18.02.2013: ROZLICZENIE ROCZNE

PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie są metody unikania podwójnego opodatkowania i na czym one polegają?

Metoda wyłączenia z progresją

Oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.

Obliczenie podatku z uwzględnieniem tej metody przedstawia się następująco:

1) Do dochodów (określonych zgodnie z art. 26 ustawy) uzyskanych w Polsce dodajemy dochody uzyskane w obcym państwie i obliczamy podatek wg skali z art. 27.
2) Obliczony podatek dzielimy przez łączne dochody (uzyskane w Polsce i za granicą) i mnożymy przez 100% uzyskując w ten sposób stopę procentową wg której obliczymy należy podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przy wyliczeniu stopy procentowej dochód zwolniony (ten uzyskany za granicą) dodajemy do podstawy opodatkowania, a nie do dochodu określonego zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy (tj. do nadwyżki przychodu nad kosztami).

(Art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Obliczenie proporcji, wg której odlicza się zapłacony za granicą podatek, przedstawia się następująco: do dochodów polskich dodajemy dochody uzyskane w państwie obcym i obliczamy podatek według skali podatkowej. Następnie obliczony podatek mnożymy przez dochód (przychód – koszty) uzyskany za granicą i dzielimy przez łączne dochody (przychód – koszty).

(Art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

2. W jaki sposób zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w sytuacji, gdy w kraju, w którym podatnik uzyskuje dochody obowiązuje inny rok podatkowy?

Podatnik uzyskujący dochód w kraju, w którym obowiązuje inny rok podatkowy oraz przewidziana jest metoda odliczenia proporcjonalnego w zeznaniu rocznym może odliczyć podatek pobrany i zapłacony za granicą. Gdyby do czasu złożenia zeznania w Polsce nie zapłacił podatku za granicą, nie ma kwoty do odliczenia zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. Następnie po dokonaniu rozliczenia za granicą ma prawo złożyć korektę zeznania rocznego złożonego w Polsce i uwzględnić do odliczenia podatek zapłacony za granicą (wynikający ze złożonego za granicą zeznania).

3. W jaki sposób rozliczamy dochody w sytuacji, gdy osiągnęliśmy je w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Jeżeli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, uzyska dochody w kraju, z którym nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Arabia Saudyjska, Libia, Afganistan, Brazylia), to dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego.

4. Czy podatnik (polski rezydent), którego jedynym źródłem przychodu są dochody zagraniczne, ma obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce?

Ewentualny obowiązek złożenia zeznania w Polsce jest uzależniony od metody unikania podwójnego opodatkowania, jaka będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych zagranicą. W przypadku metody wyłączenia z progresją, gdy dochód zagraniczny jest jedynym źródłem dochodu, podatnik nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek zeznania rocznego. Natomiast w sytuacji, gdy ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, podatnik zawsze ma obowiązek wykazać te dochody w Polsce poprzez zeznanie roczne.

5. Od 25 lat podatniczka posiadająca obywatelstwo polskie mieszka z rodziną (mężem i dzieckiem) we Włoszech, gdzie pracuje i płaci podatki. W Polsce posiada dom z działka. Nie osiąga żadnych dochodów na terytorium RP. Czy ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w Polsce?

Jeżeli podatniczka posiada miejsce zamieszkania we Włoszech (tzw. centrum interesów życiowych) i nie osiąga żadnych dochodów na terytorium RP to nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

6. Podatnik w 2012 r. pracował w Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące. O ile diet może pomniejszyć uzyskany tam przychód?

Wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Tak więc przychód uzyskany w Wielkiej Brytanii podatnik może pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą.

7. Czy od wynagrodzenia ze stosunku pracy zagranicą można potrącić koszty uzyskania przychodu, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy (również zagranicą) przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. W przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę należą się koszty podwyższone.

8. Rezydent polski jest zatrudniony na umowę o pracę w Holandii. Rozliczając się w Polsce swoje przychody pomniejsza o diety. Czy może takie diety zastosować również za te dni, kiedy przebywał na urlopie w Polsce lub kiedy przebywała na zwolnieniu lekarskim?

Dieta – to zwolniona część przychodów zagranicznych uzyskiwanych ze stosunku pracy, która odpowiada wysokości 30% diety określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagranicznej podróży służbowej (Dz.U. 02.236.1991 ze zm.). Do wyliczenia dni pobytu za granicą uwzględnia się również soboty, niedziele, święta, dni delegacji służbowej oraz dni urlopu wypoczynkowego odbywanych w trakcie czasowego pobytu za granicą.

Jeżeli osoba przebywa na urlopie wypoczynkowym (płatnym) – również w Polsce - to ma prawo do diet, natomiast nie ma prawa do diet przebywając na urlopie bezpłatnym. Przedmiotowe zwolnienie nie przysługuje również ze te dni pobytu za granicą, w których osoba fizyczna przebywa na zwolnieniu lekarskim (za czas którego pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego).

9. Według jakiego kursu należy przeliczać dochody z pracy z zagranicy wypłacane w walucie obcej?

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

10. Polak został zatrudniony na umowę o pracę przez holenderskiego pracodawcę, który nie ma w Polsce zakładu. Praca była wykonywana w Polsce. Jak w tej sytuacji powinno wyglądać opodatkowanie Polaka?

Zgodnie z zasadą, że praca najemna jest opodatkowana w kraju, gdzie jest wykonywana, należy opodatkować ją w Polsce. Podatnik, jako że otrzymuje wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, sam odprowadza zaliczkę na podatek do 20 następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania PIT-36 (na podstawie np. przekazów bankowych, pocztowych lub innych dokumentów). Zaliczkę oblicza według najniższej stawki skali podatkowej (bez kwoty wolnej). Może jednak zastosować wyższą stawkę.

Podatnik składa zeznanie PIT-36 - w części D zeznania wykazuje: przychody, koszty, dochód i kwotę zaliczki, którą wpłacił w ciągu roku. Nie ma podatku zapłaconego za granicą, więc nie stosuje metody unikania podwójnego opodatkowania.

11. Podatnik został oddelegowany na 3 miesiące przez polskiego pracodawcę do pracy w Niemczech (polski pracodawca nie posiada tam zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Gdzie zostanie opodatkowany dochód podatnika?

Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie - podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca jest wykonywana w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Dochody z pracy mogą być jednak opodatkowane w państwie, gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania, pomimo że pracę wykonuje w drugim państwie – dotyczy to pracowników oddelegowanych przez zakład do pracy za granicą.

Możliwe to jest tylko wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie 3 poniższe warunki:

a) pracownik musi przebywać w drugim Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (poniżej ½ roku) lub (wg postanowień niektórych umów) przez okres lub okresy nie przekraczające 183 dni w danym roku podatkowym, i
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie i
c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to dochód ten będzie opodatkowany jedynie w Polsce – płatnik pobierze należny podatek z zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek i kosztów uzyskania przychodu.

12. Podatnik otrzymuje emeryturę zagraniczną bez pośrednictwa płatnika. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania emerytura ta opodatkowana jest w kraju zamieszkania podatnika, czyli w Polsce. W jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie takiego dochodu?

Część emerytur i rent zagranicznych przekazywanych jest osobom zamieszkałym w Polsce bez pośrednictwa płatnika np. na konto za granicą. Podatnik ma wówczas obowiązek opodatkować się sam – jeśli z umowy wynika, że emerytura jest opodatkowana według miejsca zamieszkania lub gdy nie ma umowy.

Osoby otrzymujące w ten sposób emeryturę, obowiązane są wpłacać w ciągu roku bez wezwania - zaliczki na podatek dochodowy stosując najniższą stawkę skali podatkowej (w wys. 18% bez kwoty wolnej). Podatnik może zastosować wyższą stawkę. Zaliczki odprowadza do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Podatnik rozliczając się w PIT-36 wykaże uzyskane za granicą dochody, a kwotę zapłaconego podatku w części D zeznania rubryce zapłacona zaliczka.

13. Polski naukowiec, mający miejsce zamieszkania w Polsce, napisał artykuł do fachowego czasopisma i przesłał ten artykuł do wydawnictwa zagranicznego. Otrzymał z tego tytułu honorarium jako jednorazowe wynagrodzenie bez potrąconego podatku (w wydawnictwie przedstawił swój certyfikat rezydencji). Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, taki dochód powinien być opodatkowany tylko w Polsce. W jaki sposób podatnik ma ten dochód opodatkować?

Jako, że podatnik otrzyma wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, ma obowiązek sam wpłacić w ciągu roku zaliczkę na podatek, stosując najniższą stawkę skali podatkowej (18% bez kwoty wolnej, lub wyższą; może stosować koszty uzyskania przychodu). Zaliczkę odprowadza do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania. Ma też obowiązek rozliczyć się w zeznaniu rocznym PIT-36 (bez załącznika PIT-ZG).

14. Polak ulokował środki pieniężne na rachunku bankowym w Niemczech. Jak powinien opodatkować odsetki z takiego rachunku w Polsce?

Przychód z odsetek uzyskanych w Niemczech należy samodzielnie opodatkować 19% zryczałtowanym podatkiem i wykazać w poz. 193, a zapłacony podatek za granicą, w poz. 195 PIT–36.

Jeżeli podatnik przedstawił, w niemieckim banku certyfikat rezydencji, to bank pobrał zgodnie z umową podatek w wysokości 5%. Zatem wpłacie do US będzie podlegała różnica miedzy podatkiem wykazanym w poz. 193, a podatkiem zapłaconym za granicą. Jeżeli podatnik nie przedstawił certyfikatu rezydencji, bank pobrał podatek zgodnie z niemieckimi przepisami. Podatnik ma prawo do odliczenia zapłaconego za granicą podatku, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku wynikającej z umowy (w tym przypadku 5%).

15. W jaki sposób rozliczyć tzw. ulgę abolicyjną?

Zgodnie z jego brzmieniem podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozliczający się na zasadach tzw. metody proporcjonalnego odliczenia, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium RP dochody ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Obliczając podatek metodą wyłączenia z progresją należy wziąć pod uwagę dochód (tj. podstawę opodatkowania określoną w art. 26 ww. ustawy, czyli dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne w tym również zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy). Możliwość odliczenia składek nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.. Stosując tę metodę (na potrzeby obliczenia ulgi abolicyjnej) traktujemy dochód uzyskany w państwie, z którym podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia, jak dochód zwolniony od opodatkowania na podstawie umowy. Dlatego też do obliczenia podatku metodą stopy procentowej należy uwzględnić dochód bez pomniejszania go o zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne przypadające na ten dochód.

W przypadku wspólnego rozliczania małżonków, z których każdy uzyskał dochód w Polsce i za granicą, należy obliczyć „wspólną ulgę” jako różnicę między podatkiem od łącznych dochodów małżonków obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem od łącznych dochodów z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Powyższego odliczenia nie stosuje się, gdy dochody uzyskane zostaną w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionych w Rozporządzeniu MF w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych z 16.05.2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 94, poz.790).

(źródło: Krajowa Informacja Podatkowa)


Zobacz także:

PIT 2012: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, praca za granicą, dochody zagraniczne, metody unikania podwójnego opodatkowania, ulga abolicyjna

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...