01.08.2019: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

PIT dla młodych – pytania i odpowiedzi

Od dzisiaj (01.08.2019 r.) obowiązuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalazło się nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W związku z nowym zwolnieniem pojawiło się wiele wątpliwości, postaramy się je zwięźle wyjaśnić.

Podstawa prawna stosowania zwolnienia

Podstawą stosowania zwolnienia jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1.08.2019 r., wraz z ustawą zmieniającą, publikowaną w Dz. U. z 26.07.2019 r., pod poz. 1394, czyli Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Granica wiekowa stosowania zwolnienia

Zwolnienie obejmuje przychody, otrzymane przez podatnika do czasu ukończenia przez niego 26 lat.

Zakres przedmiotowy stosowania zwolnienia – czyli jakiego rodzaju przychody są zwolnione od podatku

Zwolnienie obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. W zakresie umów zlecenia obowiązuje jednak pewne ograniczenie – zwolnienie obejmuje wyłącznie przychody z umów określonych w art. 13 pkt. 8 – czyli:

- przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przykładowe przychody, których zwolnienie nie obejmuje

Ze zwolnienia nie skorzystają osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy o dzieło, działalności gospodarczej czy otrzymujących wynagrodzenie z tytułu stażu czy praktyk absolwenckich.

Jak skorzystać ze zwolnienia w 2019 r.

Jeśli osoba w wieku do 26 lat chce skorzystać ze zwolnienia już teraz (może to osiągnąć, jeśli płatnik przestanie potrącać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy), powinna złożyć płatnikowi lub płatnikom, jeśli jest ich więcej, oświadczenie (jego wzór nie jest urzędowo określony, ale Ministerstwo Finansów opublikowało przykładowy wzór, który umieściliśmy nieco dalej).

Uwaga!

Konieczność złożenia oświadczenia dotyczy wyłącznie roku 2019. W roku 2020 i dalszych płatnik domyślnie nie będzie pobierał zaliczki, aż do osiągnięcia limitu zwolnienia z tytułu przychodów, uzyskiwanych u niego przez podatnika zwolnionego, chyba że ten złoży oświadczenie – tym razem o niekorzystaniu ze zwolnienia.

Ważne!

Niezłożenie oświadczenia płatnikowi nie powoduje utraty prawa do zwolnienia. Osoba uprawniona do zwolnienia może dokonać odpowiedniego odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym.

Wzór oświadczenia, zaproponowany przez Ministerstwo Finansów

Ja, niżej podpisany(a): (imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorca)

urodzony(a) (data – dzień, miesiąc, rok),

zatrudniony(a) w (miejsce zatrudnienia),

po zapoznaniu się z art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

oświadczam,

że przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

(Podpis i data)

Jaki jest limit zwolnienia w 2019 r.

Ze względu na fakt, iż zwolnienie wprowadzono w trakcie roku, limit przychodów zwolnionych od podatku w roku 2019 wynosi 35 636,67 zł.

Obliczenie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia

Po osiągnięciu limitu zwolnienia podatek dochodowy wylicza się „od nowa”. Oznacza to korzystanie z kwoty wolnej i opodatkowanie nadwyżki przekraczającej limit zwolnienia wg pierwszego przedziału skali, aż do osiągnięcia określonego w tabeli podatku dochodowego limitu.

Kiedy płatnik zaprzestaje poboru zaliczek, a kiedy wznawia ich pobór

W przypadku otrzymania oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie - do końca miesiąca, w którym przychody podlegały zwolnieniu.

Czy dochody dziecka zwolnione od podatku wpływają na limit wspólnego rozliczenia się z samodzielnie wychowywanym dzieckiem?

Tak – jeśli wychowywane przez nas dziecko osiąga przychody zwolnione od podatku do ukończenia 26 roku życia, ich wartość dolicza się do przychodów, uwzględnianych w ramach limitu.

Koszty uzyskania przychodów przy uzyskiwaniu przychodów zwolnionych

Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. Jeśli cały przychód jest zwolniony, to koszty uzyskania przychodów wynoszą 0.

Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%

Korzystający ze zwolnienia mogą również mieć możliwość stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jednak w tym przypadku suma suma łącznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1. pkt 148 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty, stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł)..

Zwolnienie w odniesieniu do kwot, opodatkowanych w sposób zryczałtowany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychody, opodatkowane w sposób zryczałtowany na podstawie art. 29 i 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie korzystają z omawianego zwolnienia.

Przychody zwolnione w informacji PIT-11

Płatnik będzie zobowiązany wskazać, jak dotychczas w informacji PIT-11 wszystkie kwoty przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia – bez względu na to, czy korzystają czy nie ze zwolnienia.

Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku, w którym nie ma zaliczki na podatek dochodowy z powodu zwolnienia

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która reguluje m. in. sposób wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne wprowadzono odpowiednie zmiany. W ich wyniku zaliczkę na podatek dochodowy dla zwolnionego pracownika i tak trzeba będzie ustalić – właśnie w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 (…) jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych (pit), pit dla młodych

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...