Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Facebook

06.02.2018

Opodatkowanie VAT Bitcoinów

Bitcoin to kryptowaluta, system oparty o zbiór niezależnych od siebie komputerów połączonych ze sobą dzięki odpowiedniemu programowi księgowemu. Bazuje na kryptografii i przechowuje informacje o stanie posiadania jego użytkowników w umownych jednostkach. W przeciwieństwie do tradycyjnej waluty nie opiera się na zaufaniu do jej emitenta, istnieje wyłącznie w Internecie i może być tam użyta jako środek płatniczy.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 32643 „w sprawie regulacji dotyczących wirtualnej waluty Bitcoin” z 14 maja 2015 r. Ministerstwo Finansów w piśmie FN7.054.9.2015 z 28 maja 2015 r. podniosło brak powszechnie obowiązującej legalnej definicji waluty wirtualnej. Wskazano na próbę zdefiniowania wirtualnej waluty podjętą przez Europejski Bank Centralny. Zdaniem Banku cyfrowa waluta to „cyfrowa reprezentacja, wartości, niewyemitowana przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być użyta jako alternatywa dla pieniędzy”. Konsekwencją nieuregulowanego statusu prawnego bitcoina jest zróżnicowane podejście do niego pod kątem opodatkowania VAT. Podejście fiskusa do zagadnienia opodatkowania obrotu bitcoinami można podzielić na to przed 22 października 2015 r. i późniejsze.

Sprzedaż bitcoinów nie jest usługą finansową

W interpretacji z 7 kwietnia 2014 r., nr IPTPP2/443-52/14-6/IR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozważa możliwość korzystania przez sprzedaż bitcoinów ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podkreśla, że spełnia on funkcję elektronicznej waluty, zaś system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jej jednostek. Wskazuje jednak, że bitcoin jako system waluty wirtualnej nie jest prawnie uregulowany, nie istnieje dla niej żaden centralny organ ani jakakolwiek instytucja sprawująca nad nią nadzór. Zdaniem Dyrektora na gruncie prawa polskiego bitcoin nie może być potraktowany jako instrument rynku pieniężnego na podstawie odrębnych przepisów. Organ skarbowy stanął na stanowisku, iż sprzedaż bitcoinów stanowiąc odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 w/w ustawy nie może być zaliczona do usług finansowych wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Nie korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania VAT, a więc są tym podatkiem objęte stawką podstawową tj. 23%.

Interpretacją indywidualną z 23 czerwca 2015 r., nr IPPP2/4512-280/15-2/BH, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał czynności sprzedaży bitcoinów za opodatkowane VAT, jako odpłatne świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zaliczył je do usług o charakterze elektronicznym, świadczonych za pomocą sieci internetowej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem wnioskodawcy, zdaniem którego interpretacje innych unijnych administracji skarbowych skłaniały się ku traktowaniu obrotu wirtualną walutą jako usługi finansowej określonej w art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L347/1). Wnioskodawca jako przykład takiego pojmowania transakcji bitcoinami przez unijną administrację skarbową podał interpretację Vero Skatt (Centralnego Urzędu Podatków w Finlandii) nr 034/2014 z 20 sierpnia 2014 r. Urząd stwierdził w niej, że obrót jednostkami bitcoin stanowi usługi finansowe w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. d Dyrektywy 2006/112, w związku z czym jest zwolniony z VAT. Dyrektor zwrócił jednak uwagę na bardzo istotny a przywołany przez wnioskodawcę aspekt zagadnienia opodatkowania VAT obrotu bitcoinami w UE. Chodzi o wniosek z 2 czerwca 2014 r. skierowany przez Högsta Domstolen (Najwyższy Sąd Administracyjny w Sztokholmie) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w formie pytań prejudycjalnych w zakresie czy transakcje polegające na wymianie wirtualnej waluty na tradycyjną i odwrotnie dokonywane za wynagrodzeniem są odpłatnym świadczeniem usług a jeżeli tak to czy są zwolnione z VAT na podstawie art. 135 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE.

22 października 2015 r. Trybunał wydał wyrok w powyższej sprawie o numerze C-264/14 w postępowaniu Skattewerket v. David Hedqvist. Uznał w nim, że transakcje polegające na wymianie tradycyjnej waluty na bitcoiny i odwrotnie dokonywane za zapłatą marży są odpłatnym świadczeniem usług w świetle art. 2 ust. 1 lit. c Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Dalej w orzeczeniu Trybunał wskazał, że usługi takie są zwolnione z VAT na mocy art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112.

Nie będzie interpretacji ogólnej MF

We wspomnianej na wstępie odpowiedzi na interpelację poselską, FN7.054.9.2015, Ministerstwo Finansów odwołało się do (oczekiwanego w momencie sporządzania swego stanowiska) wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-264/14. Ministerstwo wskazuje w nim, iż z uwagi harmonizację VAT w ramach Unii Europejskiej rozstrzygnięcie Trybunału spowodować może konieczność podjęcia prac legislacyjnych w celu zmiany obowiązujących przepisów dotyczących tego podatku. Prace takie nie zostały jednak podjęte. Stan ten skłonił jednego z posłów do skierowania 3 września 2017 r. interpelacji nr 4333, w której m.in. zadaje pytanie czy Ministerstwo rozważa wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego dla transakcji z udziałem bitcoinów. Interpretacja taka rozwiałaby – zdaniem składającego zapytanie – wątpliwości co do zasad opodatkowania VAT transakcji z udziałem bitcoinów. W odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Finansów 27 września 2017 r. przekazało informację PT6.054.3.2017, iż nie jest rozważane wydanie interpretacji ogólnej w zakresie opodatkowania VAT transakcji z zastosowaniem bitcoinów. Stanowisko takie uzasadniło brakiem potrzeby jej wydania. Celem wydania interpretacji jest bowiem zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego. Ministerstwo nie stwierdziło zaś przypadków niejednolitego stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT obrotu bitcoinami, które uzasadniałoby potrzebę wydania takiej interpretacji.

Fiskus zmienia zdanie

Przykładem stanowisk polskiego fiskusa zbieżnych z rozstrzygnięciem ww. wyroku C-264/14 z 22 października 2015 r. mogą być następujące interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 maja 2016 r., nr ILPP3/4512-1-72/16-4/JO, Ministra Finansów z 1 lutego 2017 r., nr PT8.8101.20.2016.WCX, zmieniająca interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 czerwca 2013 r., nr IBPPP2/443-258/13/ICz. Uznano w nich, iż dokonywanie sprzedaży wirtualnej waluty bitcoin wypełnia definicję usługi określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Transakcja taka podlega jednak zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy zwalniającego z tego podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet stanowiących przedmioty kolekcjonerskie. W obydwu przykładowych interpretacjach droga dojścia do takich konkluzji prowadziła poprzez dokonanie szczegółowej analizy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 będącego podstawą stanowisk organów podatkowych.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz