16.01.2013: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Podatki 2013: Skutki podatkowe w PIT i CIT nieterminowego regulowania płatności

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, nazywana ustawą deregulacyjną, wprowadza istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w zakresie podatkowego ujęcia skutków nieterminowego regulowania zobowiązań.

Zasady korekty kosztów

Ustawodawca określa przypadki, które zobowiązują podatnika do skorygowania lub zmniejszenia ujętych kosztów uzyskania przychodów w razie nieterminowego regulowania zobowiązań.

Art. 24d ust. 1 ustawy o PIT (art. 15b ustawy o CIT) stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin. W razie uregulowania zobowiązań przeterminowanych koszty uzyskania przychodów ulegają zwiększeniu o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Jeśli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów, nie ponosi on kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Nowe zasady dotyczą też odpisów amortyzacyjnych

Obniżenia kosztów uzyskania przychodów należy dokonać również w przypadku zwłoki w płatnościach dotyczących zakupu amortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy stanowią, że w razie nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin płatności upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikające z dokumentów zostały uregulowane w terminie, a okres przeterminowania wynosi powyżej 30 dni (w przypadku uzgodnionego terminu 60-dniowego będzie to 90 dni).

Jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie, podatnik nie ma prawa do zaliczenia amortyzacji w koszty uzyskania przychodów. W miesiącu uregulowania tego zobowiązania podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które wcześniej nie zostały zaliczone do ww. kosztów.

Przykład 1

20 lutego 2013 r. w ewidencji rozrachunków przedsiębiorcy, niebędącego podatnikiem VAT wykazane zostały nieuregulowane zobowiązania z tytułu zakupu materiałów, których termin płatności przypadał na 10 stycznia 2013 r. Kwota przeterminowanego zobowiązania wynosi 3600 zł i została ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów stycznia 2013.

Ponieważ okres przeterminowania wynosi ponad 30 dni w rozliczeniu za luty podatnik zobowiązany jest dokonać korekty kosztów o kwotę 3600 zł. Możliwe są następujące warianty:

1) podatnik poniósł koszty w kwocie 5800 zł, wobec czego dokonuje zmniejszenia kosztów i wykazuje w rozliczeniu podatkowym koszty w kwocie 2200 zł;

2) podatnik nie wykazuje kosztów i zgodnie z regulacjami ustawowymi zobowiązany jest do podwyższenia przychodów o kwotę 3600 zł.

Przykład 2

Przedsiębiorca zakupił środek trwały i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka wynosi 30 000 zł, a zastosowana stopa amortyzacji 20%. Kwota faktury nie została zapłacona, od terminu płatności upłynęły 2 miesiące (60 dni), wobec czego amortyzacja w kwocie 1000 zł ([(30 000 x 20%) /12] x 2) nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów.

W ewidencji księgowej amortyzacji wskazane jest utworzenie kont analitycznych do konta amortyzacja:

1) amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów,

2) amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów.

Elżbieta Kowalska
nauczyciel akademicki/trener

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych (cit), zmiany w przepisach, korekta kosztów, podatki 2013, pit 2013, cit 2013

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...