Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

11.10.2019

Podatek od czynności cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie rzeczy i praw

W artykule: Podatek od czynności cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych omówiliśmy sposób ujmowania w PKPiR podatku od czynnościach cywilnoprawnych, jeśli wystąpił po stronie przedsiębiorcy obowiązek jego zapłaty. Dzisiaj, kończąc temat, zajmiemy się sposobem ujęcia tego podatku w księdze przychodów i rzochodów w przypadku zakupu pozostałych rzeczy i praw.

Jeśli PCC nie jest związany z zakupem towaru lub materiału, nie księgujemy go w kosztach ubocznych zakupu – kolumna 11 jest przeznaczona zasadniczo do wpisywania kosztów ubocznych towarów i materiałów. Nie wynika to co prawda z treści rozporządzenia wprost, ale pośrednio z brzmienia objaśnień do PKPiR. Jeżeli przeanalizujecie zapisy dotyczące ustalania wyniku finansowego na koniec roku, w punkcie 21 znajdziecie zapis: do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11.

Zatem w pozostałych przypadkach, w których podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem uzyskania, należy go ewidencjonować w kolumnie 13.

Jednak nie zawsze PCC może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. W sytuacjach, w których zakup nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu jako niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, PCC również nie będzie kosztem. I tu pojawia się ciekawy problem: co w przypadku, w którym co prawda wydatek nie stanowi KUP, ale jest związany z działalnością gospodarczą?

Przykład

Pan Jan kupił od kolekcjonera zawartość piwnicy z winami z przeznaczeniem na poczęstunek dla szczególnie ważnych klientów biznesowych. Wartość transakcji przekroczyła 1000 zł. Pan Jan naliczył i odprowadził podatek w wysokości 2%. Wydatku na wina jako wydatku na zakup alkoholu związanego z reprezentacją nie ujął w kosztach uzyskania przychodu . Czy może zaliczyć do kosztów PCC?

Pewnie wielu z Czytelników intuicyjnie odpowiedziałoby, że PCC w tym przypadku nie może być kosztem uzyskania dla celów podatkowych. Naszym zdaniem jednak może.

Obowiązek zapłaty PCC nakłada na podatnika ustawa – jest to w oimawianym przypadku danina co prawda związana z wydatkiem, który przedsiębiorca poniósł na cele reprezentacyjne, ale sam podatek nie będzie już przeznaczony na cele reprezentacyjne. A niewątpliwie wydatek ten ma związek z działalnością gospodarczą i związany jest z uzyskiwaniem przez podatnika przychodów, choć niebezpośrednio. Artykuł 23 nie wymienia PCC jako wydatku niestanowiącego kosztu uzyskania, zatem nie ma przeszkód, aby zaliczyć go do kosztów.

Innym przypadkiem, w którym nie możemy zaliczyć PCC bezpośrednio do kosztów uzyskania, będzie sytuacja, gdy podatnik nabywa środki trwałe od osób nieprowadzących działalności. Związany z takim nabyciem podatek od czynności cywilnoprawnych będzie zwiększał wartość początkową środka trwałego.

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze kupna cenę ich nabycia.

Cena nabycia to natomiast kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy w myśl odrębnych przepisów podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony bądź zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.

Ponieważ obowiązek podatkowy w PCC powstaje z chwilą zawarcia umowy, to bez względu na to, kiedy rzeczywiście zapłacimy ten podatek, jako koszt związany z zakupem środka trwałego (wartości niematerialnej lub prawnej) zwiększy wartość tego środka – najpierw nastąpi bowiem powstanie obowiązku podatkowego, a dopiero potem przekazanie zakupionego środka trwałego do używania.

Ale i tu znajdziemy wyjątek.

Przykład

Pani Anna kupiła od osoby fizycznej dla swojej firmy transoortowej używany samochód do przewozu betonu płynnego. W umowie strony określiły wartość pojazdu na kwotę 48 000zł. Urząd skarbowy zakwestionował tę wartość jako odbiegającą od rzeczywistej wartości rynkowej i określił ją na 76 000 zł. Wezwał jednocześnie podatniczkę do podwyższenia wartości umowy. Pani Anna zgodziłą się ze stanowiskiem urzędu, określiła wartość na 76 000 zł i od różnicy zapłaciła podatek PCC – z tym że stało się to już po wprowadzeniu samochodu do ewidencji i przekazaniu do używania.

W takim przypadku obowiązek podatkowy w części różnicy pomiędzy podatkiem zapłaconym uprzednio a wyliczonym po przeprowadzeniu postępowania powstał już po przekazaniu samochodu do używania. Ta część PCC zwiększy więc koszty bezpośrednio – przez ich ujęcie w kolumnie 13 PKPiR.

Redakcja podatki.biz

  • Zobacz również:

Podatek od czynności cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz