02.03.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Opodatkowanie dochodów z lokat wspólnot mieszkaniowych

Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z oprocentowanego otwartego konta oszczędnościowego, które zostaną przeznaczone wyłącznie na utrzymanie zasobów lokali mieszkalnych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym 30 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków gromadzonych na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczonych wyłącznie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków gromadzonych na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczonych wyłącznie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1365/14/IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 30 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnota składa się wyłącznie z lokali mieszkalnych. Wspólnota uzyskuje przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które przeznacza na cele związane wyłącznie z utrzymaniem tych zasobów. Środki te gromadzone są na rachunku bieżącym. Istnieje również możliwość gromadzenia tych pieniędzy na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym. Fundusze z rachunku oszczędnościowego w każdym dowolnym momencie wraz z naliczonymi odsetkami Wspólnota może przeznaczyć na bieżące zobowiązania związane wyłącznie z utrzymaniem lokali mieszkalnych, tj. m.in. na ubezpieczenie i remonty budynków, utrzymanie porządku, administrację, pielęgnację zieleni, konserwację, przeglądy okresowe itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z oprocentowanego otwartego konta oszczędnościowego, które zostaną przeznaczone wyłącznie na utrzymanie zasobów lokali mieszkalnych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

Wnioskodawca uważa, że otwarty rachunek oszczędnościowy nosi znamiona rachunku bieżącego, gdyż w każdym dowolnym momencie może te środki wraz z naliczonymi odsetkami przeznaczyć na bieżące zobowiązania, które w przypadku Wspólnoty są związane z utrzymaniem wyłącznie lokali mieszkalnych. Na podstawie ogólnie przyjętych definicji rachunek oszczędnościowy i lokata bankowa nie są względem siebie tożsame i różnią się od siebie w sposób zasadniczy. W przypadku rachunku oszczędnościowego bank daje możliwość dostępu do zgromadzonych środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek, czyli tak jak przy rachunku bieżącym, natomiast w odniesieniu do lokat bankowych pieniądze pozostają do dyspozycji banku na czas zawarcia umowy, po zakończeniu której bank zobowiązuje się do wypłaty kapitału wraz z naliczonymi odsetkami.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 26 stycznia 2015 r. (wpływ do tut. Organu 30 stycznia 2015 r.), Wspólnota przedstawiła własne stanowisko w sprawie adekwatnie do zadanego pytania. Zdaniem Wspólnoty, w myśl przepisów zawartych w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 – winno być Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), Wspólnota Mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej a swoje działania opiera przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 Nr 85, poz. 388 – winno być Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.). Zgodnie z przepisami rozdziału trzeciego (art. 12 - art. 17) ustawy o własności lokali Wnioskodawca, tj. Wspólnota Mieszkaniowa składająca się tylko i wyłącznie z lokali mieszkaniowych swoją działalność ogranicza do ich właściwego utrzymania.

Wnioskodawca uważa, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, dlatego też Wnioskodawca interpretując przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy sięga do wykładni językowej, z której to wynika, że przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w tym przepisie należy rozumieć:
-znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe,
 • strychy, piwnice, komórki,
 • balkony, loggie,
 • garaże,

-pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

 • budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,
 • kotłownie i hydrofornie wolno stojące,
 • osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

-urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

 • zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
 • budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
 • budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Interpretując art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz mając na uwadze powyższe, Wspólnota uważa, że nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych z odsetek uzyskanych z rachunku oszczędnościowego, ponieważ rachunek ten ma znamiona rachunku bieżącego, gdyż w każdym dowolnym momencie można te środki wraz z naliczonymi odsetkami przeznaczyć na bieżące zobowiązania, które w przypadku Wspólnoty są związane, jak wspomniano powyżej, z utrzymaniem wyłącznie lokali mieszkalnych. Ponadto na podstawie ogólnie przyjętych definicji rachunek oszczędnościowy i lokata bankowa nie są względem siebie tożsame i różnią się od siebie w sposób zasadniczy. W przypadku rachunku oszczędnościowego bank daje możliwość dostępu do zgromadzonych środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek, czyli tak jak przy rachunku bieżącym, natomiast w odniesieniu do lokat bankowych pieniądze pozostają do dyspozycji banku na czas zawarcia umowy, po zakończeniu której bank zobowiązuje się do wypłaty kapitału wraz z naliczonymi odsetkami.

Zatem, w ocenie Wspólnoty, uzyskując dochody tylko i wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych z odsetek uzyskanych od tych dochodów gromadzonych na rachunku oszczędnościowym przeznaczając całość pozyskanych środków na realizację celu, jakim jest utrzymanie wyłącznie zasobów mieszkaniowych nieruchomości należącej do ww. Wspólnoty.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), określając sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali o innym przeznaczeniu. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ww. ustawy).

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Przepis art. 14 powyższej ustawy stanowi natomiast, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10 i 11 (które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania) nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu updop. Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści wyżej powołanego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochód ten winien być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochód ten musi być przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu.

Updop nie zawiera definicji „gospodarki zasobami mieszkaniowymi” oraz „zasobów mieszkaniowych”, dlatego też zasadne jest odwołanie się do reguł wykładni językowej. Odnosząc się do znaczenia tych pojęć funkcjonującego w języku powszechnym, należy przyjąć, że „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś, „zasób” to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś, natomiast „mieszkanie” to pomieszczenie, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl; Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN 1996, pod red. M. Szymczaka). Przymiotnik „mieszkaniowy”, „mieszkaniowe” określa zatem rzeczy związane z mieszkaniem, odnoszące się do mieszkania.

Zatem, termin zasoby mieszkaniowe dotyczy obiektów mieszkalnych, przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Wobec powyższego, gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzanie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy, służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem. Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.

Wobec powyższego, przez „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.
 4. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów na których posadowione są budynki mieszkalne (lub inne urządzenia zapewniające ich funkcjonowanie).

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu updop (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 tej ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnoty mieszkaniowej uzyskane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, bowiem nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wspólnota składa się wyłącznie z lokali mieszkalnych. Wspólnota uzyskuje przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które przeznacza na cele związane wyłącznie z utrzymaniem tych zasobów. Środki te gromadzone są na rachunku bieżącym. Istnieje również możliwość gromadzenia tych pieniędzy na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym. Fundusze z rachunku oszczędnościowego w każdym dowolnym momencie wraz z naliczonymi odsetkami Wspólnota może przeznaczyć na bieżące zobowiązania związane wyłącznie z utrzymaniem lokali mieszkalnych, tj. m.in. na ubezpieczenie i remonty budynków, utrzymanie porządku, administrację, pielęgnację zieleni, konserwację, przeglądy okresowe itp.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop w odniesieniu do dochodu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym.

W tym miejscu należy podkreślić, że norma prawna statuująca zwolnienie podatkowe, a więc mająca charakter wyjątku, odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania, musi być interpretowana ściśle, gdyż niedopuszczalne jest stosowanie przy jej interpretacji wykładni rozszerzającej. Wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Skoro art. 17 ust. 1 pkt 44 wyraźnie określa przesłanki zwolnienia dochodu z opodatkowania, to jedynie łączne ich spełnienie pozwoli na zastosowanie rozpatrywanego zwolnienia.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 2. rachunki lokat terminowych,
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
 4. rachunki powiernicze.

W myśl art. 49 ust. 2 tej ustawy, rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 1. osób prawnych,
 2. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 3. osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Z kolei stosownie do art. 49 ust. 3 ww. ustawy, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 1. osób fizycznych,
 2. szkolnych kas oszczędnościowych,
 3. pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

W odniesieniu do odsetek uzyskiwanych z tytułu zdeponowania środków finansowych nie na rachunku bieżącym, lecz na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, nie sposób mówić o dochodzie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Rzecz w tym, że źródłem dochodu w analizowanym przypadku jest posiadany kapitał pieniężny, czyli nadwyżka finansowa, ulokowana na odpowiednim rachunku bankowym. Przysporzenie w postaci odsetek od kapitału jest w istocie pochodną ulokowania dochodu, pochodzącego wprawdzie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lecz zachowującego – z powodu dokonanej operacji finansowej – autonomiczny (odrębny) charakter. Jeżeli zatem odsetki, o których mowa, są kwalifikowane jako dochód powstały z tytułu posiadania i zarządzania środkami pieniężnymi, to nie można uznać ich jednocześnie za dochód pochodzący z działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji cel przeznaczenia uzyskanych środków, gdyż nie został spełniony warunek, co do źródła ich pochodzenia.

Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że dochody z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, a za takie właśnie należy uznać odsetki od środków gromadzonych na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym Wspólnoty, podlegają opodatkowaniu, bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane. Są to zatem dochody z działalności gospodarczej nie będącej podstawową działalnością prowadzoną przez Wspólnotę, które nie będą objęte zakresem zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Stanowisko Wspólnoty jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 19 lutego 2015 r., nr IBPBI/2/423-1365/14/IZ - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), odsetki, cit, opodatkowanie, zwolnienie, wspólnota mieszkaniowa, konto, lokata, zarządzanie nieruchomościami

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...