Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.01.2015

Podatek według skali czy liniowy?

Pierwsze dni każdego nowego roku podatkowego to dla części przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, czas, w którym zwykle zastanawiają się, czy korzystniejszy dla nich jest 19% podatek liniowy, czy też podatek według skali.

Zwykle biorą pod uwagę możliwość korzystania z ulg podatkowych i preferencyjnych zasad opodatkowania (wspólnie z małżonkiem czy w sposób przewidziany dla samotnych rodziców), ale również przede wszystkim to, czy ich oczekiwany dochód przekroczy kwotę pierwszego progu podatkowego, tj. 85 528 zł.

Z pewnością trzeba uwzględnić wszystkie te aspekty, z zastrzeżeniem że dla przedsiębiorców, którzy osiągają dochody tylko z działalności gospodarczej, a ponadto nie zamierzają korzystać z żadnych ulg czy preferencyjnego opodatkowania – granicą opłacalności podatku liniowego zaczyna się po uzyskaniu znacznie wyższego dochodu niż owe 85 528 zł.

Jak obliczyć dolny próg opłacalności przejścia na podatek liniowy?

Przyjmując, że podatnik osiąga jedynie dochody z działalności gospodarczej i nie skorzysta z żadnej ulgi podatkowej, ani też nie będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla samotnych rodziców, opodatkowanie podatkiem liniowym powinien wybrać, jeśli spodziewa się, że jego dochód do opodatkowania przekroczy 96 380 zł.

Jest to dolny próg opłacalności podatku liniowego, a zarazem górny próg opłacalności podatku według skali – ale tylko w wyżej podanych założeniach. Jeśli podatnik osiąga również inne dochody, np. z umowy o pracę, powinien dokonać symulacji, w której uwzględni fakt osiągania tych innych dochodów.

a) Wyliczenie podatku liniowego dla dochodu 96 380 zł pochodzącego wyłącznie z działalności gospodarczej:
96 380 zł * 19% = 18 312,20 zł ≈ 18 312 zł;

b) Wyliczenie podatku według skali dla dochodu 96 380 zł pochodzącego wyłącznie z działalności gospodarczej:

Skala podatkowa:

  • do 85 528 zł – 18 % podstawy wymiaru minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł,
  • powyżej 85 528 zł – 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł;

96 380 zł – 85 528 zł = 10 852 zł;
10 852 zł * 32% = 3427,64 zł;
Razem: 14 839,02 zł + 3427,64 zł = 18 311,66 ≈ 18 312 zł.

Korzystanie z ulg podatkowych

Podatnik, który wybrał opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych tylko wówczas, jeśli uzyskał również dochody z innych źródeł, opodatkowane według skali podatkowej.

Takie ograniczenie nie występuje w przypadku podatników, których dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Takiego rozliczenia mogą dokonać podatnicy, których dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej.
Opodatkowanie podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej wyklucza możliwość złożenia zeznania rocznego wspólnie z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla samotnych rodziców. Z tej możliwości podatnik nie może skorzystać nawet wtedy, gdy osiąga inne dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej.

Kwartalne wpłacanie podatku

Na etapie zmiany formy opodatkowania można dokonać także zmiany sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Kwartalne opłacanie zaliczek mogą wybrać mali podatnicy – zarówno ci, których dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej, jak i ci, których dochody z działalności są opodatkowane liniowo.

Małym podatnikiem jest zaś, zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W dniu 1 października 2013 r. kurs ten wynosił 4,2230 zł, czyli równowartość 1 200 000 euro to 5 068 000 zł.

Reasumując:

Przy podejmowaniu decyzji, która forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej będzie najkorzystniejsza, podatnik powinien uwzględnić przede wszystkim wysokość dochodu ze wszystkich źródeł, który może zostać uzyskany w roku podatkowym.

Podatnicy, którzy pozostają w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej, w dalszej kolejności powinni odpowiedzieć na pytanie, czy dochody uzyskiwane przez małżonka są na takim poziomie, że korzystne byłoby wspólne złożenie zeznania podatkowego. Na podobne pytanie powinni odpowiedzieć podatnicy, którzy mają prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla samotnych rodziców.

Na każdym etapie należy brać pod uwagę to, jaki wpływ na wysokość podatku miałyby ulgi podatkowe.

Na zakończenie warto podkreślić, że tak naprawdę dokonanie trafnej oceny, która z form opodatkowania jest korzystniejsza, jest stosunkowo proste wtedy, gdy podatnik z dużym prawdopodobieństwem może przewidzieć między innymi to:

  • jakie będą jego dochody w danym roku podatkowym,
  • jakie będą dochody jego małżonka i czy od strony prawnej możliwe będzie wspólne rozliczenie (np. taką przeszkodą jest uprawomocnienie się wyroku rozwodowego w trakcie roku podatkowego czy zawarcie umowy rozdzielności majątkowej).

Jak w przypadku każdej prognozy, również trafność szacunków dotyczących najkorzystniejszej formy opodatkowania będzie można ocenić po zakończeniu roku.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz