Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.11.2014

Podatki 2014: Aport komercjalizowanej własności intelektualnej

W ramach nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) w formie komercjalizowanej własności intelektualnej.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustaw o CIT”) do przychodów zalicza się m.in. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepis ten oznacza, że podmiot wnoszący aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowana część) będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu.

Dostrzegając jednak potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność innowacyjną ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie specjalnych przepisów dotyczących aportu komercjalizowanej własności intelektualnej.

Czym jest komercjalizowana własność intelektualna?

Zgodnie z art. 4a pkt 23 ustawy o CIT przez komercjalizowaną własność intelektualną należy rozumieć:

 1. patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
 2. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
 3. równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how),
 4. prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy licencyjnej.

Nowe przepisy ustawy o CIT (art. 12 ust. 1b pkt 5) wprowadzają zasadę, zgodnie z którą w przypadku aportu komercjalizowanej własności intelektualnej po stronie podmiotu wnoszącego aport powstaje przychód, ale jego moment opodatkowania jest odroczony o 5 lat (z pewnymi wyjątkami). Zgodnie z powołanym przepisem przychód powstaje w dniu „w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia”.

Warto zwrócić uwagę, że okres 5 lat podczas których następuje odroczenie opodatkowania jest przerywany w sytuacji przed upływem tego okresu nabyte udziały zostały zbyte, umorzone albo zlikwidowane albo podmiot wnoszący aport został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowego w Polsce.

Dodatkowo, powołany przepis wskazuje, że koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 15 ust. 1j pkt 1 lub 3 oraz ust. 1o ustawy o CIT.

Definicja podmiotu komercjalizującego

Ustawodawca wskazał, że przez podmiot komercjalizujący należy rozumieć:

 1. uczelnię w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 3. Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
 4. spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
 5. instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,
 6. spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych,
 7. twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d,
 8. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną.

Proponowana nowelizacja ma dotyczyć jedynie ściśle określonych w ustawie podmiotów, które wnoszą aportem do spółki kapitałowej prawa własności intelektualnej i know-how celem jej komercjalizowania. Zakres praw własności intelektualnej i know-how objętych regulacją został celowo zawężony, by promować rozwiązania, które aktualnie mają największy potencjał innowacyjny. Inne transakcje, jak np. sprzedaż, zostały pominięte z uwagi na przyjęcie, że skoro doszło do zbycia danej własności intelektualnej, to tym samym podmiot komercjalizujący uzyskał wpływy finansowe, które pozwalają na bieżące rozliczenie podatku.

Wejście w życie

Przepisy dotyczące aportu komercjalizowanej własności intelektualnej weszły w życie 3 listopada 2014 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) do wkładów niepieniężnych w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionych do spółki kapitałowej przed dniem wejścia w życie przepisów (tj. przed 3 listopada 2014 r.) stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tychże przepisów.

Michał Wójcik

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz