Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.03.2014

Opodatkowanie PIT członków zarządu i rad nadzorczych

Pytanie podatnika: Do którego źródła przychodów wskazanego w art. 10 ustawy o PIT należy kwalifikować przychody osób fizycznych z tytułu udziału w składzie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji, gdy przychody te nie wchodzą w zakres umowy o pracę ani umowy, o której mowa w art. 13 ust. 9 ustawy o PIT oraz jakie są obowiązki Spółki, jako płatnika, przy dokonywaniu Członkom Zarządu wypłat przychodów z tytułu udziału w składzie Zarządu i pełnienia funkcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu 6 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 16 stycznia 2014 r., Nr IPTPB1/415-695/13-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 16 stycznia 2014 r. (data doręczenia 20 stycznia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 22 stycznia 2014 r., data nadania w polskiej placówce pocztowej 23 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawcą jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w IV kwartale 2012 r. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Z dniem 1 lipca 2013 r., Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności operacyjnej - Spółka świadczy usługi wytwarzania wyrobów z metali. Wspólnikami w Spółce są dwie osoby fizyczne, będące rezydentami Polski. Wspólnicy zostali również powołani - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych - w skład Zarządu Spółki, są jego członkami. Z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki, do tej pory - z uwagi na bardzo małą ilość pracy oraz nieprowadzenie przez Spółkę działalności operacyjnej - Członkowie Zarządu nie otrzymywali jakiejkolwiek formy wynagrodzenia za pełnienie funkcji. Z chwilą rozpoczęcia powadzenia działalności gospodarczej, Spółka zatrudniła na podstawie umowy o pracę obu Członków Zarządu na stanowiskach odpowiadających ich kwalifikacjom i umiejętnościom. Jeden z nich, stosownie do swojego wykształcenia, jest głównym technologiem, drugi zaś wykonuje pracę w charakterze specjalisty ds. wdrożenia nowych technologii. Obie umowy o pracę są zawarte na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy zawieraniu tych umów o pracę, Spółka była reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Z tytułu tych umów o pracę jest wypłacane wynagrodzenie przekraczające wynagrodzenie minimalne pracowników oraz są potrącane składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy, z uwzględnieniem podstawowych kosztów uzyskania przychodów w kwocie 111,25 zł miesięcznie, stosownie do art. 22 ust. 2 pkt 1 UPDOF.

Spółka zamierza wypłacać Członkom Zarządu wynagrodzenie wynikające ze stosunku organizacyjnego, w tym za udział w pracach Zarządu oraz z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie. Wysokość nie jest jeszcze znana i z pewnością będzie uzależniona od osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. O ile zostaną podjęte takie decyzje, w takiej sytuacji, członkowie Zarządu będą otrzymywali wynagrodzenia z dwóch różnych tytułów: ze stosunku organizacyjnego, będącego skutkiem powołania w skład Zarządu oraz z tytułu zawartych umów o pracę.

W piśmie z dnia 10 stycznia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że przez wyrażenie „wynikające ze stosunku organizacyjnego” należy rozumieć, że Członkowie Zarządu mają otrzymywać wynagrodzenie za to, że są Członkami Zarządu. Przyznawanie takiego wynagrodzenia Członkom Zarządu będzie następowało na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, co jest praktyką powszechną i stosowaną od dawna. Spółka uważa, że przychód w postaci takiego wynagrodzenia jest przychodem z tytułu działalności wykonywanej osobiście, jako tzw. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wnioskodawca wskazał, że takie stanowisko zostało zaprezentowane w indywidualnych interpretacjach, m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr ILPB1/415-1147/11-4/AA i Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr IPPB1/415-970/10-3/EC.

Dodano również, że niezależnie od powyższego wynagrodzenia, Członkowie Zarządu otrzymywali również (obok wyżej wskazanego wynagrodzenia) wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynikające z zawartych umów o pracę do czasu, kiedy te umowy i prace będą wiążące (będą trwały).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Do którego źródła przychodów wskazanego w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kwalifikować przychody osób fizycznych z tytułu udziału w składzie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji, gdy przychody te nie wchodzą w zakres umowy o pracę ani umowy, o której mowa w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz jakie są obowiązki Spółki, jako płatnika, przy dokonywaniu Członkom Zarządu wypłat przychodów z tytułu udziału w składzie Zarządu i pełnienia funkcji?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z kolei, w myśl przepisu art. 13 pkt 9 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z przytoczonych uregulowań wynika, że zarządzanie przedsiębiorstwem może być źródłem przychodu określonym w art. 13 pkt 7, bądź pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychody te, bez względu na podstawę prawną ich uzyskania, uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście i równocześnie jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, nie stanowią usług, o ile nie została zawarta odpowiednia umowa o świadczenie usług. Przychody te stanowią również odrębne źródło przychodów względem przychodów ze stosunku pracy, określonych w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, tego typu przychody należy kwalifikować, zgodnie z art. 13 ust. 7, do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od przychodów osób fizycznych z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, dokonując ich wypłaty Wnioskodawca, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzględniając koszty uzyskania przychodów w wysokości wynikającej z przepisu art. 22 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stawkę podatku określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem przepisu art. 41a. Zaliczka pobrana przez Wnioskodawcę z tego tytułu przychodów powinna być wpłacona na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wskazać należy, że złożony wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Zatem, stosownie do przepisu art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, należna opłata za wydanie interpretacji wynosi 40 zł. Z uwagi na to, że Wnioskodawca uiścił opłatę w łącznej wysokości 80 zł, kwota 40 zł wpłacona w dniu 31 października 2013 r. stanowi nadpłatę i zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 11 lutego 2014 r. nr IPTPB1/415-695/13-4/MD - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: pit, przychód, wynagrodzenie, wypłata, zarząd, opodatkowanie, pdof, pensja, rada nadzorcza, członek

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz