Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.06.2015

Podatek od spadków i darowizn: Podnajem części mieszkania a utrata ulgi

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni odziedziczyła w związku ze śmiercią ciotki w 2011 r. lokal mieszkalny. W związku z nabyciem tego lokalu w drodze spadku, Wnioskodawczyni skorzystała z przysługującej jej ulgi mieszkaniowej. Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z możliwości podnajmu jednego pokoju (z udostępnieniem części wspólnych) z zajmowanego mieszkania, podczas, gdy sama będzie nadal zamieszkiwać w tym mieszkaniu. Czy podnajem części mieszkania spowoduje utratę ulgi mieszkaniowej na gruncie podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z daty wpływu do Biura 14 kwietnia 2015 r., uzupełnionym 6 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej przy wynajmie pokoju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej przy wynajmie pokoju, złożony błędnie na druku ORD-OG. Wniosek został uzupełniony 6 maja 2015 r. (data wpływu do Biura), poprzez złożenie druku ORD-IN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zamiarem Wnioskodawczyni jest uzyskanie wyjaśnienia dopuszczalności zawarcia umowy najmu okazjonalnego odnoszącego się do wynajmu jednego pokoju w dwupokojowym mieszkaniu położonym w K., w którym zamieszkała i zameldowała się Wnioskodawczyni, a które to mieszkanie Wnioskodawczyni odziedziczyła w 2011 r. w związku ze śmiercią ciotki I. i z tytułu którego to dziedziczenia skorzystała ona z ulgi podatkowej w oparciu o art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W drodze zasięgania informacji w urzędach skarbowych Wnioskodawczyni otrzymała różne, często sprzeczne, informacje co do możliwości skorzystania z wynajmu części lokalu, który odziedziczyła. Sytuacja majątkowa Wnioskodawczyni na chwilę obecną jest taka, iż ma ona trudności z utrzymaniem substancji lokalowej a jej sytuacja rodzinno-mieszkaniowa jest taka, iż w zupełności wystarcza jej możliwość wykorzystywania jednego pokoju w dwupokojowym mieszkaniu i chciałaby skorzystać z możliwości wynajęcia jednego z pokoi z używalnością części wspólnych (z równoczesnym zgłoszeniem tej okoliczności do organów skarbowych) lecz nie chciałaby się narażać na utratę ulgi związanej z dziedziczeniem warunkowanej spełnianiem wymogów określanych w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W stosunku do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni zajęła następujące stanowisko:

Wnioskodawczyni wskazała, iż wymogi określane przepisem art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie odnoszą się do kwestii możliwości wynajmowania częściowego lokalu oraz wpływu tego działania na korzystanie z ulgi ani też nie wprowadzają wymogu wyłącznego wykorzystywania lokalu na swoje potrzeby w całości. Stąd Wnioskodawczyni wyraża pogląd, iż skorzystanie przez nią w przyszłości z możliwości częściowego wynajmowania lokalu w postaci jednego pokoju jest dopuszczalne i nie będzie powodować utraty ulgi, z której korzysta.

W ocenie Wnioskodawczyni, z analizy regulacji dotyczących przedmiotowej ulgi nie wynika zakaz wynajmowania częściowego (tj. jednego pokoju z używalnościami) lokalu bez utraty ulgi z jakiej skorzystało się w oparciu o regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni przytoczyła treść przepisu art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Analiza warunków, na jakich otrzymywana jest ulga podatkowa, w ocenie Wnioskodawczyni nie wyklucza możliwości wykorzystywania przedmiotu dziedziczenia (nieruchomości) dla celów związanych z podnajmem przy zachowaniu równocześnie innych wymogów, od których uzależnione zostało udzielenie ulgi opisywane ustawą i sytuacja, w której wykorzysta ona możliwość wynajmowania jednego pokoju w odziedziczonym dwupokojowym lokalu nie spowoduje dla niej utraty udzielonej jej ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie - w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Stosownie do art. 16 ust. 2 cyt. ustawy, ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
  2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
  3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
  4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
  5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
    1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
    2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Mając na uwadze ww. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, że zasadniczym celem ustawodawcy jest zwolnienie bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia substancji mieszkaniowej (np. lokalu mieszkalnego lub nieruchomości mieszkaniowej), gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem (nie są ich właścicielami) i będą zamieszkiwać w uzyskanym lokalu/domu przez 5 lat od dnia określonego w cytowanym wyżej przepisie art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będąc w nim zameldowanym na pobyt stały. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 16 ww. ustawy jest łączne spełnienie wszystkich zawartych w tym przepisie warunków.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni odziedziczyła w związku ze śmiercią ciotki w 2011 r. lokal mieszkalny. W związku z nabyciem tego lokalu w drodze spadku, Wnioskodawczyni skorzystała z przysługującej jej ulgi mieszkaniowej. Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z możliwości podnajmu jednego pokoju (z udostępnieniem części wspólnych) z zajmowanego mieszkania, podczas, gdy sama będzie nadal zamieszkiwać w tym mieszkaniu.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że w przypadku podnajmu jednego pokoju w lokalu, z tytułu nabycia którego została zastosowana ulga mieszkaniowa, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podnajem ten nie spowoduje utraty prawa do ulgi mieszkaniowej. Jeżeli zatem Wnioskodawczyni jest zameldowana w lokalu, zamieszkuje w nim i nadal będzie w nim zamieszkiwała (nie dokona wynajmu całości mieszkania), a także nie zbędzie go na rzecz innych osób przez okres 5 lat od dnia określonego analizowanym przepisem, nie utraci ona prawa do nabytej ulgi mieszkaniowej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 15 czerwca 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4515-25/15/MD - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: podatek od spadków i darowizn, ulga mieszkaniowa, podnajem, najem

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz