Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

30.01.2020

Opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle obowiązującego prawa

Szkolenie przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości związanej z opłatą produktową i gospodarką opakowaniami. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar. Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Przygotowanie wykazu opłatowego na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy

a) powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie
opłatowym
b) wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy
c) emisja z eksploatacji instalacji
d) emisja z procesów prowadzonych poza instalacją
e) emisja z eksploatacji urządzeń
f) uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej
g) uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami
h) generowanie wykazu w formie edytowalnej

2. System opłat za korzystanie ze środowiska - podstawy prawne i ogólne zasady

a) podmioty zobowiązane do uiszczania opłat
b) terminy wnoszenia opłat
c) rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości
d) obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2019 rok
e) sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty
f) zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
g) decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
h) opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia
i) rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia
j) przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom

a) źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
b) sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia
    - stawki opłat dla ryczałtu
    - wskaźniki KOBIZE
    - dane literaturowe
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
c) metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie
    - przeprowadzanych pomiarów emisji
    - danych dostępnych z pozwolenia
    - wskaźników ministerialnych
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy

4. Rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania

5. Rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacji

a) prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych
b) rozliczanie emisji z procesów spawania dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady
wskaźników literaturowych

6. Źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy

7. Opłaty za składowanie odpadów

a) opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
b) obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia
c) opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
d) współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów
e) przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

WARSZTATY PRAKTYCZNE

W ramach szkolenia prowadzone są indywidualne konsultacje na tematy wchodzące w zakres szkolenia. Każdy temat kończy się dyskusją moderowaną przez wykładowcę.


Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy


 

Hasła tematyczne: szkolenie: opłaty za korzystanie ze środowiska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »