Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.12.2012

Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?

Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgłaszający

Przemysław Wipler

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

26-09-2012

Data ogłoszenia interpelacji

11-10-2012 (posiedzenie nr 23)

Odpowiadający

Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

05-11-2012

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

22-11-2012 (posiedzenie nr 27)

Szanowny Panie Ministrze! W związku z toczącą się debatą wokół rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z przykrością stwierdzam, że pytania postawione przeze mnie zarówno na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, jak i posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego zostały pozostawione bez odpowiedzi. Znaczenie tych spraw, a także zasięg oddziaływania materii podatku dochodowego od osób fizycznych jest istotny dla ogółu społeczeństwa. Brak rzetelnej debaty publicznej nad proponowanym projektem ustawy pozbawi parlamentarzystów szansy na podjęcie świadomej i dobrej dla podatników decyzji.

Należy ustalić, jaki będzie wpływ tej nowelizacji na sytuację finansową rodzin, a w konsekwencji na sytuację demograficzną Polski. Znoszenie kolejnych ulg przeczy głoszonej przez premiera Donalda Tuska zasadzie polityki finansowej, której założeniem było stopniowe obniżanie podatków i innych danin. Planowane zmiany ulgi rodzinnej, likwidacja ulgi internetowej i niekorzystne zmiany dla twórców powinny być poprzedzone rzetelną analizą autorów projektu ustawy. Trudno bowiem zauważyć inny cel nowelizacji ustawy niż chęć obciążenia podatników większymi daninami publicznymi.

Niejasności lub brak odpowiedzi w szczególności pojawiał się przy pytaniach o obliczenia skutków finansowych wprowadzonych zmian, a także beneficjentów i osoby, które stracą na rozwiązaniach zawartych w rządowym projekcie ustawy. W przypadku ustaw podatkowych to właśnie te kwestie decydują o racjonalności przyjętych zmian, pokazują bowiem, kogo rząd chce ukarać, a kogo nagrodzić, kto zaoszczędzi, a kto na tym straci i poniesie koszt wcześniejszych nieprzemyślanych decyzji rządu w sprawie zadłużania państwa.

W dniu 11 września 2012 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publiczny, odpowiadając na moje pytanie dotyczące źródeł wyliczeń Ministerstwa Finansów, odpowiedział Pan: „(...) W związku z tym faktycznie to się odbywa w ten sposób, że my się zwracamy do naszych informatyków, oczywiście podając im jakby te założenia wynikające z tej zmiany, a oni na podstawie danych z zeznań po prostu nam szacują te skutki”. Być może Pańska odpowiedź byłaby zabawna, gdyby nie chodziło o tak niekorzystne zmiany dla podatników. Proszę więc o przedstawienie danych, które przekazał Pan informatykom, i wykazanie, w jaki sposób owi informatycy wyliczyli dane publikowane przez ministerstwo. W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień w poniższych kwestiach:

1. Proszę o przedstawienie szczegółowych kalkulacji, które doprowadziły do liczby 3% podatników rozliczających się, korzystających z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu, których warunki rozliczeń podatkowych zmienia się po wprowadzeniu projektu ustawy. Ilu podatników w ostatnim roku podatkowym rozliczyło się, korzystając z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu? Jakie dochody (do których mają zastosowanie 50-procentowe koszty uzyskania przychodów) w ostatnim roku podatkowym osiągnęli podatnicy rozliczający się w ten sposób? Proszę o przedstawienie zestawienia liczby podatników przypisanych do poszczególnych grup dochodowych, z uwzględnieniem grupy podatników przekraczających przychód, który zgodnie z projektem ustawy będzie skutkował brakiem możliwości skorzystania z odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu.

2. Średnie odliczenie ulgi na jedno dziecko to 904 zł, a ulga wynosi 1112,40 zł. Ponad 200 zł to kwota, której już w chwili obecnej nie są w stanie rodziny polskie wychowujące dzieci odzyskać, ponieważ nie mają czego odliczyć. Proszę o przedstawienie kalkulacji, wyliczeń, w jaki sposób wnioskodawca doszedł do rzekomej neutralności tej ulgi, która dla budżetu państwa będzie miała największy skutek dochodowy i będzie najbardziej bolesna dla rodzin wychowujących dzieci. Jakie kryteria i jaki sposób liczenia wpływu zmiany ulgi rodzinnej na budżet państwa zostały przyjęte w pracach nad wyliczeniem skutków budżetowych? Proszę o przedstawienie kalkulacji zawierających szczegółowe obliczenia, pozycja po pozycji, które były podstawą do stwierdzenia, że zaproponowane zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wpływów do budżetu państwa o 3 mln zł.

3. Ile konkretnie rodzin zostanie beneficjentami ulgi zaproponowanej w projekcie ustawy? Proszę o przedstawienie tabeli prezentującej średnią wartość ulgi w danych grupach dzietności, tj. dla rodzin z jednym dzieckiem, dwojgiem, trojgiem i więcej dzieci.

4. Proszę o wykazanie, o ile wzrośnie liczba rodzin, oraz średnia kwota odliczeń, korzystających z ulgi zaproponowanej w projekcie ustawy w grupie rodzin wychowujących troje i więcej dzieci.

5. Proszę o przedstawienie wyliczeń, danych i przyjętych kryteriów pozwalających na weryfikację kwoty 167 mln zł, która wg ministerstwa ma być kwotą, o którą 159 tys. podatników posiadających jedno dziecko i osiągających dochód ponad 112 tys. zł uszczupla rocznie dochód Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego. Przypomnę, że podatnikom posiadającym jedno dziecko i wykazującym wyżej wspomniane zarobki przysługuje ulga w wysokości 1112,40 zł.

6. Proszę o przekazanie szczegółowej informacji na temat powodów likwidacji ulgi internetowej. Proszę podać prognozy wpływu likwidacji ulgi internetowej na rozwój dostępu do szerokopasmowego Internetu w Polsce i kondycję dopiero rozwijającej się w naszym kraju e-gospodarki. Czy decyzja o likwidacji ulgi internetowej była spowodowana protestami internautów w sprawie ACTA? Jak wnioskodawca ustosunkuje się do zarzutów, że jest to próba ukarania i osłabienia części społeczeństwa mającej odwagę krytykować rząd Donalda Tuska? Co zdaniem wnioskodawcy ma być pożądanym efektem likwidacji ulgi internetowej?

7. Proszę o podanie nazw i autorów publikacji, na których opierał rząd, podejmując decyzję o likwidacji ulgi internetowej. W dniu 28 sierpnia 2012 r. podczas posiedzenia podkomisji stałej do monitorowania sytemu podatkowego powoływał się Pan (godz. 14:24) na opracowania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Proszę o udostępnienie tych dokumentów.

8. Proszę o odniesienie się do słów premiera Donalda Tuska z 2007 r. zawartych w exposé: „Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi to dotyczyć wszystkich: i tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Musi być rozważny marsz, ale chcę, aby był to marsz zawsze w jednym kierunku, zawsze w kierunku niższych podatków”. Proszę przedstawić, które podatki w obecnej kadencji Sejmu zostały zlikwidowane lub zmniejszone z inicjatywy rządu lub uchwalone głosami posłów koalicji PO-PSL?

Z poważaniem

Poseł Przemysław Wipler

Warszawa, dnia 26 września 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9589 w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Przemysława Wiplera przesłaną przy piśmie z dnia 9 października 2012 r., nr SPS-023-9589/12, w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosząc się do poszczególnych kwestii i pytań postawionych przez pana posła, uprzejmie informuję.

Ad 1. Podstawę do oszacowania skutków finansowych zmian w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów stanowiły dane jednostkowe wykazane przez podatników/płatników w formularzach podatkowych za 2010 r.

Analizie poddano:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36 oraz PIT-37) - w odniesieniu do praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
2) informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) - w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów mających zastosowanie do należności ze stosunku pracy.

Na podstawie tych badań ustalono, że 50-procentowe koszty uzyskania przychodów uzyskało 500 080 podatników, ich przychód wyniósł 9,4 mld zł, koszty uzyskania przychodu - 4,3 mld zł, a dochód - 5,1 mld zł.

Po dokonaniu agregacji na poziomie podatnika wyodrębniono grupę podatników, których koszty uzyskania przychodów w skali roku przekroczyły kwotę 42 764 zł, tj. 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Liczebność w ten sposób wyodrębnionej grupy wyniosła 16 859 osób, co w odniesieniu do wszystkich 500 080 podatników wykazujących przychody, do których mają zastosowanie 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, stanowi 3%.

Liczba podatników przypisanych do poszczególnych grup wg wysokości kosztów uzyskania przychodów przedstawia się następująco:

Roczna wartość 50% kosztów uzyskania przychodów

Liczba podatników

Struktura

(0;42 764>

483 221

97%

(42 764; )

16 859

3%

RAZEM

500 080

100%

Ad 2. Szacowany skutek dla sektora finansów publicznych zmian w zakresie ulgi na dzieci w kwocie 3 mln zł jest wypadkową:

a) skutku finansowego likwidacji ulgi dla podatnika wykonującego władzę, pełniącego funkcję lub sprawującego opiekę w stosunku do jednego dziecka, jeśli dochody podatnika przekraczają w roku podatkowym określone w projekcie limity, oraz
b) skutku finansowego podwyższenia kwoty ulgi na trzecie i kolejne dziecko.

W celu określenia skutku finansowego związanego ze zmianami w zakresie ulgi na dzieci zanalizowano dane jednostkowe zawarte w zeznaniach podatkowych składanych za 2010 r.

W przypadku ograniczenia ulgi na jedno dziecko analiza uwzględniała:

a) kwotę wykorzystanej ulgi na dziecko,
b) dochody po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne wykazane w tych zeznaniach.

W wyniku tych badań ustalono, że 159 tys. podatników w wyniku uzyskania dochodów przekraczających proponowane limity od 2013 r. nie skorzysta z odliczenia - co stanowi 6% podatników korzystających z odliczenia na jedno dziecko.

Odliczenie ulgi na dzieci tej grupy podatników wyniosło w 2010 r. 167 mln zł i kwota ta została przyjęta jako skutek finansowy propozycji ograniczenia stosowania odliczenia dla podatników wychowujących jedno dziecko.

Również dla oszacowania skutku podwyższenia ulgi na trzecie i kolejne dziecko poddano analizie dane jednostkowe podatników dokonujących odliczenia na trzecie i kolejne dziecko w zeznaniach podatkowych składanych za 2010 r., której wynikiem było ustalenie, że:

a) z ulgi na troje i więcej dzieci skorzystało 294 tys. podatników, w tym podatników dokonujących odliczenie:

- na troje dzieci - 246 tys.,
- na czworo i więcej - 48 tys.,

b) łączna kwota odliczona od podatku na troje i więcej dzieci wyniosła 809 mln zł, w tym kwota odliczenia:

- dla podatników z trojgiem dzieci wyniosła 652 mln zł,
- dla podatników z czworgiem i więcej dzieci wyniosła 157 mln zł,

c) liczba dzieci trzecich i kolejnych, na które dokonano odliczenia, wyniosła 355 tys., w tym:

- liczba dzieci trzecich - 294 tys.,
- czwartych i kolejnych - 61 tys.,

d) przeciętna kwota ulgi na podatnika korzystającego z odliczenia:

- na troje dzieci - 2648 zł,
- na czworo i więcej dzieci - 3271 zł,.

Dane te posłużyły do obliczenia skutku finansowego podwyższenia ulgi na trzecie i kolejne dziecko przy uwzględnieniu wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach podatkowych składanych za 2010 r. przez poszczególne grupy podatników korzystających z ulgi na trzecie i kolejne dziecko. Oszacowane w ten sposób zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych wyniosło 170 mln zł.

Ad 3. Przewidywany zakres wykorzystania ulgi na dzieci wg nowych zasad obowiązujących od 2013 r.

Podatnicy z

Liczba podatników korzystających z ulgi na dzieci

Średnia kwota odliczeń ulgi na dzieci

1 dzieckiem

2,3 mln

906 zł

2 dzieci

1,4 mln

1 892 zł

3 i więcej dzieci

0,3 mln

3 327 zł

Ad 4. Szacuje się, że beneficjentami ulgi na troje i więcej dzieci będzie ok. 294 tys. podatników. Średnia kwota odliczenia tej grupy podatników wzrośnie o 577 zł.

Ad 5. Z analizy danych dotyczących podatników, którzy przekroczyli określone w ustawie limity dochodów uprawniające do skorzystania z ulgi na jedno dziecko, wynika, że 159 tys. podatników straci prawo do tego odliczenia. Przeciętna ulga tych podatników za 2010 r. wyniosła 1050,30 zł, co stanowi 94% przysługującego rocznego limitu ulgi na jedno dziecko (1112,04 zł).

Odliczenie w tej wysokości wynika z faktu, iż ulga ma charakter miesięczny, zatem przysługuje od miesiąca urodzenia dziecka do uzyskania pełnoletniości lub w przypadku dzieci kształcących się do ukończenia przez nich 25. roku życia. Zatem niepełne wykorzystanie ulgi dla tej grupy podatników wynika nie z niewystarczającej kwoty podatku, ale z faktu, że ulga nie przysługiwała za wszystkie miesiące roku podatkowego.

Ad 6. Odpowiadając na to pytanie, pragnę wyjaśnić, iż Sejm RP w dniu 24 października 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której ustawodawca ostatecznie nie zdecydował o likwidacji ulgi na Internet. Powołana nowelizacja ograniczyła omawiane odliczenie do okresu dwóch kolejnych lat i przyznała je wyłącznie podatnikom, którzy wcześniej nie korzystali z tego odliczenia.

Odnosząc się do powodów zaproponowanej w rządowej inicjatywnie ustawodawczej likwidacji ulgi na Internet, należy stwierdzić, iż została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619). Celem wprowadzenia przedmiotowego odliczenia było zrekompensowanie podatnikom wzrostu cen za usługi internetowe spowodowanego podwyższeniem stawki podatku VAT z 7% do 22% na usługi dostępu do sieci Internet dla wszystkich odbiorców indywidualnych, do czego Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską. U podstaw likwidacji ulgi internetowej leży malejące społeczne znaczenie tej ulgi w związku z dynamicznym rozwojem rynku usług internetowych i powszechnością korzystania z Internetu. Ponadto za likwidacją ww. odliczenia przemawia relatywny spadek cen usług internetowych w ostatnich latach ze względu na rosnącą konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych. W okresie 2005-2011 ceny dostępu do Internetu spadły o 70% (w 2005 r. cena dostępu do Internetu za łącze o prędkości 1 Mb/s - 140 zł, w grudniu 2010 r. - 44 zł, a rok później - 39 zł - przy umowach 24-miesięcznych).Ulga ta spełniła zatem swój cel, tj. zniwelowała podwyżkę cen na zakup usługi w związku ze zniesieniem obniżonej stawki VAT dla usług dostępu do Internetu w momencie, kiedy ceny te były relatywnie wysokie.

Odnosząc się do kwestii prognozy wpływu likwidacji ulgi na rozwój dostępu do szerokopasmowego Internetu, uprzejmie informuję, iż na obecnym etapie nasycenia Internetem uzyskanie dostępu do Internetu uwarunkowane jest w zasadzie takimi czynnikami, jak: potrzeba posiadania dostępu do Internetu, możliwości techniczne i cena detaliczna usługi dostępu. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2007-2011” oraz z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”, od lat najważniejszą przyczyną braku dostępu do Internetu w domu jest brak potrzeby korzystania z sieci deklarowany w 2010 r. przez 2,4 mln (19%) gospodarstw domowych, co stanowi 53% gospodarstw bez dostępu do Internetu.

Ponadto autorzy raportu wskazują, iż w 2011 r. w Polsce było ponad 6,2 mln stałych łączy szerokopasmowych oraz niecałe 3,5 mln bezprzewodowych łączy szerokopasmowych. Około 2/3 gospodarstw domowych posiadało komputer i dostęp do Internetu, z czego ponad 80% - dostęp szerokopasmowy. Liczba szerokopasmowych łączy bezprzewodowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców rośnie w Polsce nieco szybciej niż średnio w Unii Europejskiej. Badania GUS wskazują, iż zwiększenie liczby gospodarstw domowych przyłączających się do sieci Internet na obszarach wiejskich postępuje szybciej niż w przypadku miast. Zważywszy, iż rolnicy nie mogą korzystać z tego odliczenia, oznacza to, że brak możliwości korzystania z ulgi internetowej nie stanowi czynnika zniechęcającego do posiadania dostępu do Internetu. Powyższe wskaźniki, a także fakt, iż część społeczeństwa nie może korzystać z tego odliczenia lub korzysta w minimalnym stopniu, wskazują, iż ulga na Internet nie determinuje potrzeby posiadania dostępu do sieci Internet, a tym samym nie ma znaczącego wpływu na rozwój dostępu do Internetu.

Odnosząc się do kolejnej kwestii poruszonej w interpelacji, a dotyczącej wpływu protestów internautów w sprawie ACTA, czyli międzynarodowego porozumienia dotyczącego walki z naruszeniami własności intelektualnej, na decyzję o likwidacji ulgi, należy zauważyć, iż o planie likwidacji ulgi na Internet pan premier Donald Tusk poinformował w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r., natomiast protesty internautów w sprawie ACTA miały miejsce w styczniu 2012 r.

W konsekwencji nie można zgodzić się z poglądem, iż likwidacja ulgi na Internet stanowi próbę ukarania i osłabienia części społeczeństwa mającej odwagę krytykować rząd Donalda Tuska.

Ad 7. Odnosząc się do kolejnej prośby pana posła, dotyczącej wskazania publikacji, na których opierał się rząd, podejmując decyzję o likwidacji ulgi internetowej, uprzejmie informuję, iż decyzja w tej sprawie była wynikiem analizy licznych badań i raportów na temat rozwoju rynku internetowego w Polsce, takich jak:

1) „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008”, GUS 2010;
2) „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011”, GUS 2012;
3) „Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”, UKE, czerwiec 2010;
4) „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012;
5) „Preferencje podatkowe w Polsce”.

Powyższe dokumenty dostępne są na stronach internetowych pod podanymi
poniżej adresami:

- http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2007-2011.pdf,
- http://www.uke.gov.pl/_gAllery/29/60/29607/Analiza_Cen_Fixed_BB_UE.pdf,
- http://www.mcig.pl/images/dokumenty/spoleczenstwo%20informacyjne%20w%20liczbach_2012.pdf,
- http://www.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-wpolsce/-/document_library_display/2zkD/view/928599.

Ponadto w dniu 28 sierpnia 2012 r. w trakcie posiedzenia podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego, podczas którego rozpatrywany był projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 591), został pan poseł poinformowany, iż dane dotyczące uwarunkowań korzystania z usługi dostępu do Internetu pochodziły z informacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przekazanych w związku z odpowiedzią na interpelację pani poseł Zofii Popiołek, nr 7409, w sprawie likwidacji ulgi internetowej.

Treść odpowiedzi dostępna jest na stronie internetowej Sejmu RP (ścieżka dojścia: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4E50E012).

Ad 8. Zacytowane w interpelacji słowa premiera rządu pochodzą z exposé wygłoszonego na początku poprzedniej kadencji, a zatem dotyczą odmiennych globalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Przykładem realizacji tych zapowiedzi jest szereg zmian dokonanych podczas poprzedniej kadencji, tj.:

• wprowadzenie od sierpnia 2008 r. tzw. abolicji podatkowej mającej na celu zrównanie obciążeń podatkowych osób pracujących za granicą,
• utrzymanie dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%, jednym progiem podatkowym w wysokości 85 528 zł oraz kwotą zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł,
• przyznanie od 2009 r. ulgi prorodzinnej opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem oraz osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej,
• zniesienie od 1 stycznia 2010 r. 20-procentowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych poza działalnością gospodarczą (obecnie stawka ryczałtu od tego rodzaju przychodów wynosi 8,5% bez względu na wysokość osiągniętych z tych umów przychodów),
• wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2012 r. możliwości odliczania od dochodu kwot wpłaconych w roku podatkowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Ponadto wprowadzono szereg innych rozwiązań dla podatników prowadzących działalność gospodarczą skutkujących obniżeniem zobowiązań w podatkach dochodowych, tj.:

• Zwiększono od maja 2009 r. limit przychodów warunkujących uzyskanie statusu małego podatnika z 800 000 euro do 1 200 000 euro.
• W latach 2009-2010 podwyższono limit jednorazowej amortyzacji z 50 tys. do 100 tys. euro.
• Od 1 stycznia 2009 r. umożliwiono zaliczanie do kosztów podatkowych poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji, które są potrącane w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji, oraz wpłat na fundusz szkoleniowy, a od maja 2009 r. umożliwiono przedsiębiorcom dokonywanie pełnego i bieżącego rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania.
• Od stycznia 2012 r. zwolniono z obowiązku wpłaty podwójnej zaliczki w grudniu (ostatnim kwartale) roku podatkowego osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy opodatkowane na zasadach ogólnych oraz osób prawnych.

Obecnie realizowane są natomiast zapowiedzi wynikające z exposé pana premiera Donalda Tuska wygłoszonego w dniu 18 listopada 2011 r. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ich wykonanie stanowi powołana już ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obecnie czeka na podpis prezydenta RP.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Maciej Grabowski

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, ulga na internet, ulga prorodzinna, interpelacja, 50% koszty uzyskania przychodu, ulga na dzieci, podatki 2013, pit 2013

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz