Paragon z NIP do 450 zł wciąż z wątpliwościami - Rzecznik MŚP pyta, MF odpowiada

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Minister Finansów wyjaśnił, że w sytuacji, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury. Natomiast w wypadku popełnienia pomyłki w numerze NIP należy wystawić fakturę z takim samym błędnym numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły liczne wnioski przedsiębiorców, którzy wskazali na problemy związane z obowiązkiem umieszczania numeru NIP na paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury, wprowadzonym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520). Przedsiębiorcy wskazali na trudności, jakie wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów, w tym w szczególności na daleko idącą dotkliwość konsekwencji w wypadku popełnienia pomyłki przy podawaniu numeru NIP oraz na utrudnienia związane z prowadzeniem ewidencji elektronicznej w wypadku uznania paragonu z numerem NIP za tak zwaną fakturę uproszczoną. Mając na uwadze powyższe bariery i utrudnienia dla przedsiębiorców, pismem z dnia 5 czerwca 2020 r. Rzecznik MŚP skierował wystąpienie w tej sprawie do Ministra Finansów.

W odpowiedzi, Minister Finansów w piśmie z dnia 22 sierpnia 2020 r. wyjaśnił:

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana pismo z 5 czerwca 2020 r. (doręczone w dniu 12 czerwca 2020 r.) znak: WPL.207.2020.JJ w sprawie wpływających do Biura Rzecznika MŚP wniosków przedsiębiorców, w których wnioskodawcy wskazują dalsze problemy związane z wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1, obowiązkiem umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Od dnia wejścia w życie art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2, tj. od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT (por. art. 106h ust. 4 w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 3), paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W przypadku takich paragonów (z numerem NIP nabywcy), brak jest uzasadnienia, aby podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo „zwykłą” fakturą.

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że 13 lipca 2010 r. przyjęto dyrektywę Rady 2010/45/UE zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania3, która wprowadza w art. 220a i art. 226b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej4 pojęcie „faktura uproszczona” oraz nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek umożliwienia podatnikom z dniem 1 stycznia 2013 r. wystawiania takich faktur, m.in. w sytuacji gdy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w dyrektywie).

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis przewidujący możliwość wystawiania faktur uproszczonych oraz określający przesłanki warunkujące korzystanie z tej możliwości5. Obecnie regulacje uznające paragon fiskalny za fakturę uproszczoną nie zmieniły się i zawarte są w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Ustosunkowując się dalej do opisanych przez Pana problemów, jakie wiążą się ze stosowaniem powyższych przepisów, w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”6. W przypadku paragonów fiskalnych, to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

Natomiast co do ewentualnej pomyłki ze strony kupującego lub sprzedającego w zakresie umieszczenia numeru NIP na paragonie fiskalnym wskazać należy, że w zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia do:

 • wystawionej do takiego paragonu faktury,
 • paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną

- noty korygującej, zgodnie z art. 106k ustawy o VAT.

Przez błąd w numerze NIP nabywcy należy rozumieć oczywistą pomyłkę, m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być on utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.

Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.

Nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy:

 • na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP;
 • klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w celu rozpropagowania wśród podatników informacji o fakturach uproszczonych, w dniu 3 stycznia 2020 r. na stronie gov.pl, Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat - Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów (link: https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow):

 

Komunikat MF z 3 stycznia 2020 r.:

 

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

 • Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.
 • Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną [1].

Faktura uproszczona:

 • nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,
 • musi zawierać NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wystawiać faktury do paragonów

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP [2]. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.

Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę VAT musi:

 • przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,
 • przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy.

Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca może wystawić fakturę z NIP. Natomiast klient może ją ująć w prowadzonej przez siebie ewidencji dla celów podatkowych.    

Przypisy
[1] zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
[2] zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy

 

Odnosząc się natomiast do poruszonej przez Pana kwestii związanej z zakresem nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług7, a mianowicie wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług8 zmianą w zakresie sposobu wykazywania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych, uznawanych za faktury VAT (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.), przekazuję następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-199, wejście w życie nowej struktury JPK_VAT dla wszystkich podatników zostało przesunięte o 3 miesiące, tj. z 1 lipca na 1 października 2020 r.

W ślad za tą zmianą, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług10, przesunięto również na 1 października br., datę wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Ustosunkowując się więc do wprowadzonej zmiany w zakresie sposobu wykazywania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych uznawanych za faktury uproszczone, informuję, że od 1 października do 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie będą mieli obowiązku odrębnego wykazywania w nowym JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b rozporządzenia, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, oraz danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z ww. paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury uproszczone11.

Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

W powyższym wyłączeniu z obowiązku wykazywania szczegółowych danych w pliku JPK_VAT nie mieści się sprzedaż objęta stawką podatku VAT w wysokości 0% lub zwolniona od podatku, udokumentowana fakturą uproszczoną, ponieważ stosowne wyłączenie z obowiązku wykazania takich faktur wynika z innego przepisu rozporządzenia, tj. z § 10 ust. 1 pkt 1.

Ponadto uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przygotowuje objaśnienia podatkowe, których celem będzie przedstawienie:

 • zasad uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł za fakturę uproszczoną, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, oraz
 • zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja),

- tak aby podatnicy stosując przepisy w tym zakresie nie byli narażeni na sankcje.

 

Z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

 

1 Dz. U. poz. 1520, ze zm.

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.; dalej jako „ustawa o VAT”

3 Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1

4 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm.

5 por. § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  Dz. U. poz. 1428

6 zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 w zw. z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

7 Dz. U. poz. 1988, ze zm.; dalej jako „rozporządzenie”

8 Dz. U. poz. 576

9 Dz. U. poz. 1086

10 Dz. U. poz. 1127

11 zgodnie z art. § 11a rozporządzenia

 

źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...