21.02.2022: Rozliczenie roczne PIT

PIT za 2021: Ulga na dzieci

Wychowujesz dziecko? Składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dzięki uldze podatkowej na dziecko możesz płacić mniejszy podatek. Sprawdź, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzystać.

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym (o ile dziecko z nimi zamieszkuje) i rodzicom zastępczym, składającym roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Ulgę rozlicza się składając roczne zeznanie.

Warunkiem zastosowania ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy (także za granicą) jeżeli:
  • nie uzyskało dochodów, które podlegają opodatkowaniu lub
  • ich opodatkowane dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach „ulgi dla młodych” do ukończenia 26. roku życia* po ich zsumowaniu nie przekroczyły 3089 zł;

   * Są to przychody wolne od podatku dochodowego uzyskane ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

UWAGA!

Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Wysokość ulgi

 • na pierwsze dziecko: 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1112,04 zł),
 • na drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1112,04 zł),
 • na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko: po 225 zł miesięcznie (co daje rocznie po 2700,00 zł).

Przy czym, w stosunku do jednego dziecka - kwota odliczenia to 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

 1. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
 2. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a (tj. 112 000 zł).

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Zasada ta nie dotyczy rozwiedzionych rodziców, tzn. nie mają oni obowiązku ani możliwości dzielenia ulgi na dni.

UWAGA!

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.

 

Liczba dzieci uprawnionych

(nie wlicza się dzieci, na które ulga nie przysługuje)

Miesięczna kwota odliczenia

1 dziecko

Status rodzica

Niepozostający w związku małżeńskim, w tym również przez część roku

Pozostający przez cały rok w związku małżeńskim

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Zarobki

< lub = 56 000 zł

Łączne zarobki

< lub = 112 000 zł

Zarobki

< lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi na miesiąc

do kwoty dochodów wlicza się dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenia), dochody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia papierów wartościowych) oraz dochody opodatkowanych podatkiem liniowym pomniejszone o składki społeczne

Zarobki

> 56 000 zł

Łączne zarobki

> 112 000 zł

Zarobki

> 112 000 zł

Ulga nie przysługuje

2 dzieci

Brak limitu dochodu

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Brak limitu dochodu

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

4 dzieci

Brak limitu dochodu

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225,00 zł/mc

2700,00 zł/rok

Więcej niż 4 dzieci

Brak limitu dochodu

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225,00 zł/mc

2700,00 zł/rok

Każde kolejne

225,00 zł/mc

2700,00 zł/rok

Uwagi do tabeli:

1. Do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

2. Przykładowe roczne kwoty odliczeń:

 • jedno dziecko: 1112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2224,08 zł (2 x 1112,04 zł),
 • troje dzieci: 4224,12 zł (2 x 1112,04 zł + 2000,04 zł),
 • czworo dzieci: 6924,12 zł (2 x 1112,04 zł + 2000,04 zł + 2700,00 zł).

UWAGA!

Ulga na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym. Kwota odliczenia w danym miesiącu uzależniona jest od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga. Dzieci, które w trakcie roku tracą prawo do ulgi, od następnego miesiąca, kiedy prawo to utracą, nie są wliczane do łącznej ilości dzieci, na które przysługuje ulga.

Nie ma znaczenia, czy za "pierwsze dziecko" (na które przysługuje kwota ulgi w wysokości 92,67 zł) uznamy najstarsze dziecko czy np. czwarte dziecko – ponieważ w danym miesiącu mamy określoną liczbę dzieci, na które przysługuje ulga. 

 

Przykład 1
Pani Barbara wychowuje dwoje dzieci. Jedno z nich w tym roku ukończy 18 lat, przy czym jest uczniem liceum. Przez cały rok dziecko dorywczo pracowało i do chwili uzyskania pełnoletności uzyskało dochody w wysokości 4000 zł, a po ukończeniu 18 lat 2000 zł. Roczne dochody wyniosły 6000 zł.

Wniosek: Pani Barbara skorzysta z ulgi, dochody uzyskane przez pełnoletnie dziecko wyniosły 2000 zł, tj. nie przekroczyły limitu – 3089 zł.

Przykład 2
Pan Kazimierz jest ojcem dwójki pełnoletnich dzieci, które w tym roku ukończyły naukę w szkole wyższej. Po zakończeniu nauki dzieci podjęły pracę zarobkową, a ich roczne dochody wyniosły po 5500 zł. Pan Kazimierz chce skorzystać z ulgi za miesiące, w których dzieci studiowały i nie pracowały.

Wniosek: Panu Kazimierzowi ulga nie przysługuje, gdyż roczne dochody pełnoletnich dzieci przekroczyły limit 3089 zł. Nie ma przy tym znaczenia, że dochody te zostały uzyskane po zakończeniu nauki.

Dzieci pełnoletnie, które kończą pewien etap nauki

Osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. W związku z tym, w przypadku:

 • ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
 • maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
 • maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
 • studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,
 • studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki ulga przysługuje do października włącznie.

Przykład
Państwo Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Jedno z nich w tym roku ukończyło studia licencjackie i nie kontynuuje nauki. Uzyskało dochody w wysokości 2500 zł (dochody są zatem niższe od kwoty 3089 zł). Drugie dziecko jest uczniem szkoły podstawowej.

Wniosek: Łączna kwota odliczenia wyniesie 2038,74 zł (10 × 92,67 zł = 926,70 zł czyli kwota odliczenia na pierwsze dziecko [ulga przysługuje do października włącznie] oraz 12 × 92,67 zł = 1112,04 zł czyli kwota odliczenia na drugie dziecko).

Limity dochodu

Przykład 1
Państwo Kowalscy pozostający w związku małżeńskim w maju zostali rodzicami. Ich łączne dochody wyniosły 70 000 zł.

Wniosek: Kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 × 92,67 zł).

Przykład 2
Pani Iwona i Pan Ryszard w kwietniu zostali rodzicami. W czerwcu zawarli związek małżeński. Pani Iwona uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 50 000 zł, a jej małżonek 80 000 zł.

Wniosek: Kwota ulgi wyniesie 834,03 zł (9 × 92,67 zł). Małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego, zatem przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 000 zł w odniesieniu do każdego z rodziców. Z ulgi może skorzystać wyłącznie Pani Iwona, bowiem jej roczne dochody mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.

Przykład 3
Państwo Stachurscy wychowywali wspólnie małoletniego syna i byli małżeństwem do czerwca (w czerwcu jeden z małżonków zmarł). Roczne dochody drugiego z małżonków wyniosły 110 000 zł.

Wniosek: Drugi z małżonków jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do ulgi. Jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł. Ulga wyniesie 1112,04 zł, jeżeli podatnik wychowywał małoletniego syna przez cały rok podatkowy.

Przykład 4
Państwo Dąbrowscy wychowują małoletnie bliźniaki. W lipcu rodzina powiększyła się o kolejne dziecko.

Wniosek: Odliczenie wyniesie 3224,10 zł (2 × 1112,04 zł = 2224,08 zł czyli ulga z tytułu wychowywania bliźniaków oraz 6 × 166,67 zł = 1000,02 zł czyli ulga z tytułu wychowywania trzeciego dziecka).

Przykład 5
Dochody Państwa Jaworskich wyniosły 160 000 zł. Mają wspólnie jedno obecnie siedmioletnie dziecko, ale Pan Jaworski jest również ojcem trójki dzieci z poprzedniego związku, które z nim mieszkają. Dzieci te obecnie studiują i nie uzyskują żadnych dochodów. Matka natomiast nie utrzymuje kontaktu z dziećmi, jak również nie płaci alimentów.

Wniosek: Pani Jaworskiej nie przysługuje prawo do ulgi, bowiem jest rodzicem tylko jednego dziecka. Pan Jaworski, jako ojciec czwórki dzieci nie jest objęty tym warunkiem. Odliczy on ulgę na troje dzieci z poprzedniego związku: po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie oraz 2700 zł na siedmioletnie dziecko z obecnego związku. Łącznie odliczy 6924,12 zł.

Zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi

Co zrobić, jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która ci przysługuje? Możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać (kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym). Pamiętaj jednak, że kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona – nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Zwracana przez urząd skarbowy kwota niewykorzystanej ulgi jest objęta zwolnieniem podatkowym. Oznacza to, że nie trzeba jej wykazywać w zeznaniu podatkowym.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych uwzględnia się przy ustalaniu kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci. W konsekwencji, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych i nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą dla młodych.

 

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi również jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez nich składek.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać podatnik, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (czyli gdyby nie śmierć małżonka warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).

UWAGA!

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

 • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28,
 • podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L,
 • zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

 

Przykład 1
Pani Katarzyna przez cały rok samotnie wychowywała dwoje dzieci. W złożonym zeznaniu podatkowym od podatku odliczyła tylko 700 zł. Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła 1524,08 zł (2224,08 zł kwota ulgi na dwoje dzieci – 700 zł kwota odliczona od podatku). Podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jakie zostały zapłacone od jej dochodów wyniosły 4733 zł.

Wniosek: Pani Katarzyna otrzyma dodatkowo całą kwotę niewykorzystanej ulgi, tj. 1524,08 zł.

Przykład 2
Państwo Agnieszka i Paweł Nowakowscy byli małżeństwem. Wspólnie wychowywali troje małoletnich dzieci. Małżonka pod koniec roku, po urlopie wychowawczym wróciła do pracy. Niestety małżonek w tym samym roku zmarł tragicznie. Pani Agnieszka, chcąc jak najszybciej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku już w połowie lutego złożyła zeznanie podatkowe, w którym odliczyła 540 zł z tytułu ulgi na dzieci. Przysługująca kwota ulgi na troje dzieci wynosi 4224,12 zł. Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła zatem 3684,12 zł.

Wniosek: Pani Agnieszka skorzystała ze szczególnej regulacji przewidywanej w przypadku śmierci jednego z małżonków, złożyła zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów. Obliczając kwotę niewykorzystanej ulgi Pani Agnieszka uwzględniła podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pobrane od wynagrodzenia zmarłego męża. Łączna kwota składek małżonków wyniosła w sumie 4365 zł. Pani Agnieszka otrzymała z urzędu skarbowego całą kwotę niewykorzystanej ulgi, która wyniosła 3684,12 zł.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę

 • jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe - wpiszcie ulgę na każde dziecko,
 • jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie - ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%).

Co musisz przygotować

 • PIT-37 albo PIT-36
 • PIT/O

 

UWAGA!

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.

Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

 

Podstawa prawna

 • Art. 27f i art. 21 ust. 1 pkt 140 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...