31.08.2022: Kasy fiskalne

Papierowy paragon po wystawieniu e-faktury można zniszczyć

 

W sytuacji niszczenia paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, dla której wystawiona została faktura elektroniczna, zaś kopia paragonu jest przechowywana w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przy możliwości powiązania tej faktury z wystawionym paragonem, spełnione są warunki przewidziane w art. 106h ustawy o VAT.

 

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zgodnie z regulaminem sprzedaży, każdy z jej klientów wyraża żądanie wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego i doręczenia mu tej faktury poprzez konto klienta (konto internetowe). Każda z faktur wystawionych przez spółkę do paragonu fiskalnego posiada referencję do paragonu (poprzez numer zamówienia) i jest możliwość powiązania tej faktury z wystawionym paragonem (poprzez numer zamówienia). Faktury wystawione przez spółkę i doręczone klientom będą przechowywane w formie elektronicznej (zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej) w podziale na okresy rozliczeniowe z każdorazową możliwością wydrukowania tych faktur na żądanie klienta czy organów skarbowych. Paragon (informacje o paragonie), jak również pozostałe dokumenty i informacje dotyczące sprzedaży fiskalnej (raporty okresowe) będą przechowywane w pamięci kasy rejestrującej (kasa z elektronicznym zapisem kopii). Natomiast paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż do klientów, do których zostały wystawione faktury (przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej), będą niszczone (tj. ich wydruki będą niszczone), zaś kopia tych paragonów (oraz innych dokumentów fiskalnych) będzie przechowywane w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Spółka chciała wiedzieć, czy w świetle art. 106h ustawy o VAT, niszczenie paragonu fiskalnego (do którego wystawiono fakturę VAT, która zostanie doręczona i będzie przechowywana w prawidłowej formie elektronicznej) przy założeniu jego zapisu w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, jest dopuszczalne. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółka. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Stosownie do art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Na mocy art. 106h ust. 2 ustawy przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

W myśl art. 106h ust. 3 ustawy w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Zgodnie z art. 106h ust. 4 ustawy przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3.

Należy zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i wystawienia faktury papierowej lub elektronicznej - podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz dokonania wydruku paragonu. Jednak w przypadku wystawienia faktury w formie papierowej w myśl art. 106h ust. 1 ustawy do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tą sprzedaż, (co stanowi odmienną regulację niż przypadek, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą w formie elektronicznej). Obowiązek „dołączenia” niejako determinuje obowiązek przechowywania takiego paragonu w formie papierowej, na co wskazuje literalne brzmienie art. 106h ust. 3 ustawy. W tym przypadku bowiem istnieje konieczność „zostawienia” wydrukowanego paragonu.

W przypadku spółki zastosowanie znajdzie przepis art. 106h ust. 3, który nakłada obowiązek „zostawienia” w dokumentacji paragonu dotyczącego tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. Skoro więc ustawodawca posługuje się inną frazą, oznacza to, że obowiązki nałożone na podatnika są inne (odmienne). Tym samym nie znajduje tu zastosowania mechanizm polegający na „dołączeniu” oryginału paragonu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji niszczenia paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję, dla której wystawiona została faktura elektroniczna, zaś kopia paragonu jest przechowywana w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz istnieje możliwość powiązania tej faktury z wystawionym paragonem, spółka spełnia warunki przewidziane w art. 106h ustawy.

 

Interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.373.2022.1.MN - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: paragon fiskalny, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat), faktura do paragonu, kasy i urządzenia fiskalne (kasy rejestrujące, kasy fiskalne on-line)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...