14.06.2012: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Opodatkowanie VAT sprzedaży lokali wyodrębnionych z budynku

Pytanie podatnika: Wnioskodawcy posiadają ci budynek wielorodzinny, który nabyli jako przedmiot używany nie płacąc podatku VAT od transakcji przeniesienia własności. Obecnie zamierzają przeprowadzić remont budynku, jak i jego rozbudowę o dwie dodatkowe kondygnacje. Po przeprowadzeniu remontu i rozbudowy zamierzają dokonać sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych. Nakłady na remont istniejących kondygnacji nie przekroczą 30% wartości zakupu nieruchomości. Czy przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej/nadbudowanej części budynku należy naliczać podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. (data wpływu 13 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2012 r. (data wpływu 24 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej i nadbudowanej części budynku wielorodzinnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej i nadbudowanej części budynku wielorodzinnego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 maja 2012 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcy posiadają nieruchomość w postaci budynku wielorodzinnego, którego są właścicielami na podstawie wniesienia aktem notarialnym z tytułu aportu nieruchomości do spółki jawnej. Wcześniej nabyli nieruchomość od poprzednich właścicieli jako przedmiot używany nie płacąc podatku VAT od transakcji przeniesienia własności. Obecnie zamierzają przeprowadzić remont budynku, jak i jego rozbudowę o dwie dodatkowe kondygnacje. Po przeprowadzeniu remontu i rozbudowy zamierzają dokonać sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych. Nakłady na remont istniejących kondygnacji nie przekroczą 30% wartości zakupu nieruchomości, jak i wartości wniesionego aportu.

W piśmie z dnia 21 maja 2012 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

- jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
- klasyfikacja dla przedmiotowego budynku wielorodzinnego to PKOB 1112,
- powierzchnia żadnego z lokali mieszkalnych nie będzie przekraczała 150 m2 powierzchni użytkowej,
- aport nieruchomości do spółki jawnej nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług.

Ponadto dla lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku wielorodzinnego Wnioskodawca poinformował, iż:

- poszczególne lokale będą ulepszane, a wydatki na ulepszenie nie przewyższą 30% ich wartości początkowej i wydatki w kwocie brutto będą wliczone w koszty, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT,
- w stosunku do poszczególnych lokali nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
- lokale nie będą służyły do czynności podatkowych przez 5 lat,
- lokale nie będą oddane w najem ani dzierżawę przed dostawą.

Dla lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku wielorodzinnego Wnioskodawca wskazał, iż:

- wydatki na lokale będą stanowiły 100% w stosunku do ich wartości początkowej,
- w stosunku do poszczególnych lokali będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
- lokale w stanie ulepszonym nie będą wykorzystywane do czynności podatkowych przez co najmniej 5 lat,
- poszczególne lokale przed dostawą nie będą oddane w najem ani dzierżawę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku gdzie wartość remontu nie przekroczy 30% wartości nabytej nieruchomości należy naliczać podatek VAT?
2. Czy przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy naliczać podatek VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku: przy sprzedaży lokali w remontowanej części ze względu na koszty remontu nie przewyższające 30% wartości nieruchomości nie należy naliczać podatku VAT.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku: przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części należy naliczać podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego wynika, iż towarami są rzeczy. Rzeczami są tylko i wyłącznie przedmioty materialne. Towarem na gruncie ustawy są także wszelkie postacie energii. Towarami są zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości oraz ich części. Zatem za towary są uznawane także części budynków, a w szczególności lokale mieszkalne lub użytkowe.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział jednakże opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a. wybudowaniu lub
b. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem że:

a. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
b. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Przy czym należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl ust. 11 powołanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Posiada nieruchomość w postaci budynku wielorodzinnego, którego jest właścicielem na podstawie wniesienia aktem notarialnym z tytułu aportu nieruchomości do spółki jawnej. Aport nieruchomości do spółki jawnej nie był opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Wcześniej nabyto nieruchomość od poprzednich właścicieli jako przedmiot używany nie płacąc podatku VAT od transakcji przeniesienia własności. Obecnie zamierza przeprowadzić remont budynku, jak i jego rozbudowę o dwie dodatkowe kondygnacje. Po przeprowadzeniu remontu i rozbudowy planuje sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał - dla lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku wielorodzinnego - iż poszczególne lokale będą ulepszane, a wydatki na ulepszenie nie przewyższą 30% ich wartości początkowej oraz nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Lokale nie będą służyły do czynności podatkowych przez 5 lat. Lokale nie będą oddane w najem ani dzierżawę przed dostawą.

Natomiast - dla lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku wielorodzinnego - Wnioskodawca wskazał, iż wydatki na lokale będą stanowiły 100% w stosunku do ich wartości początkowej oraz będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Lokale w stanie ulepszonym nie będą wykorzystywane do czynności podatkowych przez co najmniej 5 lat. Poszczególne lokale przed dostawą nie będą oddane w najem ani dzierżawę.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii, czy przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku oraz przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy naliczać podatek VAT.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż Zainteresowany planując dostawę lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie będzie spełniał przesłanki do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż planowana dostawa tych lokali będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Bowiem z przedstawionych okoliczności wynika, że do momentu planowanej dostawy nie wystąpi oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Wobec powyższego dostawa lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast sprzedaż lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku będzie korzystała ze zwolnienia, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - w stosunku do tych lokali nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz poszczególne lokale będą ulepszane, a wydatki na ulepszenie nie przewyższą 30 % ich wartości początkowej.

Odnosząc się zaś do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących dostawy lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy stwierdzić, iż planowana dostawa tych lokali nie spełnia przesłanki do zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż ta dostawa będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Bowiem do momentu planowanej dostawy nie wystąpi oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Poszczególne ww. lokale - jak wskazał Wnioskodawca - przed dostawą nie będą oddane w najem ani dzierżawę, stąd nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia.

Sprzedaż lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku nie będzie również korzystała ze zwolnienia, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - w stosunku do poszczególnych lokali będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując, przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT, bowiem dostawa tych lokali będzie korzystała ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w nadbudowanej części budynku należy naliczyć podatek VAT, ponieważ dostawa tych lokali nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku oraz własnym stanowiskiem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z dnia 31.05.2012 r., sygn. IPTPP2/443-147/12-4/JS - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: zwolnienie vat, sprzedaż nieruchomości, lokal wyodrębniony

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...