wcześniej ze zwolnienia przedmiotowego w pozycji 34 załącznika rozporządzenia 2013-2014, tj. zwolnienia z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców (jeśli nie mogliby skorzystać ze zwolnienia z tytułu limitu obrotów).

Ponadto, podatnik, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. przestał spełniać warunki do zwolnień „podmiotowo-przedmiotowych” określonych w rozporządzeniu 2013-2014, nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 (dot. udziału procentowego obrotu wyższego niż 80%).

Zwolnienie przedmiotowe

Jeśli podatnik rozpoczął ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika, a mianowicie dotyczy to:

 • dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali,
 • dostawy produktów (rzeczy) - dokonywanej przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar,
 • usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:
  1. w bilonie lub banknotach,

   lub
  2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia. W odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w załączniku podatnik może skorzystać ze zwolnienia.

Nowe wyjątki od zwolnienia z kas

Natomiast w przypadku podatników świadczących usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

korzystających ze zwolnienia z tytułu obrotu, którzy:

 • po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. - zwolnienie z tytułu obrotu traci moc z dniem 1 marca 2015 r.;
 • przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia ww. usług, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia (po 1 stycznia 2015 r.), świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu;
 • po dniu 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu.

Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie ww. usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Ewa Iwan


Zobacz także:

Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców

Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) - obowiazujące w latach 2015-2016

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382) - obowiązujące w latach 2013-2014

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz