13.09.2022: ABC - prawo i podatki dla początkujących

PIT: Zwolnienie z długu w działalności - skutki dla wierzyciela i dłużnika

 

Zwolnienie z długu jest instytucją właściwą dla prawa cywilnego (art. 508 Kodeksu cywilnego) jednakże wywołuje również skutki na gruncie podatku dochodowego. Dochodzi bowiem w takim przypadku do umorzenia wierzytelności i do przysporzenia po stronie dłużnika.

 

Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego: zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Zatem dla umorzenia wierzytelności koniecznym jest zgoda dłużnika (np. uzyskana w wyniku ugody, zawartego układu czy też przez oświadczenie). Wierzytelność będzie umorzona dopiero wówczas, gdy wierzyciel uzyska wiadomość od dłużnika, że przyjął on zwolnienie z długu. Dopiero wówczas okoliczność ta, po spełnieniu ustawowych wymogów, może rzutować na wysokość podstawy opodatkowania, a w konsekwencji i na wysokość zobowiązania podatkowego.

Z perspektywy wierzyciela warto przywołać treść art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy PIT który stanowi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny.

Z powyższego przepisu wynika, że o możliwości zaliczenia umorzonych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów decydują dwa warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, a mianowicie:

  • wierzytelność musi być wcześniej zarachowana jako przychód należny,

  • wierzytelność musi zostać umorzona (pamiętajmy, że dla skutecznego umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda dłużnika – umorzenie nie jest czynnością jednostronną).

Natomiast patrząc na kwestie zwolnienia z długu dłużnika należy odnieść się do art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy PIT, który wskazuje, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest wartość umorzonych zobowiązań, w tym również z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Zasadniczo zatem wartość umorzonej wierzytelności powstałej na skutek zwolnienia z długu generuje po stronie dłużnika prowadzącego działalność przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodajmy też, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 6 ustawy PIT za przychód podatkowy nie uważa się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zwolnienie z długu

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...