Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Facebook

23.03.2017

PIT za 2016. O czym trzeba pamiętać, rozliczając ulgę na leki i wykorzystywanie samochodu

Podatnik, który jest osobą niepełnosprawną lub na którego utrzymaniu jest taka osoba, ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Stanowi o tym art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT).

Wydatki te są enumeratywnie wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Oznacza to, że tylko te z nich, które zostały wskazane w tym przepisie, mogą zostać odliczone. Są wśród nich między innymi wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy też kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia. Niewątpliwie jednak jednymi z najczęściej rozliczanych w zeznaniu rocznym wydatków są wydatki poniesione na:

 • leki,
 • wykorzystywanie samochodu osobowego.

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność

Podstawowym warunkiem, aby możliwe było skorzystanie z ulg wskazanych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, jest to, aby osoba, której dotyczy wydatek, posiadała:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Kiedy osoba niepełnosprawna jest na utrzymaniu podatnika?

Zasady dotyczące rozliczania ulg związanych z niepełnosprawnością odpowiednio stosuje się do podatników, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne będące:

 • ich współmałżonkiem,
 • dziećmi własnymi lub przysposobionymi, dziećmi obcymi przyjętymi na wychowanie, pasierbami,
 • zięciami, synowymi,
 • rodzicami, rodzicami współmałżonka, ojczymem, macochą,
 • rodzeństwem,

– pod warunkiem że w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.

Ulga na leki

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT wydatki na leki można odliczyć od dochodu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Podkreślić należy, że rozliczenie dotyczy tylko tych leków zleconych przez specjalistę, nie zaś wszystkich leków, jakie nabył niepełnosprawny, nawet jeśli uważa on, że poprawiają one jego samopoczucie. Organ podatkowy ma prawo wezwania podatnika do złożenia potwierdzenia wydanego przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconych leków.

Ulga na używanie samochodu osobowego

Stosownie do postanowień art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT odliczeniu od dochodu mogą podlegać również wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Jak czytamy w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT, który dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego: ulga ta może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy samochód ten:

 1. stanowi własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia,
 2. jest samochodem osobowym,
 3. wykorzystywany jest dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Co istotne, w przepisie jest mowa o tym, że wydatki te można odliczyć od dochodu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Oznacza to, że nie można tej kwoty potraktować jako ryczałtu należnego zawsze w takiej wysokości bez względu na faktycznie poniesione koszty. Jest to raczej rodzaj ekwiwalentu.

W przepisach nie jest wskazane, w jaki sposób należy wyliczyć kwotę tej ulgi. Wydaje się, że rozwiązaniem, które nie powinno zostać zakwestionowane, jest posiadanie uproszczonej ewidencji przebiegu pojazdu, z której będzie wynikać, jaka trasa została pokonana w dniu, w którym osoba niepełnosprawna była na zabiegu leczniczo-rehabilitacyjnym. Koszt takiego wyjazdu może być wyliczony z uwzględnieniem stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271, z późn. zm.), które wynoszą dla samochodu pojemności skokowej silnika:

 • do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 • powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Ważne jest również to, a co zostało podkreślone w interpretacji indywidualnej wydanej 9 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBII/1/415-1050/14/BJ, że:

(...) nie wszystkie wydatki dotyczące używania samochodu na przejazdy związane z leczeniem osoby niepełnosprawnej będą podlegały odliczeniu w ramach powołanego przepisu, a tylko te, które są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne zlecone przez lekarza. Odliczenie od dochodu wydatków na zabiegi możliwe będzie tylko wówczas, gdy lekarz specjalista zakwalifikuje je jako niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz